ODBUDOWA BUDYNKU TEATRU IM. ANDREASA GRYPHIUSA W GŁOGOWIE
kontrast biało-czarny domyślny A++ A+ A
BENEFICJENT: 
GMINA MIEJSKA GŁOGÓW
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU: 23 135 733.33 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR: 14 125 036.97 zł
KWOTA KWALIFIKOWANA PROJEKTU: 16 617 690.56 zł
DATA REALIZACJI OD: 2016-02-02 DO: 2018-11-30
Cel projektu: Celem głównym projektu jest poprawa stanu technicznego obiektów dziedzictwa kulturowego miasta oraz ich wykorzystanie do celów kulturowo-turystycznych poprzez odbudowę, przebudowę i rozbudowę Teatru Miejskiego w Głogowie. Zakres projektu: Zakres projektu obejmuje odbudowę, przebudowę i rozbudowę budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie wraz z należącą do Teatru kamienicą oraz zagospodarowaniem terenu. Odbudowa obiektu ma na celu przywrócenie formy zbliżonej do historycznej. Z uwagi na historyczną formę sąsiednich zabudowań (współczesne odbudowy przedwojennych kamienic), w tym ratusza, obiekt wpisze się w przyległy krajobraz.
Zakres projektu obejmuje następujące zadania: - odbudowa budynku z wykorzystaniem murów istniejących, - niezbędne do funkcjonowania instytucji instalacje: sanitarne i elektryczne oraz niskoprądowe, - włączenie terenów sąsiadujących z zaprojektowaną zabudową w obszar płyty rynku, - wyposażenie w technologię sceniczną w zakresie mechaniki dolnej i górnej, oświetlenia scenicznego, elektroakustyki i projekcji multimedialnej, - systemy sygnalizacji pożaru, telewizji dozorowej, antywłamaniowy, teleinformatyczny, centralnego odkurzania, - wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności przez operatora, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Obecnie w Głogowie brakuje instytucji posiadającej bogatą ofertę teatralną. Miejski Ośrodek Kultury nie dysponuje salą, która pozwalałaby na realizację profesjonalnych spektakli teatralnych. Inicjatywa odbudowy, przebudowy i rozbudowy Teatru Miejskiego w Głogowie powstała głównie z przekonania, iż mając na względzie ochronę dziedzictwa kulturowego oraz doceniając wartości lokalizacyjne i architektoniczne obiektu, należy podjąć odpowiednie działania w celu zachowania zabytkowej substancji obiektu oraz umożliwienia udostępnienia go odwiedzającym. W wyniku realizacji projektu powstanie nowa instytucja kultury. Podstawową misją Teatru im. Andreasa Gryphiusa będzie unowocześnienie standardów i edukacji teatralnej poprzez organizację systemowych projektów realizowanych zespołowo na zasadach partnerstwa z placówkami oświatowymi, jednostkami kultury, fundacjami oraz lokalnymi grupami działań.