OCHRONA I ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO DAWNEJ ORDYNACJI ŁAŃCUCKIEJ POPRZEZ PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE ORAZ WYKREOWANIE NOWYCH PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH W BUDYNKU ZAMKU ORAZ ZABYTKOWYM PARKU MUZEUM - ZAMKU W ŁAŃCUCIE (OR-KA II, III, IV, VII)
kontrast biało-czarny domyślny A++ A+ A
BENEFICJENT: 
MUZEUM – ZAMEK W ŁAŃCUCIE
KWOTA CAŁKOWITA PROJEKTU: 41 281 758.49 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR: 28 543 303.02 zł
KWOTA KWALIFIKOWANA PROJEKTU: 33 580 356.50 zł
DATA REALIZACJI OD: 2015-07-06 DO: 2019-12-31
Cel projektu: Cel główny przedmiotowego projektu zdefiniowano jako kompleksowe zabezpieczenie i wzrost dostępności materialnego (zabytki nieruchome) oraz niematerialnego (tradycje i wartości) dziedzictwa kulturowego Muzeum – Zamku w Łańcucie. Zakres projektu: W ramach projektu przewidziano prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w budynku Muzeum oraz jego bezpośrednim otoczeniu, w szczególności roboty remontowo-konserwatorskie w zakresie architektury Zamku, roboty w zakresie prac konserwatorskich – elewacje, roboty w zakresie prac konserwatorskich – wybrane wnętrza Zamku, a także roboty instalacyjne – elektryczne, teletechniczne, sanitarne, roboty konstrukcyjne i izolacyjne oraz w niewielkim zakresie roboty drogowe. W ramach projektu zaplanowano również prace związane z ochroną i zachowaniem zabytkowych ogrodów i parków. W zespole parkowym planuje się budowę lokalnych sieci: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej kablowej NN, światłowodowej do monitoringu oraz budowa dróg wewnętrznych – alejek, przebudowa budynku portierni – starej kordegardy i ogrodzenia, remont: fortyfikacji, wartowni – kordegardy, pawilonu Elizin, pergoli, mostu południowego, fundamentu pod posągiem Matki Boskiej, ogrodzenia, wnętrza pod tarasem południowym wraz z wykonaniem drewnianego treliażu. W zespole parkowym przewidziano również wykonanie kompleksowego systemu monitoringu zabezpieczającego Park przed zniszczeniami, wandalizmem i kradzieżami.
Muzeum -Zamek w Lancucie__autor_2MSYSTEM Mariusz Mlynarczyk_1
Muzeum -Zamek w Lancucie__autor_2MSYSTEM Mariusz Mlynarczyk_2
Muzeum -Zamek w Lancucie__autor_2MSYSTEM Mariusz Mlynarczyk_3
Muzeum -Zamek w Lancucie__autor_2MSYSTEM Mariusz Mlynarczyk_4