Antykorupcja i przeciwdziałanie nadużyciom

W trosce o przyszłych i aktualnych beneficjentów VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, polecamy Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zjawiska korupcji oraz przeciwdziałaniu konfliktowi interesów, zamieszczonymi pod niżej wskazanymi linkami:

Korupcja negatywnie oddziałuje na różne płaszczyzny życia społecznego stanowiąc zagrożenie dla gospodarki i narusza wolność rynkową. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie zagrożeń płynących z tego zjawiska i przeciwdziałanie mu na każdy etapie realizacji projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką nadużyć finansowych ujętą w niżej wymienionych publikacjach instytucji międzynarodowych, krajowych oraz organizacji pozarządowych:

 1. Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Wykrywanie podrobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych”.
  http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-forged-documents-PL.pdf
 2. Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych".
  http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-PL.pdf
 3. Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych.
  https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/28289/Wytyczne20dotyczc485ce20zwalczania20zmc3b3w20przetargowych.pdf
 4. Fraud and Corruption Awareness Handbook - Podręcznik dla urzędników zaangażowanych w zamówienia publiczne, opracowany wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Bank Światowy.
  http://cba.gov.pl/ftp/publikacje/Swiadomi_naduzy___finansowych_i_korupcji__Podrecznik_dla_urzednikow_zajmujacych_sie_zamowieniami_publicznymi.pdf
 5. Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS.
  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2009/cocof_09_0003_00_pl.pdf
 6. Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Zmowy przetargowe”.
  http://poiis.mkidn.gov.pl/media/309/download/uokik-zmowy-przetargowe.pdf
 7. Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy: „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”.
  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_fraud_risk_assessment_pl.pdf
 8. Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej - prawo, praktyka, postawy urzędników.
  http://cba.gov.pl/pl/newsy-serwisu-antykorup/3209,Konflikt-interesow-w-administracji-rzadowej.html
 9. Badanie Instytucji Zarządzającej POIiŚ na temat przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE - 2020 r. 

           Raport 

           Prezentacja - podsumowanie najważniejszych ustaleń