Całkowita alokacja EFRR na projekty w ramach VIII osi priorytetowej POIŚ: 467,3 mln euro, w tym Mazowsze: 50,8 mln euro. Poziom dofinansowania wynosi 85% (80% dla Mazowsza).

Maksymalna wartość projektów - 5 mln euro (dla obiektów wpisanych na Listę UNESCO, znajdujących się na obszarze UNESCO – 10 mln euro).

Minimalna wartość projektów - 2 mln euro, z wyłączeniem:

  • projektów realizowanych przez instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,

  • projektów dotyczących zakupu trwałego wyposażenia.

Dla tych projektów minimalna wartość wynosi 0,5 mln euro.