Potencjalni beneficjenci:

 1. Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)
 2. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe
 3. Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 4. Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych
 5. Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury
 6. Organizacje pozarządowe
 7. Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących konserwacji i renowacji zabytków ruchomych i nieruchomych)
 8. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione w punktach 1-7

W przypadku beneficjentów wymienionych w punkcie 5 - 8 możliwa jest realizacja wyłącznie:

 1. projektów dotyczących obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP.
 2. projektów mieszczących się w zakresie niżej wymienionych obszarów tematycznych:
  • projektów dotyczących konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych);
  • projektów dotyczących rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich;
  • projektów dotyczących rozwoju sztuki współczesnej i/lub nowoczesnej w miastach wojewódzkich;
  • projektów dotyczących konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki;
 3. projektów wynikających z Kontraktów Terytorialnych.