W tej sekcji znajdą się analizy, raporty, podsumowania oraz wyniki badań ewaluacyjnych dotyczące VIII osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020.