Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

W tej sekcji znajdą się analizy, raporty, podsumowania oraz wyniki badań ewaluacyjnych dotyczące VIII osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020.