Ogłoszenie o naborze projektów

Ogłoszenie o naborze

 

Instytucja:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Instytucja Pośrednicząca dla VII Priorytetu FEnIKS) ogłasza nabór wniosków w sposób konkurencyjny dla VII Priorytetu Kultura, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Przedmiot naboru:

W ramach naboru będą wspierane inwestycje w celu wzmocnienia wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne. Osiągnięcie tego celu zostanie zapewnione poprzez ukierunkowane wsparcie w dwóch obszarach:

  • Obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej):

tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym. Dzięki interwencji powstanie nowoczesna infrastruktura kultury, odpowiadająca na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniająca użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, sprzyjająca włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

  • Obszar 2:  Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego:

podniesienie atrakcyjności najcenniejszych zabytków, poprawa obsługi ruchu turystycznego, tworzenie lub wzmocnienie marki zabytku oraz rozwój usług wykorzystujących nowoczesne technologie w zakresie prezentacji oferty.

Projekt realizowany w ramach Obszaru 2 nie może być pojedynczą interwencją, tylko musi stanowić część większego przedsięwzięcia, które wiąże rozwój kultury z rozwojem gospodarczym, włączeniem społecznym i innowacjami społecznymi w skali kraju, regionu lub lokalnej.

Potencjalni wnioskodawcy:

  1. państwowe instytucje kultury,

  2. instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową,

  3. instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308),

  4. publiczne szkoły artystyczne lub publiczne uczelnie artystyczne,

  5. podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego

oraz

w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku beneficjentami mogą być również: 

       f. jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury,

       g. samorządowe instytucje kultury,

       h. organizacje pozarządowe,

       i. kościoły i związki wyznaniowe.

Termin składania wniosków:

Termin rozpoczęcia naboru ustala się na dzień 1 sierpnia 2023 r.

Termin zakończenia naboru ustala się na dzień 29 września 2023 r.

Regulamin wyboru projektów

Załączniki do Regulaminu

Załącznik nr 1 Lista załączników do wniosku o dofinansowanie  

Załącznik nr 2 Wzór wniosku  i Instrukcja wnioskodawcy 

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów: Obszar 1Obszar 2Metodyka i kryteria horyzontalne 

Załącznik nr 4 Listy sprawdzające:

Załącznik 4a Obszar 1 ocena formalna 

Załącznik 4b Obszar 2 ocena formalna 

Załącznik 4c Obszar 1 ocena merytoryczna 

Załącznik 4d Obszar 2 ocena merytoryczna 

Załącznik 4e Obszar 1 i 2 ocena ostateczna 

Załącznik 5 Wzory umów o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie dla beneficjentów będących państwowymi jednostkami kultury:

Umowa o dofinansowanie FEnIKS Kultura PJB_doc 

Umowa o dofinansowanie FEnIKS Kultura PJB_PDF 

Załączniki do umowy o dofinansowanie Kultura FEnIKS  

Wzór umowy o dofinansowanie dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi

Umowa o dofinansowanie FEnIKS Kultura NPJB_doc 

Umowa o dofinansowanie FEnIKS Kultura NPJB_PDF 

Załączniki do umowy o dofinansowanie Kultura FEnIKS_2 

Załącznik nr 6 Wytyczne do przygotowania studium wykonalności 

Załącznik nr 7 Test pomocy publicznej 

Załącznik nr 8 Określenie maksymalnej kwoty dofinansowania - pomoc publiczna

Załącznik 8a Metodyka - Pomoc inwestycyjna FEnIKS 

Załącznik 8b Pomoc inwestycyjna - kalkulacja FEnIKS 2021-2027 

Załącznik 8c Metodyka - Pomoc operacyjna FEnIKS 

Załącznik 8d Pomoc operacyjna - kalkulacja FEnIKS 

Załącznik nr 9 Wytyczne do przygotowania partnerstw projektowych FEnIKS 

Załącznik nr 10 Wzory wybranych załączników  

Załącznik nr 11 Materiały pomocnicze 

Załącznik nr 12 Harmonogram oceny 

Kontakt:

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru udziela Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako instytucja przeprowadzająca postępowanie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania. Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: feniks@kultura.gov.pl oraz pod numerem tel. (22) 82 93 285

Logotypy

Logotypy Programu FEnIKS