Poznaj program FEnIKS

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – następca Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Program przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. FEnIKS wesprze również inwestycje transportowe oraz dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Budżet całego programu: 135 mld zł, wkład UE: 111,7 mld zł.

Ogólne informacje na temat Priorytetu VII „Kultura” w ramach FEnIKS 

 

Działanie: Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej

Cel szczegółowy programu to wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych
 
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
Wysokość alokacji UE (EUR): 600 000 000,00
 
Zakres działania: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury

 

Opis działania

W ramach działania będą wspierane inwestycje o oddziaływaniu ponadregionalnym, mające na celu wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne
i innowacje społeczne.

Osiągnięcie powyższego celu będzie wpierane w dwóch obszarach:

Obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) obejmujący tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym. Nowoczesna infrastruktura, odpowiadająca na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewni użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty. Będzie ona sprzyjać włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obszar 2: Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego, którego celem jest podniesienie atrakcyjności najcenniejszych zabytków, poprawa obsługi ruchu turystycznego, tworzenie lub wzmocnienie marki zabytku oraz rozwój usług wykorzystujących nowoczesne technologie w zakresie prezentacji oferty.

Obowiązkowe aspekty projektów:

 • włączenie społeczne i rozwój innowacji społecznych
 • pozytywne efekty ekonomiczno-społeczne
 • nowe miejsca pracy
 • rozwiązania energooszczędne oraz odpowiadające wyzwaniom zielonej gospodarki
 • wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym.
Projekty, które uzyskają wparcie, powinny stosować zasady Nowego Europejskiego Bauhausu, wspierać transformację cyfrową, realizację Europejskiego Filaru Spraw Socjalnych oraz zapobiegać wszelkim formom dyskryminacji, a w przypadku infrastruktury zabytkowej stosować „Europejskie Zasady Jakości dla finansowanych przez UE interwencji o potencjalnym wpływie na dziedzictwo kulturowe”. 
Wyklucza się wsparcie:
 • budynków zamieszkania zbiorowego, budynków mieszkalnych,
 • obiektów/przestrzeni przeznaczonych na cele: mieszkalne, sportowe, dydaktyczne,
 • administracji publicznej, ochrony zdrowia oraz targowe,
 • zakup pozycji wydawniczych do bibliotek, zakup muzealiów, digitalizację utworów audiowizualnych,
 • kompleksową rewitalizację przestrzeni miejskich.
Dopuszczone działania w ramach projektów:
 • prace konserwatorskie, prace restauratorskie (wraz z nadzorami nad tymi pracami),
 • roboty budowlane (wraz z nadzorami nad tymi pracami) obejmujące: rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, montaż, remont,
 • budowa (wraz z nadzorami nad tymi pracami) nowych obiektów infrastruktury kultury (w ramach Obszaru 1) albo budowa nowych obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego (w ramach Obszaru 2), w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach,
 • prace w otoczeniu,
 • zakup sprzętu lub wyposażenia,
 • konserwacja zabytków ruchomych (wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ), księgozbiorów (zawartych w Narodowym Zasobie Bibliotecznym) i muzealiów (uwzględnionych w inwentarzu muzealnym),
 • digitalizacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, muzealiów oraz ich udostępnienie on-line,
 • podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta,
 • działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa,
 • działania związane ze współpracą z partnerami z innych państw,
 • opracowanie dokumentu pn. Strategia promocji zabytku oraz związanego z nim miejsca (tylko dla Obszaru 2).
Typ beneficjenta
 • państwowe instytucje kultury,
 • instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową,
 • instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego wymieniane w załączniku do Rozporządzenia Min. KIDN z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308),
 • publiczne szkoły artystyczne i publiczne uczelnie artystyczne,
 • podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego, tylko w zakresie ww. obiektów – inne niż wskazane w pkt. 1-4
oraz
w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku beneficjentami mogą być:
 • jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury;
 • samorządowe instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe.
Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie 79.71
 
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 100
 
Pomoc publiczna – unijna podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
 
Pomoc publiczna – krajowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach
programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027
 
Uproszczone metody rozliczania: do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(a) CPR]
 
Dopuszczalny cross-financing (%) 15
 
Minimalna wartość projektu: 10 000 000,00

Logotypy

Logotypy Programu FEnIKS