1. Proszę o informacje dotyczące terminu obowiązywania w II naborze takich dokumentów jak kosztorysy i  analizy rynku

Zgodnie z zapisami listy załączników oraz kryteriów oba dokumenty  powinny być sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie konieczne jest zastosowanie aktualnych  poziomów cen.

 

2. Proszę o informacje dotyczące terminu obowiązywania w II naborze takich  dokumentów jak   pozwolenie na budowę oraz pozwolenie WKZ na prowadzenie prac.

Zgodnie z art. 37. 1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaneDecyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, Pozwolenie WKZ na prowadzenie prac przy zabytku jest obowiązujące w terminach określonych w decyzji.

 

3. Proszę o informacje dotyczące terminu obowiązywania w II naborze takich  dokumentów jak   aktualny wyciąg bankowy lub zaświadczenie z banku wnioskodawcy, iż na jego koncie znajduje się odpowiednia wysokość środków finansowych na wkład własny do projektu

Ogólnie stosowaną zasadą jest, iż wskazany dokument powinien być wystawiony w trakcie trwania naboru.

 

4. Czy kościelna osoba prawna może przedstawić na etapie składania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 8.1 PO IiŚ 2014-2020 promesę organu prowadzącego jako dokument potwierdzający posiadanie środków na wkład własny do projektu?

Zgodnie z „Listą załączników do wniosku o dofinansowanie VIII Oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”, stanowiącą załącznik nr 4 do „Regulaminu konkursu” ogłoszonego w dniu 30 maja 2016 r., promesa organu prowadzącego może być zaakceptowana jako dokument potwierdzający posiadania środków na wkład własny wyłącznie dla projektów składanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje podległe jednostkom samorządu terytorialnego. W przypadku pozostałych grup wnioskodawców wymagane jest przedstawienie innego dokumentu zgodnego z „Listą załączników”.

 

5. Czy ubiegając się o dofinansowanie w ramach naboru konkursowego ogłoszonego w dniu 30 maja 2016 r. dla działania 8.1 PO IiŚ 2014-2020 wnioskodawca jest zobowiązany do dołączenia studium wykonalności projektu w wersji papierowej?

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w ramach naboru ogłoszonego w dniu 30 maja 2016 r. jest zobowiązany do dostarczenia studium wykonalności jedynie w wersji elektronicznej.

Dokumentami wymaganymi na etapie aplikowania w wersji papierowej są wyłącznie:

  • formularz wniosku o dofinansowanie,
  • Określenie Głównego Typu Projektu,
  • Informacja o posiadaniu niezbędnych zasobów (w tym kadrowych i finansowych) do prawidłowego utrzymania i eksploatacji projektu (przedmiotu projektu) przez okres trwałości projektu, potwierdzona przez Organizatora,
  • Oświadczenie Organizatora o konieczności zapewnienia, po zakończeniu realizacji projektu, w ramach budżetu tej instytucji środków na sfinansowanie nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu - w sytuacji gdy w wyniku realizacji projektu przewidziano utworzenie nowych miejsc prac (jeśli dotyczy),
  • Oświadczenie, że Wnioskodawca nie ubiega się o dofinansowanie wydatków planowanych do poniesienia w trakcie realizacji projektu przy udziale środków VIII osi priorytetowej POIiŚ z innych środków publicznych, z zastrzeżeniem postanowień podrozdziału 6.7 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
  • Właściwy dokument potwierdzający posiadanie środków na wkład własny do projektu (na współfinansowanie kosztów kwalifikowanych),
  • Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu przez Wnioskodawcę środków na pokrycie kosztów niekwalifikowanych (jeśli dotyczy).

Pozostałe załączniki muszą być załączone jedynie w wersji elektronicznej.

 

6. Czy deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 oraz deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną są obowiązkowymi załącznikami dla projektów w ramach Głównego Typu Projektu „Sprzęt i wyposażenie”?

Wydawane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) deklaracje organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 oraz deklaracje właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną są obowiązkowymi załącznikami wyłącznie dla projektów infrastrukturalnych – dla Głównych Typów Projektu „Infrastruktura zabytkowa” i „Infrastruktura niezabytkowa”. W przypadku inwestycji w ramach Głównego Typu Projektu „Sprzęt i wyposażenie”, dla których możliwy jest wyłącznie zakup sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego bezpośrednio do prowadzenia działalności kulturalnej lub do prowadzenia prac konserwatorskich, wnioskodawca nie ma obowiązku występowania do RDOŚ z wnioskiem o wydanie ww. deklaracji i dołączania ich do wniosku o dofinansowanie.

 

7. Czy w ramach naboru ogłoszonego w dniu 30 maja 2016 r. możliwe jest dofinansowanie (w ramach Głównego Typu Projektu „Infrastruktura zabytkowa”) projektów dotyczących obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków?

Zgodnie z „Listą załączników do wniosku o dofinansowanie VIII Oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”, stanowiącą załącznik nr 4 do „Regulaminu konkursu” ogłoszonego w dniu 30 maja 2016 r., Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza jako dokumenty potwierdzające uznanie za zabytek/objęcie ochroną wyłącznie:

a) decyzje o wpisie obiektu/obiektów/obszaru na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,

b) decyzje o uznaniu zabytku/obszaru przez Prezydenta RP za Pomnik Historii,

c) decyzje o wpisie zabytku do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

d) informacje o wpisie do inwentarza muzeum.

Tym samym projekt dotyczący obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków nie będzie kwalifikował się do wsparcia w ramach Głównego Typu Projektu „Infrastruktura zabytkowa”.

 

8. Czy projekt stanowiący pomoc publiczną zgodną z rozporządzeniem o wyłączeniach blokowych nr 651/5014 (GBER) może uzyskać dofinansowanie ze środków UE na maksymalnym poziomie określonym w SzOOP?

W przypadku stwierdzenia występowania w projekcie pomocy publicznej zgodnej z GBER, wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania kalkulacji maksymalnej kwoty dofinansowania za pomocą metodyki wskazanej w dokumencie stanowiącym załącznik nr 5 do „Ogłoszenia o konkursie”. Dla poprawnego wyliczenia wartości maksymalnego dofinansowania należy uzupełnić tabelę stanowiącą załącznik do ww. dokumentu z uwzględnieniem aktualnej wartości stopy dyskontowej, realnych prognoz kosztów i przychodów operacyjnych oraz właściwego okresu odniesienia (okres amortyzacji zasadniczych aktywów (dominujących w projekcie) będących przedmiotem inwestycji). Wartość dofinansowania nie może przekraczać kwoty stanowiącej wynik ww. kalkulacji.

 

9. W ramach kryteriów merytorycznych I-ego stopnia dla Głównego Typu Projektu „Infrastruktura zabytkowa” znajduje się kryterium „Ponadregionalność projektu”. Czy w ramach tego kryterium 1 punkt otrzymać może również projekt, który realizuje działania przy zabytkach zlokalizowanych na terenie jednego województwa, lecz jego działania edukacyjno - kulturalne realizowane będą na obszarze dwóch województw ( z czego jedno z nich objęte jest strategią ponadregionalną).

Jednym z warunków żeby spełnić kryterium „Ponadregionalność projektu” jest realizacja inwestycji na terenie więcej niż jednego województwa. Działanie 8.1 jest działaniem infrastrukturalnym, w związku z tym realizacja projektu jest tożsama z przeprowadzaniem działań związanych z infrastrukturą. Działania edukacyjno-kulturalne mogą być efektem realizacji projektu, ale nie są jego przedmiotem.

 

10. Czy w przypadku zamiaru realizacji zadania w ramach tzw. kontraktów terytorialnych obiekt musi być wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznany przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowany na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położony na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP?

Projekt, który jest wpisany do kontraktu terytorialnego  nie musi być wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznany przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowany na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położony na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP, jeżeli chce się ubiegać o dofinansowanie w ramach VIII osi.

 

11. Czy w ramach jednego naboru istnieje możliwość  złożenia odrębnych dwóch wniosków dotyczących  jednego  obiektu np. na jeden na wyposażenie i sprzęt a drugi na prace budowlane?

Takie rozwiązanie jest możliwe, niemniej jednak z uwagi na fakt, iż nie jest dopuszczone sztuczne dzielenie projektu oba projekty razem muszą się zmieścić w limicie kosztów całkowitych tj. co do zasady 5 mln euro. Ponadto przy ocenie merytorycznej jednego projektu nie będą brane pod uwagę efekty drugiego np. w projekcie dotyczącym prac budowlanych - oferta kulturalna związana z zakupem sprzętu.

 

12. Czy załącznik Analiza rynku może być przygotowany dla sprzętu i wyposażenia w oparciu o ceny zawarte na stornach internetowych potencjalnych dostawców/sklepach internetowych? Czy obowiązkowe jest dołączanie dokumentów potwierdzających (np. porównywane oferty, wydruki z cen sklepów internetowych)?

W analizie rynku należy opisać metodologię szacowania kosztów. Metodologia podlega ocenie, musi być wiarygodna i gwarantować, że wydatki będą racjonalne. W przypadku szacowania w oparciu o oferty należy wskazać liczbę ofert, nazwy oferentów i poziomy cen. Możliwe jest szacowanie w oparciu o oferty ze stron internetowych. Nie ma obowiązku dołączania dokumentów wspomagających, ale nie jest to wykluczone. Oceniający w przypadku  wątpliwości mogą zwrócić się do Państwa o przesłanie tych dokumentów.

Ponadto możliwa jest wycena indywidualna, ale jej metodologia musi zostać szczegółowo opisana i podlega ocenie. Należy wykazać, iż przyjęcie takiego sposobu szacowania cen było jedynym lub najlepszym rozwiązaniem.

 

13. Czy można uznać, że projekt dotyczy osób wykluczonych, jeśli nie wnioskodawca, a poszczególne miejskie instytucje  kultury i organizacje pozarządowe działające w obiekcie prowadzą działania na rzecz tej grupy społecznej?

Projekt dotyczy osób wykluczonych jeżeli jego efektem będą konkretne działania skierowane do tych osób. Dotychczasowa działalność instytucji w tym obszarze lub przyszła niezwiązana z projektem nie będzie brana pod uwagę.

 

14. W obiekcie planowanym do objęcia wsparciem, obok innych podmiotów kultury, znajduje się również sala prób miejskiej instytucji kultury, która daje koncerty poza swoją siedzibą; w jaki sposób należy wykazać wartość wskaźników „wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach…”  oraz „liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem”?

Przytoczone wskaźniki rezultatu dotyczą obiektu objętego wsparciem i nie wlicza się do nich osób korzystających z oferty instytucji w miejscach nie związanych z projektem.

 

15. Czy w przypadku składania wniosku przez Kościół w zabytkowych murowanych kościołach można wymienić i naprawiać drewnianą więźbę kościoła i pokrycie z blachy lub dachówki? Czy te prace będą kwalifikowalne?

Kościoły mogą realizować tylko projekty dotyczące zabytków drewnianych chyba, że kościół jest wpisany na ListęŚwiatowego Dziedzictwa UNESCO lub uznany przez Prezydenta RP za Pomnik Historii lub zlokalizowany na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położony na obszarach uznanych przez Prezydenta RP za Pomnik Historii, albo projekt wynika z Kontraktu Terytorialnego. Wtedy kwalifikowalne są wszystkie prace dotyczące zabytku bez rozróżnienia na zabytek drewniany i murowany.

 

16. Czy do wniosku o dofinansowanie jako dodatkowy załącznik („30. Inne dokumenty, które w opinii wnioskodawcy są istotne dla oceny projektu”) można dołączyć tabelę ze wskazaniem gdzie w dokumentacji aplikacyjnej (jaki załącznik z podaniem jego numeru oraz która strona wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności) znajdują się informacje pozwalające dokonać oceny danego kryterium oraz prezentujące wynikami przeprowadzonej przez Wnioskodawcę autooceny w zakresie poszczególnych kryteriów oceny formalnej i merytorycznej?

Jest taka możliwość. Stworzenie i uzupełnienie takiej tabeli może przyczynić się do podniesienia jakości złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji aplikacyjnej.