Pytania i odpowiedzi dotyczące oznaczania projektów w związku z realizacją wymagań zapisanych w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

1. Czy istnieje możliwość modyfikacji plakatu, którym obowiązkowo należy oznaczać miejsce realizacji projektu (czy można w jego tle wkleić zdjęcia)?

Tak, możliwa jest modyfikacja wzoru plakatu poprzez np. umieszczenie dodatkowych informacji o projekcie, w tym zdjęć. Ważne jest, aby obowiązkowe elementy, które muszą się znaleźć na plakacie, były nadal czytelne i wyraźnie widoczne.

2. Czy istnieje możliwość zastosowania jednego plakatu dla oznaczenia kilku projektów realizowanych w ramach różnych programów lub różnych funduszy? Jeśli tak, to jaki kolor powinien mieć wspólny plakat?

Zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji w podrozdziale 12.11., jeśli w jednej lokalizacji dana instytucja, firma lub organizacja realizuje kilka projektów, może umieścić jeden plakat opisujący wszystkie te przedsięwzięcia. W przypadku, gdy treść plakatu dotyczy kilku projektów dofinansowanych z dwóch różnych funduszy, wówczas w oznaczeniu przy fladze UE można zastosować nazwę Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Dodatkowo należy umieścić informację słowną o tym, które fundusze dofinansowują projekty. Natomiast jeśli chodzi o logo programu operacyjnego, w przypadku projektów realizowanych w ramach kilku programów – wystarczy zastosowanie wspólnego znaku Fundusze Europejskie. Na plakacie należy zastosować system kolorystyczny dla Funduszy Europejskich zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej.

3. Czy IK UP lub IP może opracować projekt graficzny plakatu dla projektów partnerskich? Wiele projektów składanych jest w partnerstwie z jedną lub z kilkoma gminami. Podobnie wygląda ich realizacja, która przebiega na terenie kilku a nawet kilkunastu gmin.

IK UP nie planuje opracowywania odrębnych wzorów plakatów i tablic dla projektów partnerskich.

4. Czy niezbędne jest umieszczanie informacji o partnerach projektu na tablicach informacyjnych/pamiątkowych?

Informacje nt. obowiązkowych informacji na tablicach informacyjnych i pamiątkowych zawarte są w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji w podrozdziale 12.1. Jakie informacje powinieneś umieścić na tablicy informacyjnej i pamiątkowej? Zgodnie z zapisami Podręcznika informacja o partnerach projektu nie należy do obligatoryjnych informacji zamieszczanych na tablicy.Dodatkowo należy pamiętać, że tablice informacyjne i pamiątkowe nie mogą zawierać innych informacji i elementów graficznych, niż te wskazane w Podręczniku. Jeżeli jednak beneficjent uważa za niezbędne umieszczenie na tablicy informacji o partnerach projektu, dopuszczalne jest, aby informacja ta została umieszczona w pozycji „Beneficjent”, np. „Beneficjent: Gmina Miejska Starogard Gdański; partnerzy projektu: Gmina Wiejska Starogard Gdański, Gmina Bobowo”. Jednak warunkiem umieszczenia dodatkowej informacji o partnerach jest zachowanie czytelności tablicy i klarowności zawartych na niej informacji. Tym samym w sytuacji, gdy w projekcie uczestniczy wielu partnerów i nie ma możliwości spełnienia tego warunku, IK UP w zakresie informacji i promocji sugeruje zastosowanie uproszczonej informacji, uwzględniającej jedynie partnera, na którego terenie umieszczona jest dana tablica, np. „Beneficjent: Gmina Miejska Starogard Gdański; partner projektu: Gmina Wiejska Starogard Gdański”.

Jeżeli chodzi o plakaty, zgodnie z zapisami Podręcznika, podrozdział 12.9. Jakie informacje musisz umieścić na plakacie?, jeżeli beneficjent zawrze na plakacie wszystkie elementy obowiązkowe, może umieścić także dodatkowe informacje o projekcie. Ważne jest, aby elementy, które muszą się znaleźć na plakacie, były nadal czytelne i wyraźnie widoczne. Zatem jest możliwość umieszczenia na plakacie nazwy partnera projektu dla części inwestycji znajdującej się na jego terenie.

5. Czy plakaty należy umieścić w każdej z lokalizacji?

Zgodnie z zapisami Podręcznika, podrozdział 12.11. Gdzie powinieneś umieścić plakat?, plakat należy umieścić w widocznym i dostępnym publicznie miejscu. Jeśli działania w ramach projektu realizowane są w kilku lokalizacjach, plakaty muszą być umieszczone w każdej z nich.

6. Czy zamieszczenie na plakacie wysokości wkładu Unii Europejskiej w projekcie jest obowiązkowe, czy opcjonalne? Zgodnie z załącznikiem do wzoru umowy o dofinansowanie, na plakacie powinna znaleźć się informacja odnośnie do wysokości wkładu Unii Europejskiej (bez prawa opcji) - pkt 3.7.
Tymczasem zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (czerwiec 2016) ww. informacja ma charakter opcjonalny.

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta stanowi opis i zestaw wskazówek, odnośnie do wypełnienia obowiązków informacyjno-promocyjnych zapisanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. Natomiast umowa o dofinansowanie doprecyzowuje obowiązki informacyjno-promocyjne w odniesieniu do konkretnego projektu. Jeśli instytucja przyznająca dofinansowanie zdecydowała, że zapisy umowy są bardziej restrykcyjne niż zapisy Podręcznika i np. wymóg określony w Podręczniku jako "opcjonalny" w umowie o dofinansowanie występuje jako „obligatoryjny”, wówczas w pierwszej kolejności beneficjent jest zobligowany do stosowania zapisów umowy o dofinansowanie.

7. Czy na plakacie powinien się znaleźć wyłącznie wkład UE w projekcie, czy całkowita wartość projektu?

Zgodnie z zapisami Podręcznika, podrozdział 12.9 Jakie informacje musisz umieścić na plakacie?, na plakacie należy podać wyłącznie wysokość wkładu UE do projektu. Należy pamiętać, że wg zapisów Podręcznika nie jest to informacja obowiązkowa, jest ona opcjonalna. 

Jednocześnie należy pamiętać, iż w pierwszej kolejności wymagane jest realizowanie zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, która reguluje obowiązki informacyjno-promocyjne dla konkretnego projektu.

8. W jaki sposób należy oznaczać małe materiały typu długopisy, ołówki, notesy przekazywane uczestnikom szkoleń?

Sposób oznaczania małych przedmiotów o charakterze promocyjnym promocyjnych opisano szczegółowo w pkt 17.8 Podręcznika. Jednocześnie warto pamiętać, że nie ma obowiązku oznaczania materiałów typu długopisy, ołówki, notesy, jeżeli mają one charakter materiałów biurowych, niezbędnych do przeprowadzenia działania edukacyjnego. 

9. Czy dokumenty finansowe w projekcie powinny być oznaczone logotypami?

Zgodnie z Podręcznikiem, rozdział 11. Jak oznaczyć dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu?, dokumenty związane z realizacją projektu, które podawane są do wiadomości publicznej lub przeznaczone dla uczestników projektów muszą być oznaczone. Nie dotyczy to jednak gotowych druków dokumentów, w treść których nie można ingerować np. finansowych (faktury).

10. Jakie są wymagane wymiary plakatów i ulotek promocyjnych? Jaki jest wymagany zakres informacji, które mają znaleźć się na materiałach oraz logotypów i kolorystyki jaką trzeba stosować?

Minimalny rozmiar plakatu to A3 (arkusz o wymiarach 297 x 420 mm). Zakres informacji, który powinien się znaleźć na plakacie jest szczegółowo opisany w pkt 12.9 Podręcznika. Dodatkowo przygotowano wzory plakatów do wykorzystania przez beneficjenta.

W przypadku ulotek promocyjnych nie określono wymaganego rozmiaru. W Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (dalej: KIW), każdemu z programów, a także znakowi marki przypisano określoną gamę kolorystyczną identyfikującą program. Tym samym kolorystyka elementów graficznych zarówno plakatu, jak i ulotki powinna nawiązywać do kolorystyki Programu.

11. Jak powinien wyglądać opis projektu na tablicach/plakatach? Czy opis musi być spójny z opisem
z wniosku?

Ani na tablicach ani na plakatach nie zamieszcza się opisu projektu. Szczegółowe wskazówki odnośnie do informacji, jakie należy umieścić na plakacie i na tablicy zamieszczone są w Podręczniku w podrozdziale 12.9.Jakie informacje musisz umieścić na plakacie?  oraz w podrozdziale 12.1.Jakie informacje powinieneś umieścić na tablicy informacyjnej i pamiątkowej?

12. Dlaczego w podręczniku nie zamieszczono wzoru naklejki?

Zgodnie z Podręcznikiem, rozdział 6. Jakie dodatkowe działania informacyjne i promocyjne możesz podejmować?, umieszczanie naklejek na środkach trwałych zakupionych w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych nie jest obowiązkowe. Jest to działanie dodatkowe, które beneficjent może zrealizować. Z tego względu nie opracowano wzoru takiej naklejki.

13. Czy działania promocyjno-komunikacyjne wychodzące poza te zapisane w podręczniku beneficjenta
są kwalifikowane? Jakie są zasady dla uznania takich działań za kwalifikowane?

Kwestie kwalifikowalności rozstrzyga instytucja podpisująca umowę o dofinansowanie. Ponadto instytucja ogłaszająca konkurs może określić dodatkowe wymagania dotyczące np. działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów, wykraczające poza katalog działań obowiązkowych wskazany w Podręczniku.

W Podręczniku, w rozdziale 6.  Jakie dodatkowe działania informacyjne i promocyjne możesz podejmować?, wskazano przykładowe dodatkowe działania informacyjne i promocyjne. Należy mieć jednocześnie na uwadze, że podejmując dodatkowe działania informacyjno-promocyjne, w pierwszej kolejności realizowane powinny być działania bezkosztowe i niskokosztowe.

14. Czy beneficjenci mogą produkować i dystrybuować przedmioty promocyjne typu gadżety?
W podręczniku beneficjenta (pkt. 6.1) przedstawiono opis działań nierekomendowanych, jest on niejednoznaczny i powoduje wiele niejasności wśród beneficjentów.

Produkcja i dystrybucja przedmiotów promocyjnych typu gadżety nie jest rekomendowana. Dopuszcza się jednak możliwość wykonania takich materiałów, jako element wspierający inne działanie, bezpośrednio z nim powiązany tematycznie, pod warunkiem, że służy on osiągnięciu lepszych efektów działania lub realizacja tego działania nie powiodłaby się bez materiałów promocyjnych, np. udział w targach pracy, organizacja konferencji informacyjnej i przygotowanie tematycznych materiałów promocyjnych dla uczestników, udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich i przygotowanie tematycznych gadżetów dla odwiedzających.

15. Czy istnieje konieczność wymiany tablicy pamiątkowej w sytuacji, w której po postawieniu tablicy pamiątkowej beneficjent przechodzi rebranding (zmienia się logotyp beneficjenta)?

Nie ma takie konieczności, gdyż logo beneficjenta nie zamieszcza się na tablicy. Tablica informacyjna i pamiątkowa nie mogą zawierać innych informacji i elementów graficznych, niż wymienione w  Podręczniku, w rozdziale  12.1 .Jakie informacje powinieneś umieścić na tablicy informacyjnej i pamiątkowej?

16. Czy istnieje możliwość przygotowania dwujęzycznych tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu (co do zasady nie ma wzoru dla dwujęzycznych tablic)​?

W chwili obecnej IK UP nie przewiduje opracowania wzoru tablicy dwujęzycznej. W trosce o ład przestrzenny i estetykę przestrzeni publicznej, jak również kierując się zasadą nienakładania na beneficjentów nadmiernych obowiązków wiążących się z ponoszeniem dodatkowych kosztów wynikających np. przygotowania dwóch tablic o tej samej treści, z czego każda w innej wersji językowej, IK UP rekomenduje stosowanie tablicy dwujęzycznej.

IK UP rekomenduje przyjęcie takiego wzoru tablicy, zgodnie z którym znajdzie się na niej również tłumaczenie tekstu na język angielski. Rekomendujemy, aby tłumaczenie tekstu w języku angielskim zostało umieszczone mniejszą czcionką pod każdym polem tekstowym w języku polskim, natomiast informacja o współfinansowaniu w języku angielskim (która umożliwi przekazanie informacji zawartych w zestawieniu znaków) – pod całością tekstu.

Przykład poniżej:

 

17. Czy w materiałach promujących projekt i informujących, np. na plakatach, w ulotkach informacyjno-promocyjnych, w animowanych spotach itd. – mogą być umiejscowione logo patronów medialnych oraz sponsorów/mecenasów?

Logo patronów medialnych oraz sponsorów/mecenasów może występować na materiałach promocyjno-informacyjnych, takich jak foldery, ulotki czy biuletyny, pod warunkiem umieszczenia na nich (jeżeli zostały one wyprodukowane w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich) obowiązkowego oznakowania, zgodnego z KIW oraz Podręcznikiem. Logo patronów medialnych, sponsorów/mecenasów oraz informacja o wsparciu nie może jednak występować w zestawieniu znaków, wymaganym w KIW i Podręczniku, natomiast może występować poza tym zestawieniem. Trzeba pamiętać, że w razie umieszczenia dodatkowego logo konieczne jest przestrzeganie zasady, zgodnie z którą jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej.

Natomiast tego typu oznakowanie (logo patrona medialnego, sponsora/mecenasa) nie może występować na tablicy informacyjnej /pamiątkowej, ponieważ jej wzór jest obowiązkowy i nie można go modyfikować), ani na obowiązkowym plakacie informacyjnym, którego treść powinna dotyczyć wyłącznie projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich. Dodatkowo należy pamiętać, że informacja o współfinansowaniu UE i oznaczenia muszą być dobrze wyeksponowane i z materiału informacyjnego musi jasno wynikać, co sponsoruje sponsor, a co wspierają FE i UE.