Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.poiis.mkidn.gov.pl  

Data publikacji strony internetowej:  2015-06-03. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-12-20

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
  • niektóre treści mogą być napisane niewystarczająco prostym językiem
  • Niektóre dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Magdaleny Mazurkiewicz-Sucheckiej, mailowo -  m suchecka[at]kultura[dot]gov[dot]pl lub telefonicznie - 22 69 25 506

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma swoją siedzibę w Pałacu Potockich przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17. Do budynku prowadzą wejścia od ulicy Krakowskie Przedmieście i od ulicy Focha.  Dla gości przeznaczone jest wejście główne od ulicy Krakowskie Przemieście vis a vis Pałacu Prezydenckiego. Za bramami Ministerstwa znajduje się dziedziniec główny, który prowadzi do głównego wejścia do gmachu. Istnieje możliwość ominięcia schodów do wejścia głównego z wykorzystaniem rampy dla wózków inwalidzkich. Recepcja znajduje się w holu głównego budynku, w holu znajdują się tablice informacyjne. Dalsze przejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko parter. W budynku nie ma windy. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku ministerstwa nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Skorzystanie z miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej czy tłumacza języka migowego wymaga wcześniejszego uzgodnienia.