Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

W tej sekcji dowiesz się więcej na temat obowiązków beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu dofinansowanego w ramach VIII osi priorytetowej PO IiŚ.