Trwałość projektu

Każdy z beneficjentów VIII osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 jest zobowiązany do utrzymania trwałości projektu zrealizowanego z udziałem środków PO IiŚ na mocy przepisów „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006”. Zgodnie z pkt. Artykuł 71 Rozporządzenia (Trwałość operacji): „W przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie pięciu lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma to zastosowanie, zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:

a)         zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;

b)         zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

c)         istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Kwoty nienależnie wypłacone w odniesieniu do takiej operacji są odzyskiwane przez państwo członkowskie w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym nie spełniono wymogów. (….)”.

Naruszeniem zasady trwałości Projektu jest również przeniesienie działalności poza obszar Unii Europejskiej w okresie 10 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta lub w okresie wynikającym z przepisów regulujących udzielanie pomocy publicznej.

 

Należy zauważyć, że okres trwałości wynosi odpowiednio:

 - 5 lat od momentu przekazania ostatniej transzy płatności w ramach projektu (płatności końcowej) w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną,

- 10 lat od momentu zwarcia umowy o dofinansowanie – w przypadku projektów realizowanych w reżimie pomocy publicznej.

 

Ewaluacja

Zgodnie z § 10 umowy o dofinansowanie: „W okresie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu w okresie 5 lat od zamknięcia PO IiŚ,  Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez IZ, Instytucję Pośredniczącą lub Komisję Europejską do przeprowadzania ewaluacji Projektu. W szczególności Beneficjent jest zobowiązany do:

1)      przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym zakresie,

2)      uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami badawczymi”.

 

Przechowywanie dokumentów

Zgodnie z § 14 ust. 2 umowy o dofinansowanie „Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, merytorycznym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres wskazany w rozporządzeniu nr 1303/2013, tj. okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z zastrzeżeniem konieczności dłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy, w sytuacjach wskazanych w ust. 3-5”. Natomiast zgodnie z ust. 3 w przypadku Projektu, w którym występuje pomoc publiczna obowiązek przechowywania dokumentów trwa 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej (zawarcia umowy).