Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Aktualizacja Podręcznika SL2014

Uprzejmie informujemy, że od 31.03.2017 obowiązuje nowa wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014, która została uszczegółowiona dla POIiŚ i dodatkowo zaktualizowana o zapisy dotyczące ujmowania wydatków niekwalifikowalnych we wniosku o płatność beneficjenta.

Wróć do wiadomości