Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla regionów słabiej rozwiniętych (numer naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17)

Zgodnie z pkt. 39 dokumentu pn. System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (załącznik nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO IiŚ 2014-2020) Instytucja Organizująca Konkurs wraz z ogłoszeniem o konkursie umieszcza na swojej stronie internetowej szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów konkursu i na bieżąco go aktualizuje, wskazując przyczyny ewentualnych zmian.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków o dofinansowanie złożonych do konkursu nr POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17 (170 wniosków) konieczna jest aktualizacja harmonogramu konkursu. W stosunku do obowiązującego harmonogramu poszczególnych etapów konkursu (opublikowanego wraz z ogłoszeniem o konkursie na stronie http://www.poiis.mkidn.gov.pl/, zakładka: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków) nastąpi przesunięcie o 1 miesiąc terminu zakończenia poszczególnych etapów, tj.:

  • termin etapu „Ocena formalna” ulegnie wydłużeniu z czerwca 2017 r. do lipca 2017 r.;

  • termin etapu „Ocena merytoryczna I stopnia wniosków” ulegnie wydłużeniu z sierpnia 2017 r. do września 2017 r.;

  • termin etapu „Ocena merytoryczna II stopnia wniosków” ulegnie wydłużeniu z września 2017 r. do października 2017 r.;

  • etap „Lista projektów wybranych do dofinansowania” ulegnie wydłużeniu z października 2017 r. do 7 listopada 2017 r.;

Aktualny Harmonogram konkursu

Ponadto, z uwagi na fakt, że w pkt. 49 Regulaminu konkursu jest określony planowany termin rozstrzygnięcia konkursu, konieczne jest również zaktualizowanie Regulaminu konkursu. Zmieniony Regulamin konkursu obowiązuje od dnia 27 czerwca br.

Zmieniony Regulamin konkursu

Wersja ujednolicona Regulaminu konkursu

Wróć do wiadomości