Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych

Od dnia 18 lipca br. obowiązuje zaktualizowana wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.17). 

W ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” dokonano zmiany o charakterze formalno-redakcyjnym, wynikającej z wejścia w życie nowego rozporządzenia regulującego warunki udzielania pomocy publicznej.

Oprócz dokumentu głównego, zmianie uległy także załączniki:

- załącznik nr 4  „Tabele finansowe”

- załącznik nr 5 „Wykaz projektów zidentyfikowanych (pozakonkursowych)”

- załącznik nr 6 „System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Dokument w wersji do pobrania znajduje się pod niżej wskazanym adresem: http://www.pois.gov.pl/media/41232/SzOOP_POIS_1_17.pdf.

Wersje archiwalne dokumentu dostępne są na stronie: http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

Wróć do wiadomości