Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

22 sierpnia br. zostały zatwierdzone, nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zmieniony dokument zacznie obowiązywać od dnia ogłoszenia komunikatu w Monitorze Polskim.

Wróć do wiadomości