Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Proces konsultacji projektu aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, wynikający z konieczności dostosowania wytycznych programowych do wytycznych horyzontalnych oraz do zmienionej ustawy Prawo zamówień publicznych został zakończony. Zatwierdzony dokument znajduje się na stronach Ministerstwa Rozwoju pod następującymi adresami:

1. www.mr.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Wytyczne,

2. www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami,

3. www.pois.gov.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami. 

Najnowsza wersja Wytycznych będzie obowiązywać od dnia ogłoszenia komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Wróć do wiadomości