Kolejne decyzje w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów złożonych w ramach II naboru wniosków (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16) w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020

Zgodnie z zapisami dokumentu pn. System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020), możliwe jest etapowe zatwierdzanie listy ocenionych projektów ze wskazaniem projektów wybranych do dofinansowania. W związku z powyższym, mając jednocześnie na uwadze "Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów Umowy Partnerstwa 2014 -2020", przyjęty przez Rząd 26 lutego 2016 r., Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Organizująca Konkurs w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 podjęła decyzję o skorzystaniu z tej możliwości.

W dniu 15 lutego br. Pan Premier Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych 13 projektów złożonych do II konkursu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16).

Dofinansowane inwestycje to:

 1. projekt Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki pn. „Wawel - dziedzictwo dla przyszłości”, kwota dofinansowania z EFRR: 21.391.590,99 zł;

 2. projekt Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu pn. „SKANSENNOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”, kwota dofinansowania z EFRR: 9.119.674,31 zł;

 3. projekt Kopalni Soli "Bochnia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Wprowadzenie unikatowej oferty kulturalno-edukacyjnej na udostępnionej trasie turystycznej w Kopalni Soli "Bochnia" - Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO”, kwota dofinansowania z EFRR: 8.117.616,69 zł;

 4. projekt Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, kwota dofinansowania z EFRR: 8.923.373,27 zł;

 5. projekt Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu pn. „Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki”, kwota dofinansowania z EFRR: 7.658.307,94 zł;

 6. projekt Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków pn. „Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną”, kwota dofinansowania z EFRR: 16.566.109 zł;

 7. projekt Gminy Miasta Tarnowa pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową”, kwota dofinansowania z EFRR: 13.300.323,69 zł;

 8. projekt Gminy Wrocław pn. „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury”, kwota dofinansowania z EFRR: 8.613.226,21 zł;

 9. projekt "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi pn. Narodowe Centrum Kultury Filmowej - rozwój funkcji i usług oferowanych przez "EC1 Łódź - Miast Kultury" w Łodzi, kwota dofinansowania z EFRR: 25.832.368,44 zł;

 10. projekt Gminy Miejskiej Kraków pn. „Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie”, kwota dofinansowania z EFRR: 1.986.110 zł;

 11. projekt Teatru Groteska w Krakowie pn. „Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie - etap IV – końcowy”, kwota dofinansowania z EFRR: 4.144.600 zł;

 12. projekt Muzeum Narodowego we Wrocławiu pn. „Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, kwota dofinansowania z EFRR: 16.662.550 zł;

 13. projekt Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach pn. „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach”, kwota dofinansowania z EFRR: 14.286.353,75 zł.

Koszt całkowity dofinansowanych inwestycji wynosi 231.265.621,79 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 156.602.204,29 .

W chwili obecnej trwa ocena merytoryczna II stopnia pozostałych 21 projektów. O kolejnych decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wróć do wiadomości