Podpisanie porozumienia o współpracy ws. FENIKS

Podpisanie porozumienia o współpracy ws. FENIKS

14 grudnia 2022 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej podpisali porozumienie o współpracy w zakresie nowego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS). Porozumienie reguluje zakres obowiązków i zasady współpracy pomiędzy resortami zaangażowanymi we wdrażanie tego największego pod względem alokacji krajowego programu w Unii Europejskiej.

Na mocy porozumienia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie pełniło rolę Instytucji Pośredniczącej w realizacji priorytetu VII „Kultura”. Z kolei Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej będzie realizowało zadania Instytucji Zarządzającej programem.

Jako Instytucja Pośrednicząca resort kultury będzie odpowiedzialny za wybór projektów do dofinansowania oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją.

W nowej perspektywie kultura otrzyma 600 mln euro, czyli o 133 mln euro więcej niż w poprzedniej. Główny nacisk zostanie położony na  tworzenie warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym oraz ochronę i podniesienie atrakcyjności turystycznej zabytków.

Beneficjentami programu będą mogły być państwowe instytucje kultury, instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową, instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, publiczne szkoły i uczelnie artystyczne, jak również podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO i Pomniki Historii Prezydenta RP oraz posiadające tytuł Znaku Dziedzictwa Europejskiego - inne niż wskazane powyżej.

Efektem planowanych działań będzie wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionów.

Wróć do wiadomości