Podsumowanie zakończonych w maju naborów wniosków do VIII osi priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" PO IiŚ 2014 – 2020 (nabór IV - dla regionów słabiej rozwiniętych i nabór V – dla Mazowsza).

WYNIKI NABORÓW

W maju bieżącego roku zakończyły się kolejne z zaplanowanych w obecnej perspektywie nabory wniosków do VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (nabór IV - dla regionów słabiej rozwiniętych i nabór V – dla Mazowsza).

W ramach obydwu konkursów złożono 198 projektów na kwotę całkowitą ok. 3,2 mld zł, w tym na prawie 2,3 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Był to największy z przeprowadzonych w ramach obecnej perspektywy finansowej konkursów. Najwięcej złożonych projektów (114) dotyczyło konserwacji i renowacji zabytków, w 49 wnioskach aplikowano o środki na dofinansowanie działań w obszarze niezabytkowej infrastruktury kultury, natomiast 35 złożonych projektów dotyczyło zakupu sprzętu i wyposażenia. Ponadto, w przypadku wniosków dotyczących infrastruktury zabytkowej i niezabytkowej prawie połowa, bo aż 79, dotyczyło projektów, które wpisane są na listę Kontraktów Terytorialnych.

Wykres 1. Liczba złożonych wniosków w podziale na typ projektu

Wśród wnioskodawców przeważały państwowe i samorządowe instytucje kultury – 99, jednostki samorządu terytorialnego – 17 oraz szkoły i uczelnie artystyczne – 42.

Wykres 2. Liczba złożonych projektów w podziale na typ beneficjenta

Najwięcej projektów złożyli wnioskodawcy z województwa mazowieckiego – 28, małopolskiego – 22 i dolnośląskiego – 20. Najmniej licznie reprezentowane były: województwo warmińsko – mazurskie z 4 projektami, podlaskie i świętokrzyskie po 7 projektów oraz łódzkie, opolskie i zachodniopomorskie – 8 projektów.

Wykres 3. Liczba złożonych projektów w podziale na województwa

ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW

Z pośród 198 złożonych wniosków dofinansowanie otrzymało 55 projektów na kwotę całkowitą 986,7 mln zł, z czego 692 mln zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Najliczniejszą grupę beneficjentów, ponad 50%, stanowią instytucje kultury – 36 dofinansowanych projektów, szkoły i uczelnie artystyczne (8 dotacji) oraz kościoły (7 dotacji).

Wykres 4. Liczba dofinansowanych projektów w podziale na typ beneficjenta

Dofinansowane projekty realizowane będą na terenie całej Polski, najwięcej w województwie mazowieckim (13), dla którego dedykowany był osobny nabór i podkarpackim (6).

Wykres 5. Liczba dofinansowanych projektów w podziale na województwa

Warto też wspomnieć, że spośród dofinansowanych 42 inwestycji dotyczących infrastruktury zabytkowej i niezabytkowej, 35 projektów wpisanych jest na listę Kontraktów Terytorialnych. Z powyższego wynika, że 83%  projektów które otrzymały dofinansowanie stanowią projekty z listy Kontraktów Terytorialnych (w zestawieniu tym nie są ujęte projekty dotyczące sprzętu i wyposażenia ze względu na fakt, że nabór na listy Kontraktów Terytorialnych nie obejmował tego typu projektów).

Wykres 6. Liczba projektów wpisanych na listę Kontraktów Terytorialnych  w poszczególnych województwach

Wśród dofinansowanych projektów – 30, dotyczy konserwacji i rewitalizacji zabytków (dofinansowanie z EFRR 465,3 mln zł), 12 prac związanych z infrastrukturą niezabytkową (dofinansowanie z EFRR 150,6 mln zł), 13 projektów to inwestycje związane z zakupem sprzętu i wyposażenia, na które przeznaczono 75,9 mln zł z EFRR.

 

Wykres 7. Liczba dofinansowanych wniosków w podziale na typy projektu

23 spośród dofinansowanych inwestycji dotyczy obiektów wpisanych lub znajdujących się na obszarze wpisanym na listę Pomników Historii Prezydenta RP, 2 projekty będą realizowane w obiektach lub na terenach wpisanych na światową listę dziedzictwa UNESCO.

Dzięki pozyskanym środkom odnowione zostaną m.in. zabytkowe pałace - Pałac Czapskich w Warszawie, siedziba Akademii Sztuk Pięknych oraz Pałac Karolin w Otrębusach, siedziba Zespołu Mazowsze, w których poza ochroną tkanki zabytkowej wprowadzone zostaną nowe funkcje kulturalne,  siedziby muzeów (m.in. Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze), prace renowacyjne oraz zakup nowoczesnego sprzętu pozwolą na stworzenie nowej ciekawej oferty kulturalnej wielu instytucjom (Muzeum Łazienki Królewskie, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Muzeum Narodowe w Szczecinie). Jednocześnie warto wspomnieć, że zaplanowane inwestycje łączą się z ważnymi dla polskiego dziedzictwa datami. Rozpoczęcie realizacji projektu dotyczącego modernizacji i wyposażenia sal ekspozycyjnych w Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie przypada na rok 2017, w którym  obchodzimy 150 rocznicę urodzin noblistki. Z kolei projekty zgłoszone przez Teatr Wielki – Operę Narodową związane z poprawą infrastruktury oraz poszerzeniem oferty kulturalnej  instytucji zakończone zostaną w 2019 roku, w którym to odbywać się także będą obchody 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Warto również podkreślić, iż obok instytucji kultury, także szkoły i uczelnie artystyczne, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, będą mogły zwiększyć swój potencjał kulturalno - edukacyjny oraz wyjść z nową interesującą ofertą do coraz szerszego grona odbiorców zarówno w dużych ośrodkach miejskich, jak i w mniejszych miejscowościach  (Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. I.  J. Paderewskiego w Poznaniu).

Lista dofinansowanych projektów region lepiej rozwinięty – Mazowsze (konkurs V)

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa wniosku

Koszt całkowity projektu (PLN)

EFRR

Główny Typ Projektu: INFRASTRUKTURA ZABYTKOWA

1

Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych w Warszawie

Rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy dostępności do zasobów kultury

20 011 461,96

15 993 425,56

2

Państwowy Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego w Karolinie

Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach

20 487 257,64

13 254 570,31

3

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

STAJNIE PEGAZA. Konserwacja i remont Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Adaptacja obiektu do potrzeb ekspozycyjnych i edukacyjnych wraz z wprowadzeniem rozwiązań efektywnych energetycznie

11 039 542,50

7 105 906,98

4

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Otwarta - przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych  w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej

19 592 335,13

12 840 671,35

5

Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie

Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Etap II

11 784 006,91

7 523 350,84

Główny Typ Projektu: INFRASTRUKTURA NIEZABYTKOWA

6

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Rozbudowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie o salę koncertową

21 753 520,00

17 174 816,00

7

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

13 020 087,32

7 696 938,90

Główny Typ Projektu: SPRZĘT I WYPOSAŻENIE

8

Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie

Rozwój potencjału Teatru Wielkiego - Opery Narodowej poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej

9 550 107,35

6 259 117,00

9

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie  wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie

3 972 198,91

2 599 376,73

10

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Modernizacja ekspozycji stałej i wyposażenie sal ekspozycyjnych w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego

4 341 620,05

2 701 417,92

11

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna w Grodzisku Mazowieckim

3 250 556,27

2 068 956,29

12

Fundacja Drabina Rozwoju

Innowacyjny ogród zasobów kultury i dziedzictwa narodowego

3 461 239,25

2 244 315,65

13

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych

7 426 645,78

4 126 816,41

 

Lista dofinansowanych projektów – regiony słabiej rozwinięte (konkurs IV)

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa wniosku

Koszt całkowity projektu (PLN)

EFRR

Główny Typ Projektu: INFRASTRUKTURA ZABYTKOWA

1

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska

84 533 235,23

58 526 372,92

2

Muzeum Narodowe w Krakowie

Przeszłość przyszłości - remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich-Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji

43 539 102,20

31 079 937,93

3

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń  wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

21 702 564,00

14 681 455,00

4

Archidiecezja Warmińska

Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap I prac

21 478 689,59

18 114 698,15

5

Muzeum Narodowe w Kielcach

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego

18 778 989,97

12 845 539,15

6

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia

13 066 046,61

8 963 559,18

7

Miasto Bydgoszcz

Park Kultury. Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - etap 1

21 777 509,07

15 052 073,02

8

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

21 608 749,96

14 932 254,03

9

Gmina Miasto Krosno

Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej

19 214 505,13

13 183 403,75

10

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne

36 394 226,50

24 790 574,25

11

Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego

21 274 338,82

14 673 312,63

12

Muzeum -Zamek w Łańcucie

Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III,IV,VII"

31 954 823,53

22 088 235,43

13

Archidiecezja Gnieźnieńska

Renowacja zespołu trzech najstarszych kościołów Gniezna wraz z udostępnieniem infrastruktury informacyjnej i turystycznej

17 572 041,38

14 936 235,17

14

Powiat Strzelecki

Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny

12 348 624,72

8 533 602,43

15

Gmina Miasto Toruń

Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne

21 722 085,00

14 382 298,52

16

Fundacja Wigry Pro

Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów

21 499 170,00

14 857 150,00

17

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu

Konserwacja wnętrz korpusu nawowego  perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej - Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu

17 036 297,46

14 480 852,84

18

Gmina Miejska Głogów

Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie

20 596 609,11

14 125 036,97

19

Gmina Miasta Gdańska

Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku

21 778 998,76

15 052 157,11

20

Miasto Łomża

Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem

14 483 440,30

9 876 097,27

21

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich

11 078 079,29

7 654 733,25

22

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej - etap III

9 995 080,00

6 790 719,10

23

Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej

Kalwaryjskie fortalicium Fredry-konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi

22 917 883,99

18 911 337,81

24

Diecezja Pelplińska

Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury - modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie

14 685 672,75

12 482 821,83

25

Gmina Słupsk

Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski

14 436 219,55

7 585 762,59

Główny Typ Projektu: INFRASTRUKTURA NIEZABYTKOWA

26

Muzeum Lubelskie w Lublinie

Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka

26 490 983,51

17 690 712,41

27

Opera Wrocławska

Rozbudowa Opery Wrocławskiej  wraz  z zakupem wyposażenia

16 015 349,82

10 960 843,15

28

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej

21 523 354,95

14 873 863,17

29

Muzeum Wsi Kieleckiej

Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

15 393 970,76

10 008 094,00

30

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej

18 267 534,70

12 623 056,08

31

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne

20 522 725,01

14 249 960,30

32

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem  w Stębarku

21 750 946,14

15 065 040,65

33

Bielskie Centrum Kultury

Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury

20 726 175,74

14 290 403,67

34

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie

Wzrost dostępności do infrastruktury kultury poprzez budowę sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej  I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie

6 502 608,75

5 389 953,73

35

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Jastrzębiu Zdroju

Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej  I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu

12 494 673,32

10 620 472,32

Główny Typ Projektu: SPRZĘT I WYPOSAŻENIE

36

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej

22 036 438,22

15 283 271,02

37

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Konserwatorskie Niebo - zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie

3 503 619,71

2 451 306,23

38

Gmina Miasto Rzeszów

Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury

19 257 493,09

12 893 534,65

39

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

15 352 650,90

10 611 890,78

40

Akademia Muzyczna im. I.  J. Paderewskiego w Poznaniu

Zakup instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej Akademii Muzycznej  im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

8 101 205,00

5 613 679,87

41

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu

Tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej poprzez zakup sprzętu i trwałego wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu

2 726 659,00

2 317 660,15

42

Muzeum Pamięci Sybiru

Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru

10 947 753,47

6 783 630,07

           

 

Wróć do wiadomości