Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Informujemy, że w dniu 29 września 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Rozporządzenie zmieniło brzmienie § 14 ust. 3 – wyrazy „1 mln EUR” zastąpiono wyrazami „2 mln EUR”

Tekst zmienionego ustępu poniżej:

3. W przypadku pomocy publicznej nieprzekraczającej 2 mln EURO maksymalną wysokość pomocy ze wszystkich źródeł można ustalić, alternatywnie wobec metody, o której mowa w ust. 1 i 2, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Informujemy, że do udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. 29 września 2017 roku, stosuje się przepisy zmienione powyższym rozporządzeniem.

Wróć do wiadomości