Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Stanowisko IZ MR w sprawie składania oświadczeń o braku powiązań przez Wykonawców

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami beneficjentów nie zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 2164 z późn. zm.) w zakresie składania oświadczeń o braku powiązań, o których mowa w rozdziale 6.5.3. pkt 8 wytycznych kwalifikowania wydatków programowych POIiŚ przez wykonawców ubiegających się o zamówienie w kontekście informacji określonej w tymże rozdziale pkt 10 lit c dot. „potwierdzenia  spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 8 (rozdziału 6.5.3. wytycznych ) – PRZEZ WYKONAWCÓW”, uprzejmie informujemy, iż MKiDN zwróciło się z powyższym problemem do Instytucji Zarządzającej PO IiŚ – Ministerstwa Rozwoju z prośbą o interpretację:

Czy zobowiązanie to oznacza, iż także każdy z wykonawców powinien przedłożyć oświadczenie o braku powiązań? Czy też zobowiązanie to dotyczy wyłącznie zamawiającego (beneficjenta)?

Poniżej przedstawiamy Państwu otrzymaną od IZ MR odpowiedź:

Wobec przedstawionego problemu wskazuję, że w pkt. 6.5.3. pkt. 10 lit. h) ppkt. iii) stwierdza, że jako załącznik do protokołu należy załączyć : "oświadczenie/oświadczenia
o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta i osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą."

Z tego wynika, że oświadczenia o braku powiązań powinny złożyć osoby po stronie beneficjenta.

Oczywiście w przypadku powzięcia przez służby beneficjenta jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, istnieje możliwość żądania wyjaśnień od wykonawców.

W związku z powyższym, MKiDN prosi stosować powyżej opisaną zasadę jako wiążącą.

Wróć do wiadomości