Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Szkolenie dla beneficjentów z III naboru (nr naboru POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16)

W dniach 30 i 31 marca br. odbyły się pierwsze szkolenia dla beneficjentów z III naboru (województwo mazowieckie). Pierwszego dnia uczestnicy zapoznawali się z Centralnym Systemem Teleinformatycznym SL 2014. Drugi dzień szkolenia poświęcony był stosowaniu Prawa Zamówień Publicznych i Zasady konkurencyjności w świetle Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ na lata 2014-2020. Oprócz tego omówione zostały zagadnienia dotyczące przeciwdziałania nadużyciom finansowym, zmowom cenowym, konfliktowi interesów a także kwestie związane z etyką i przeciwdziałaniem korupcji.

Wróć do wiadomości