Trudności z osiągnięciem wskaźników rezultatu projektów, INFORMACJA

INFORMACJA NA TEMAT WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH W RAMACH VIII osi PO IIŚ 2014-2020 W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII

Do Instytucji Pośredniczącej docierają informacje od niektórych Beneficjentów o potencjalnym ryzyku nie osiągnięcia/trudności z osiągnięciem (w związku z ogłoszonym stanem epidemii) założonej w umowie o dofinansowanie wartości docelowej wybranych wskaźników rezultatu. 

Instytucja Pośrednicząca jest świadoma obecnych ograniczeń, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać (z przyczyn niezależnych od Beneficjentów) prowadzenie zaplanowanej w wyniku zrealizowanego projektu działalności kulturalno-edukacyjnej i tym samym negatywnie oddziaływać na wartości docelowe wskaźników rezultatu​. 

Umowa o dofinansowanie zawiera uregulowania dotyczące terminu osiągnięcia wartości docelowej wskaźników rezultatu,  konsekwencji ich nieosiągnięcia oraz wskazuje narzędzia elastycznego podejścia do tej trudnej, nieprzewidzianej sytuacji. 

Zgodnie z obowiązującym wzorem umowy o dofinansowanie inwestycji z sektora kultury: 

  • §11 ust. 2: "(...) Osiągniecie wartości docelowej wskaźników rezultatu bezpośredniego powinno nastąpić, co do zasady, nie później niż w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji Projektu. Na uzasadniony wniosek Beneficjenta termin ten za zgodą Instytucji Pośredniczącej może ulec wydłużeniu. Wniosek o wydłużenie terminu i stanowisko Instytucji Pośredniczącej są sporządzane w formie pisemnej"
  • §11 ust. 3: „Weryfikacja wykonania przez Projekt wskaźników postępu rzeczowego odbywa się zgodnie z zasadą proporcjonalności, co oznacza uprawnienie Instytucji Pośredniczącej do pomniejszenia dofinansowania Projektu proporcjonalnie do stopnia niewykonania wskaźnika w przypadku braku wykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania wskaźnika”
  • §11 ust. 7:​ "Zastosowanie zasady proporcjonalności dla wskaźników rezultatu bezpośredniego istotnych dla realizacji celów interwencji odbywać się będzie każdorazowo z uwzględnieniem wpływu na osiągnięta przez Beneficjenta wartość docelową czynników zewnętrznych niepowiązanych bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w Projekcie."
  • §11 ust. 9: "Na uzasadniony wniosek Beneficjenta Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona odstąpić od zastosowania zasady proporcjonalności, o której mowa w ust. 3."

W związku z tym informujemy, że każdy przypadek nieosiągnięcia w terminie założonych w umowie wskaźników będzie rozpatrywany indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki Beneficjenta i przewidzianej w ramach zrealizowanego projektu działalności. 

Jednocześnie informujemy, że MKiDN jako Instytucja Pośrednicząca dla VIII osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 podjęło rozmowy z Instytucją Zarządzającą PO IiŚ i Komisją Europejską w celu wypracowania rozwiązań systemowych w tym zakresie. O wyniku tych ustaleń będziemy informować zainteresowanych Beneficjentów.

Wróć do wiadomości