Uproszczenia dla realizacji projektów współfinansowanych środkami Polityki Spójności 2014 - 2020, INFORMACJA

Informacja z dnia 23 kwietnia 2020 r. na temat wprowadzonych uproszczeń dla realizacji projektów współfinansowanych środkami Polityki Spójności 2014-2020

Poniżej informacje na temat działań, które mają na celu zniwelowanie skutków COVID-19 dla projektów wdrażanych przez beneficjentów tak, aby mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tzw. specustawa funduszowa) – weszła w życie od 18 kwietnia z mocą od 1 lutego 2020 r. a jej przepisy będą stosowane do 31 grudnia 2020 roku. Ustawa ta wprowadza szereg ułatwień, które niwelują skutki problemów pojawiających się jako efekt COVID-19 (przyspieszenie procedur) oraz pozwalają elastycznie reagować.

Zmiany w zamówieniach publicznych, które dają możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień w projektach UE w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19).

Ułatwienia w zakresie kwalifikowalności wydatków, tzn. możliwe jest uznanie poniesionych wydatków za kwalifikowalne, jeżeli wprost stanowią one następstwo sytuacji epidemiologicznej COVID-19 (wymaga uprzedniej zgody IP).

W przypadku problemów z osiągnięciem założonych celów/ wskaźników projektów, możliwe są zmiany terminu ich zakończenia, jak i wydłużenie terminów składania wniosków o płatność (wymaga uprzedniej zgody IP).

UWAGAzastosowanie ww. rozwiązań stanowiących odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania funduszy unijnych powinno znajdować uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej, jaką w przedmiotowym przypadku stanowić może pandemia koronawirusa.

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie zamiany w projekcie wymagają uprzedniej zgody IP (nierzadko jest wymagane także podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie).

Ponadto wprowadzono zmiany istotne dla IP:

Elastyczne podejście do kontroli, czyli wprowadzenie zmian w zakresie przeprowadzania kontroli realizacji projektów w czasie zagrożenia pandemią koronawirusa.

Szybkie zmiany w zapisach Programów Operacyjnych 2014-2020specjalnie uzgodniona z Komisją Europejską ścieżka modyfikacji w związku z łagodzeniem skutków COVID-19.

Sposób monitorowania wydatków związanych z COVID-19 ponoszonych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, co gwarantuje zachowanie pewności audytowej i jednolitości ewidencji tych wydatków.

Wróć do wiadomości