Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach naboru dla regionów słabiej rozwiniętych dla VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PO IiŚ

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków złożonych w ramach naboru dla regionów słabiej rozwiniętych do VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (numer naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17) przedstawiamy listę wniosków ocenionych pozytywnie (tzn. wniosków, które spełniły wszystkie kryteria oceny formalnej). Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zostały skierowane do oceny merytorycznej I stopnia

Wróć do wiadomości