Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Wyniki oceny merytorycznej I stopnia projektów złożonych do V naboru wniosków dla regionu lepiej rozwiniętego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014-2020 (nr naboru POIS.08.01.00-IP.05.00-002/17

Wyniki oceny merytorycznej I stopnia projektów złożonych w ramach V naboru wniosków dla VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014-2020 (nr naboru POIS.08.01.00-IP.05.00-002/17) po zwiększeniu alokacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z "Planem działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów Umowy Partnerstwa 2014 -2020", przyjętym przez Rząd 26 lutego 2016 r., informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po akceptacji Ministerstwa Rozwoju jako Instytucji Zarządzającej PO IiŚ, podjęło decyzję o zwiększeniu  alokacji na konkurs do kwoty 101.589.681 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Podział środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu na Główne Typy Projektów wynosi obecnie:

  • dla infrastruktury zabytkowej: 56.717.926 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych),

  • dla infrastruktury niezabytkowej: 24.871.755 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych),

  • dla sprzętu i wyposażenia: 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Zmiany na zaktualizowanej liście rankingowej polegają na:

  • zamianie statusu z rezerwowego na podstawowy trzech projektów rezerwowych z najwyższą liczbą punktów (w ramach Głównego Typu Projektu: Infrastruktura zabytkowa i Infrastruktura niezabytkowa), które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną I stopnia, ale dla których nie starczyło alokacji w konkursie na ich dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości,

  • zmianie statusu z rezerwowego na podstawowy jednego projektu rezerwowego z najwyższą liczbą punktów (w ramach Głównego Typu Projektu: Sprzęt i wyposażenie), który wyraził zgodę na realizację projektu przy obniżonym dofinansowaniu.

Zaktualizowana lista rankingowa projektów (do pobrania).

W związku z powyższym, do oceny merytorycznej II stopnia skierowano łącznie 13 projektów (w ramach Głównego typu Projektu: Infrastruktura zabytkowa: 5 projektów, Infrastruktura niezabytkowa – 2 projekty, Sprzęt i wyposażenie – 6 projektów).

Zwiększenie alokacji środków EFRR na konkurs wymagało aktualizacji Regulaminu konkursu (zmianie uległy zapisy pkt. 3 i 4 Rozdziału II. Postanowienia ogólne Regulaminu Konkursu oraz Ogłoszenia o naborze wniosków w zakresie wysokości alokacji i jej podziału na Główne Typy Projektów). Zmieniony Regulamin konkursu obowiązuje od dnia 28 lipca 2017 r.

Zmieniony Regulamin konkursu - do pobrania.

Wersja ujednolicona Regulaminu konkursu – do pobrania.

 

Wróć do wiadomości