Wyniki oceny merytorycznej I stopnia projektów złożonych w ramach II naboru wniosków dla VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014-2020 (nr naboru POIS.08.01.00-IP.05.00-002/16)

Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2017 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków złożonych  w ramach II naboru dla VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (lista projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do kolejnego etapu oceny merytorycznej - do pobrania).W wyniku oceny do dalszego etapu konkursu rekomendowano 43 projekty, z czego 23 dotyczące wsparcia obiektów zabytkowych, 10 - infrastruktury niezabytkowej i 10 - sprzętu i wyposażenia.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z pkt. 4 „Regulaminu konkursu” Instytucja Organizująca Konkurs dokonała przesunięcia środków pomiędzy Głównymi Typami Projektów z uwagi na fakt, iż  projekty w ramach Typu „Infrastruktura niezabytkowa”, które uzyskały minimalny próg punktacji określony w regulaminie konkursu nie wykorzystały w całości zarezerwowanej alokacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwotę w wysokości 6.907.000 zł  przeniesiono do Głównego Typu Projektu „Sprzęt i wyposażenie”, co umożliwiło dofinasowanie wszystkich projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną I stopnia, a kwotę w wysokości 20.864.000 zł do Głównego Typu Projektu „Infrastruktura zabytkowa”, co umożliwiło objęciem dofinansowaniem projekty, które uzyskały tę samą liczbę punktów (28 pkt) w pełnej wnioskowanej wysokości dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto zgodnie z "Planem działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów Umowy Partnerstwa 2014 -2020", przyjętym przez Rząd 26 lutego 2016 r., informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło działania zmierzające do zwiększenia alokacji w konkursie w wysokości umożliwiającej dofinansowanie wszystkich projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną I stopnia.

Wróć do wiadomości