Zmiana Wytycznych w zakresie projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i hybrydowych

Uprzejmie informujemy, że w styczniu br. zmienione zostały Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód i hybrydowych. Celem Wytycznych jest: określenie sposobu opracowania wybranych elementów studium wykonalności projektów inwestycyjnych, w tym tzw. dużych projektów, uwzględnienie specyfiki projektów generujących dochód, jak również projektów hybrydowych (łączących formułę partnerstwa publiczno-prywatnego z dofinansowaniem UE).

Krótki opis wprowadzonych zmian:

- dopuszczenie możliwości wyłączenia stosowania art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013 przez każdą formę pomocy publicznej,

- wprowadzenie wyłączenia, zgodnie z którym oszczędności kosztów operacyjnych osiągnięte w związku z realizacją projektu dot. efektywności energetycznej nie stanowią dochodu projektu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013,

- dopuszczenie możliwości stosowania zryczałtowanej procentowej stawki dochodów ustanowionej przez państwo członkowskie,

- wprowadzenie informacji o celu i zasadach przeprowadzania oceny efektywności realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego w formule PPP, w tym jako projektu hybrydowego,

- uwzględnienie interpretacji dokumentu wydanych od momentu wejścia w życie wersji wytycznych z 17 lutego 2017 r.

Zmienione wytyczne zostały opublikowane na serwisie dot. funduszy europejskich.

Wróć do wiadomości