16 Mar

10.04.2017, 11.04.2017

Warszawa

Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, które odbędą się w dniach 10 i 11 kwietnia 2017 r.

Celem spotkania jest ułatwienie Wnioskodawcom dotarcia do kluczowych informacji
na temat przygotowywanych przez nich projektów, skonsultowanie kwestii niejasnych czy zadanie pytań dotyczących Programu. Podczas spotkania swoją pomocą będą Państwu służyć pracownicy MKiDN.

Do udziału w Dniach Otwartych zapraszamy przedstawicieli:

  • instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
  • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych,
  • szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • szkół artystycznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury,
  • organizacji pozarządowych,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Uczestnicy proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia
29 marca 2017 r. na adres dfe@mkidn.gov.pl.

Udział w Dniach Otwartych jest bezpłatny. Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń oraz kwalifikowalność projektu (oceniona na podstawie formularza zgłoszeniowego – zwracamy uwagę na kwalifikowalność beneficjentów i typów planowanych zadań – zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO IiŚ). Ilość miejsc jest ograniczona.

Informacje nt. miejsca, terminu i godziny spotkania zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom drogą elektroniczną.

 

Wróć do szkoleń