Szkolenie dotyczące zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym, jednodniowym szkoleniu dotyczącym, m.in. zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 6 marca 2017 r. w Warszawie, w godzinach 10.00 - 16.00

Celem szkolenia jest przekazanie potencjalnym beneficjentom niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego przygotowania wniosku aplikacyjnego w zakresie:

  • procedur związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego (w tym zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe)
  • zmian w przepisach dot. zamówień publicznych wprowadzonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli:

  • instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
  • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych,
  • szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury,
  • organizacji pozarządowych,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.poiis.mkidn.gov.pl na adres agronek@mkidn.gov.pl

Zgłoszenia są przyjmowane najpóźniej do dnia 24 lutego 2017 r. do godziny 16.15.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE ZOSTANĄ INDYWIDUALNIE POINFORMOWANE O DOKŁADNYM MIEJSCU SZKOLENIA PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI (INFORMACJA ZOSTANIE PRZEKAZANA DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES WSKAZANY W ZGŁOSZENIU).

Dodatkowe informacje:

Pani Anna Gronek,
tel. (22) 551 56 29,

e-mail: agronek@mkidn.gov.pl.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy.

Regulamin uczestnictwa.

 

 

Wróć do szkoleń