Często zadawane pytania

Logotypy Programu FEnIKS

Często zadawane pytania

Odpowiedzi na poniższe pytania mają charakter informacyjny - nie zastępują Regulaminu wyboru projektów w ramach priorytetu VII Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko  2021-2027, Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej  dotyczących wdrażania Programu oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

Czy w ramach ogłoszonego naboru Wnioskodawcą może być uczelnia publiczna techniczna? W ramach konkursu planujemy zmodernizować zabytki, które są w posiadaniu Uczelni.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w sposób konkurencyjny Priorytet VII: Kultura Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) do naboru mogą przystąpić wskazani poniżej uprawnieni wnioskodawcy:

a) państwowe instytucje kultury,

b) instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową,

c) instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308),

d) publiczne szkoły artystyczne lub publiczne uczelnie artystyczne,

e) podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego,

oraz

w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku beneficjentami mogą być również:

f) jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury,

g) samorządowe instytucje kultury,

h) organizacje pozarządowe,

i) kościoły i związki wyznaniowe.

Publiczne uczelnie techniczne nie są podmiotami uprawnionymi do otrzymania wsparcia w ramach ww. Priorytetu Programu FEnIKS.

Czy samorządowa instytucja kultury, która dzierżawi obiekt, znajdujący się w strefie buforowej dla obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, może ubiegać się o dofinansowanie projektu?

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w sposób konkurencyjny, Priorytet VII: Kultura Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,  samorządowe instytucje kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu dotyczącego obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP. 

Dofinansowanie nie obejmuje obiektów zlokalizowanych w strefie buforowej dla obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Czy można realizować projekt dotyczący  budowy nowej siedziby teatru (dotychczasowa siedziba jest wynajmowana, ma bardzo złe warunki lokalowe; budowa jest współfinansowana przez MKiDN) na częściowy zakres np. na jedno piętro lub np. na jedną  salę? 

Ogłoszony nabór wniosków w ramach priorytetu VII Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) nie obejmuje projektów dotyczących budowy nowego obiektu.

Zgodnie z Regulaminem, budowa może być kosztem kwalifikowalnym w obszarze 2 „Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego”, jeżeli dotyczy obiektów do obsługi ruchu turystycznego, np. w obiekcie zabytkowym nie ma możliwości wygospodarowania niezbędnej przestrzeni dla obsługi osób odwiedzających.

Jak należy rozumieć „działalność kulturalną” w kontekście regulaminu konkursu - czy z perspektywy tylko ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (nie uwzględnia ona wprost działalności uczelni artystycznych) czy szerzej? 

W Regulaminie wyboru projektów w sposób konkurencyjny w ramach priorytetu VII Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 „działalność kulturalna” rozumiana jest zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z dnia  z 2020 r. poz. 194). 

Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Czy można uznać, że działalność uczelni w całości mieści się w obszarze kultury, czy należy wyodrębniać jakieś jej obszary i aktywności?

Działalność uczelni artystycznej np. rozwój kultury fizycznej studentów nie wpisuje się w całości w działalność kulturalną.  Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien wyodrębnić z całości działań i aktywności uczelni artystycznej obszary związane z działalnością kulturalną.

Załącznik nr 1 do regulaminu, ust. 11 „Dokumenty określające koszty realizacji projektu” - czy można traktować wymienione tu formy wyceny jako wariantywne? 
Do weryfikacji kosztów wymagane są m.in. dokumenty, na podstawie których ustalono wartość danego wydatku. Wycena prac konserwatorskich lub restauratorskich jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, jeżeli w aktualnym kosztorysie inwestorskim nie zostały wyszczególnione koszty prac konserwatorskich lub restauratorskich.
Czy kosztem w ramach projektu może być również wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego jako jednego z etapów planowanej do przeprowadzenia inwestycji? 
Wydatki poniesione w związku z  przygotowaniem projektu, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w tym na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w:
 • Regulaminie wyboru projektów w sposób konkurencyjny;
 • Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
 • Umowie o dofinansowanie.
Czy „Badania wykonane przez firmę zewnętrzną lub podmioty szkolnictwa wyższego i nauki określające społeczne zapotrzebowanie na dany projekt (wraz z określeniem metodologii tych badań)” mogą być przedmiotem dofinansowania czy mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne jako przygotowanie projektu? Kiedy powinny zostać poniesione?
Wydatki poniesione na badanie wykonane przez firmę zewnętrzną lub podmiot szkolnictwa wyższego i nauki, określające zapotrzebowanie na dany projekt (wraz z określeniem metodologii tych badań) mogą być kosztem kwalifikowalnym w kategorii kosztów związanych z  przygotowaniem projektu.
 
 Koszty pośrednie projektu i nie mogą przekroczyć 7% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich.
 
Koszty poniesione na realizację projektu mogą być kwalifikowalne, jeżeli są spełnione warunki kwalifikowalności określonych w:
 • Regulaminie wyboru projektów w sposób konkurencyjny;
 • Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
 • Umowie o dofinansowanie.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2029 r.
Czy w ramach „Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa” przedmiotem dofinansowania może być wystawienie spektaklu dot. ekologii i w ramach tego honoraria artystów, reżysera, obsługi technicznej  oraz elementy inscenizacji, infrastruktura, sprzęt itd oraz działania promocyjne?
„Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa” stanowią nieobowiązkowe elementy projektu i mogą być realizowane w ramach działań miękkich, których koszt nie może przekraczać 15% dofinansowania z EFRR. Realizacja spektaklu, którego celem jest edukacja ekologiczna odbiorców wpisuje się w zakres działań miękkich.
Czy obowiązkowymi załączniki jest dokumentacja dotycząca zgodności z prawem ochrony środowiska:
 • Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
 • Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną
 • Inne dokumenty wskazane w tym załączniku, których dostarczenie uzależnione jest od sposobu wypełnienia tego załącznika (w przypadku kilku pól odpowiedź TAK lub NIE wymaga złożenia dodatkowych dokumentów)?
Zgodność projektu z prawem ochrony środowiska będzie oceniana na podstawie informacji przekazanych przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie, o których mowa w załączniku 20 do Wniosku o dofinansowanie w ramach FEnIKS - Zgodność projektu z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.
 
Wnioskodawca zobowiązany jest postępować zgodnie z Instrukcją zawartą w tym załączniku i przekazywać informacje zgodne ze stanem faktycznym np. jeżeli przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałuje na środowisko (art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś) i/lub jest objęte załącznikiem I do dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady należy przedstawić wskazane poniżej dokumenty i skorzystać z poniższego pola tekstowego 
w celu sformułowania dodatkowych informacji i wyjaśnień.
Jaka jest wysokość dofinansowania i wkładu własnego beneficjenta?
Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju beneficjenta i wynosi:
dla jednostek sektora finansów publicznych:
 • w przypadku państwowych jednostek budżetowych - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych wynosi 100%, z czego udział środków z EFRR w wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi zawsze 79,71%;
 • w przypadku pozostałych jednostek, które otrzymują dofinansowanie wyłącznie ze środków UE - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych projektu może wynieść maksymalnie  79,71% i w całości pochodzi z EFRR;
 • w przypadku pozostałych jednostek, które otrzymują dofinansowanie zarówno ze środków UE, jak i dotacji celowej - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu może wynieść maksymalnie 100%, przy czym udział środków z EFRR wynosi maksymalnie 79,71%.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych otrzymują dofinansowanie wyłącznie ze środków UE - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi maksymalnie 79,71% i w całości pochodzi z EFRR.
Środki finansowe beneficjenta, będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką współprowadzoną lub podległą jednostce samorządu terytorialnego, kościołem i związkiem wyznaniowym, organizacją pozarządową, przedsiębiorstwem (dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw zarządzających obiektami UNESCO) przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej częściowo (5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środków własnych lub nie podlegających umorzeniu pożyczek. Nie dotyczy to innych beneficjentów.
Czy są dane źródłowe – wskazana mapa/strona internetowa, z której można zweryfikować czy Wnioskodawca znajduje się w granicach wpisów obszarowych na listę: UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP?
Jednym z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie jest mapa obszaru objętego wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub obszaru uznanego za Pomnik Historii z zaznaczoną lokalizacją miejsca realizacji projektu. W Regulaminie naboru nie określono strony internetowej/źródła pochodzenia załącznika. Mapy mogą stanowić w szczególności: załączniki do Rozporządzeń Prezydenta RP w sprawie uznania obszaru za Pomnik Historii, załącznik do wpisów na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, materiały wygenerowane ze strony internetowej - https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/.
Czy trzeba zastosować jakieś konkretne wskaźniki makroekonomiczne – pkt 4.5 Wytyczne do przygotowania studium wykonalności?
Wytyczne do przygotowania studium wykonalności nie zawierają wskazań co do konkretnych wskaźników ekonomicznych, które muszą być zastosowane w analizie popytu.
Czy wskaźnik użytkowania obiektu po zakończeniu realizacji projektu  i stopień wzrostu popytu (nominalny i procentowy) ma być obliczony konkretną metodą? Czy stopień wzrostu popytu nominalny i procentowy ma dotyczyć jedynie liczby osób?
Wskaźnik użytkowania obiektu po zakończeniu realizacji projektu i stopień wzrostu popytu (nominalny i procentowy) muszą dotyczyć jedynie liczby osób fizycznie odwiedzających infrastrukturę stanowiącą przedmiot projektu (nie należy uwzględniać odwiedzających w formule on-line). Wartości musza wynikać z wykonanej analizy rynku.
Czy w wariancie poniżej 50 mln należy wykonać analizę wrażliwości i ryzyka?
Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (rozdział 2, pkt 2) ocena ryzyka (przeprowadzenie jakościowej analizy ryzyka oraz analizy wrażliwości) jest wymaganym elementem studium wykonalności niezależnie od wartość kosztów kwalifikowalnych projektu.
Jaki jest wymagany wkład własny beneficjenta?
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu (Lista załączników do wniosku o dofinansowanie) respektowane dokumenty potwierdzające posiadanie środków na wkład własny pieniężny to: 
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego, ze wskazaniem pozycji, w której zabezpieczono środki na realizację projektu. Ważne aby nazwa projektu była wskazana w WPF (w przypadku gdy nazwa projektu nie jest wskazana w WPF konieczne jest oświadczenie wnioskodawcy, że w danej (ze wskazaniem, w której konkretnie) pozycji zostały zarezerwowane środki na realizację projektu) – załącznik tylko dla projektów składanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje/jednostki współprowadzone lub podległe jednostkom samorządu terytorialnego; 
 1. promesa potwierdzająca zapewnienie wkładu własnego przez jednostkę samorządu terytorialnego (dotyczy instytucji kultury (samorządowych lub współprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego), szkół artystycznych dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organizatorem);
 2. uchwała budżetowa lub projekt uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na dany rok, ze wskazaniem, w której pozycji budżetowej zostały zarezerwowane fundusze na realizację projektu – załącznik tylko dla projektów składanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje/podmioty współprowadzone lub podległe jednostkom samorządu terytorialnego; 
 3. dokument (gwarancja dofinansowania z budżetu państwa) potwierdzający zapewnienie wkładu własnego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dotyczy instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), szkół artystycznych i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, archiwów państwowych);
 4. dokument bankowy (aktualny wyciąg bankowy lub zaświadczenie z banku wnioskodawcy, iż na jego koncie znajduje się odpowiednia wysokość środków finansowych na wkład własny do projektu, data sporządzenia dokumentu nie może być wcześniejsza niż dzień ogłoszenia naboru),
 5. dokumenty potwierdzające uzyskane dotacje ze środków krajowych na sfinansowanie wkładu własnego (decyzja/umowa o przyznaniu dotacji, z której musi jasno wynikać, że środki te są przeznaczone na pokrycie wkładu własnego dla danego projektu, wysokość przyznanych środków, źródło pokrycia tych środków); 
 6. promesa kredytowa.
Należy podkreślić, że środki finansowe beneficjenta, będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką współprowadzoną lub podległą jednostce samorządu terytorialnego, kościołem i związkiem wyznaniowym, organizacją pozarządową, przedsiębiorstwem (dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw zarządzających obiektami UNESCO) przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej częściowo (5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środków własnych lub nie podlegających umorzeniu pożyczek. Nie dotyczy to innych beneficjentów (pkt 21 Regulaminu).
 
Ponadto wnioskodawca składa wraz z wnioskiem oświadczenie o posiadaniu środków na pokrycie kosztów niekwalifikowanych (jeżeli w projekcie przewidziano koszty niekwalifikowane). W przypadku szkół artystycznych, prowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, archiwów państwowych, oświadczenie o posiadaniu środków na pokrycie kosztów niekwalifikowanych musi być potwierdzone przez organ prowadzący lub instytucję nadzorującą.
Czy w przypadku prac restauratorskich i konserwatorskich należy dublować dokumenty określające koszty realizacji projektu, przygotowując jednocześnie kosztorys lub wycenę prac konserwatorskich i restauratorskich?

Każdy wydatek ujęty w budżecie projektu w ramach VII priorytetu FEnIKS musi wynikać z jednego z dokumentów wymienionych w pkt 11 Listy załączników do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru), tj.:

 1. Aktualny kosztorys inwestorski,
 2. Wycena prac konserwatorskich lub restauratorskich,
 3. Analiza rynku (dla wszystkich kosztów nie objętych kosztorysem inwestorskim lub wyceną prac konserwatorskich lub restauratorskich),
 4. dla projektów rozpoczętych: informacje o zawartych umowach dot. prac/dostaw/usług (zakres umowy, data zawarcia, termin wykonania, koszt netto i brutto).

Poziom szczegółowości informacji zawartych w dokumentach określających koszty realizacji projektu powinien umożliwiać ocenę kwalifikowalności kosztów na etapie oceny projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Czy jest lub będzie szansa na pozyskanie środków na doposażenie i remont planetarium. A jeśli tak to z jakiego źródła.

Adres email feniks@kultura.gov.pl służy wyłącznie korespondencji dotyczącej realizacji VII „Kultura” Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Projekt dotyczący wyłącznie wsparcia polegającego na zakupie elementów sprzętu i wyposażenia (projektora, foteli i klimatyzacji) nie będzie kwalifikował się do wsparcia z tego źródła.

Informacje na temat innych programów i funduszy zarządzanych i nadzorowanych przez MKiDN są dostępne na stronie internetowej resortu https://www.gov.pl/web/kultura/Kultura

Czy w ramach dotacji celowej organizatora może być zapewniony minimalny wkład własny beneficjenta, który jest podległy jednostce samorządu terytorialnego?

Beneficjent Priorytetu  VII Kultura, Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 będący jednostką współprowadzoną lub podległą jednostce samorządu terytorialnego może otrzymać maksymalnie 79,71% dofinasowanie ze środków  EFRR.

W przypadku ww. beneficjenta środki pochodzące z dotacji celowej organizatora są traktowane jako środki własne beneficjenta.  Oznacza to, że wymagany wkład własny beneficjenta może pochodzić w całości z dotacji celowej organizatora.

Czy Muzeum, które jest samorządową instytucją kultury, ale nie posiada obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP może ubiegać się o dofinansowanie projektu?

Typ beneficjenta, dla którego przewidziane jest dofinansowanie to:

 • państwowe instytucje kultury,
 • instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową,
 • instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego wymieniane w załączniku do Rozporządzenia Min. KIDN z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308),
 • publiczne szkoły artystyczne i publiczne uczelnie artystyczne,
 • podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego, tylko w zakresie ww. obiektów – inne niż wskazane w pkt. 1-4

oraz

w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku beneficjentami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury;
 • samorządowe instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe.

W związku z tym, jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe instytucje kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach VII priorytetu FEnIKS „Kultura” wyłącznie dla projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP.

W regulaminie naboru, w części dotyczącej wnioskodawców są dwa terminy:
 • obiekty wpisane imiennie na listę UNESCO;
 • obiekty znajdujące się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO.

Proszę o doprecyzowanie terminu „granice wpisów obszarowych na listę UNESCO” oraz czy jest rejestr/lista wpisów obszarowych na listę UNESCO, gdzie można zweryfikować czy dany obiekt znajduje się na takim obszarze? Jeśli tak proszę o jej wskazanie.

Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się 17 obiektów z Polski. Wykaz tych obiektów jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Komitetu ds. UNESCO https://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-obiekty/  oraz na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa https://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-obiekty/.

Na ww. Listę są wpisane obiekty imiennie np. Hala Stulecia we Wrocławiu czy Zamek krzyżacki
w Malborku lub są wpisane obszary np. Stare Miasto w Zamościu czy Historyczne Centrum Warszawy.

Dofinansowanie w ramach Priorytetu Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 może być przyznane m.in. na praca
w obiektach wpisanych imiennie na listę UNESCO lub w obiektach wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajdujących się
w granicach wpisów obszarowych na Listę UNESCO  np. zabytki zlokalizowane na obszarze  Starego Miasta w Warszawie.

W przypadku  gdy wnioskodawca ma wątpliwości, czy obiekt zabytkowy znajduje się w rejestrze prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i jednocześnie jest położony na obszarze wpisanym na Listę UNESCO może skierować zapytanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Do zadań tych podmiotów należy m.in. gromadzenie i udostępnianie wiedzy o zabytkach.

Czy w ogłoszonym właśnie naborze w ramach Działania 7.1. „Infrastruktura kultury i turystyki” kwalifikowalne są koszty wykonania projektów budowlanych oraz czy dopuszczalne są przedsięwzięcia w trybie „zaprojektuj i wybuduj” ?

Zgodnie z pkt 23 Regulaminu: "Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie (w tym wydatki związane z przygotowaniem projektu) mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w regulaminie, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 i umowie o dofinansowanie". Tym samym koszty wykonania projektów budowlanych spełniające wymogi wytycznych mogą stanowić element kosztów kwalifikowalnych projektu.

Jednocześnie zgodnie z informacją zawartą w pkt 25 Listy załączników do wniosku
o dofinansowanie (załącznik nr 1 do Regulaminu) jednym z obowiązkowych załączników do wniosku o dofinansowanie jest pozwolenie na budowę (decyzja ta musi być ostateczna najpóźniej w momencie zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, co musi zostać potwierdzone odpowiednią pieczątką organu na dokumencie) oraz, w przypadku gdy pozwolenie na budowę zostało wydane wcześniej niż 3 lata przed terminem złożenia wniosku, dokument potwierdzający ważność pozwolenia na budowę, lub

 • zgłoszenie budowy, do którego właściwy organ administracji architektonicznobudowlanej nie zgłosił sprzeciwu, lub
 • oświadczenie wnioskodawcy, że zakres projektu nie wymaga pozwolenia na budowę i zgłoszenia (potwierdzone przez właściwy organ administracji architektonicznobudowlanej).

W związku z powyższym w momencie składania wniosku projekt musi posiadać komplet decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji w zakresie określonym we wniosku (niezależnie od systemu, w którym dokonano wyboru wykonawcy).

Czy fundacja może ubiegać się o dofinasowanie na prace rewitalizacyjno-termomodernizacyjne zabytkowego pałacu?

Organizacje pozarządowe (w tym fundacje) mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach VII priorytetu FEnIKS „Kultura” wyłącznie dla projektów dotyczących obiektów znajdujących się
w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP.

W naszym budynku będącym w ewidencji zabytków znajduje się Centrum Kultury.
Czy w ramach naboru możemy starć się o dofinansowanie tylko na zakup samego wyposażenia (kino, doposażenie pracowni tematycznych)?

W ramach naboru dla VII priorytetu FEnIKS 2021-2027 nie ma możliwości dofinansowania projektów dotyczących wyłącznie zakupów sprzętu i wyposażenia. Zakres projektu musi być zgodny z wymaganiami określonymi w części VI Regulaminu naboru (Przedmiot naboru: rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu).

Czy Raport z konsultacji zaproponowanych rozwiązań w zakresie dostosowania projektu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym
z osobami z niepełnosprawnościami
 powinien obejmować wszystkie rodzaje niepełnosprawności, czy też zakres konsultacji może zostać dostosowany do specyfiki projektu, uwzględniając konsultowane grupy ze szczególnymi potrzebami?

Raport z konsultacji zaproponowanych rozwiązań w zakresie dostosowania projektu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami może uwzględniać określoną grupę osób, co powinno wynikać ze specyfiki projektu. Natomiast sam opis projektu powinien dotyczyć zastosowanych rozwiązań z podziałem na poszczególne rodzaje niepełnosprawności.  Wnioskodawca w opisie może też przedstawić rozwiązania w zakresie dostosowania projektu dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami z niepełnosprawnościami, które już funkcjonują.

Brak zgodności projektu z horyzontalnymi zasadami m.in. z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, skutkuje negatywną oceną wniosku.

Czy w kryterium związanym z ofertą kulturalno-edukacyjną jedno wydarzenie może spełniać jednocześnie kilka kryteriów i będzie punktowane za każde z nich? Np. impreza związana z promocją lokalnej kultury kierowana do dzieci i młodzieży będzie punktowana jako 3+3=6 pkt?

Wydarzenie, które spełnia więcej niż jedno kryterium będzie punktowane za spełnienie każdego z kryteriów.

Proszę o wskazanie preferowanego sposobu rozwiązania problemu związanego z przekraczającymi dopuszczalny rozmiar plikami, takimi jak np. kosztorysy, które przekraczają limit plików dołączonych do wniosku w systemie?

Nie ma technicznej możliwości przekazywania załączników  do wniosku o dofinansowanie większych niż 25MB.
W związku z tym, należy tak przygotować pliki aby tego rozmiaru nie przekraczały. 

Czy regulamin naboru Feniks 21-27 określa długość realizacji projektu tj. czy jest określony maksymalny czas w jakim projekt musi zostać zrealizowany, chodzi o ramy czasowe realizacji projektu?

Regulamin naboru dla VII priorytetu FEnIKS nie określa limitów czasu w jakim musi zostać zrealizowany projekt poza terminami kwalifikowalności wydatków dla FEnIKS wynikającymi z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2021 r. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2029 r.

Projekt musi być zakończony pod względem rzeczowym i finansowym przed końcową datą kwalifikowalności wydatków.

Czy Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. może być beneficjentem starającym się o fundusze w FEnIKS ?  OSM I st podlega pod Oświatę a nie Ministerstwu Kultury?

Zgodnie z pkt 10 lit. d Regulaminu wyboru projektów do naboru dla VII priorytetu FEnIKS 2021-2027 mogą przystąpić publiczne szkoły artystyczne lub publiczne uczelnie artystyczne. W Ogłoszeniu o naborze i Regulaminie naboru nie określono dodatkowych warunków dotyczących podmiotów nadzorujących publiczne szkoły artystyczne. W związku z powyższym, publiczne szkoły artystyczne, w tym również niepodlegające MKiDN mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu.

Chcielibyśmy objąć wnioskiem trzy obiekty zabytkowe, dwa znajdują się w obrębie Pomnika Historii, trzeci usytuowany jest poza jego granicami. Wszystkie te obiekty będą stanowiły kompleks działań kulturalnych, będą łączyły się tematycznie i stanowiły poszerzenie oferty kulturalnej dla odwiedzających, a dwa obiekty, w tym ten spoza granic, otrzymają nowe przeznaczenie/zostaną przywrócone do użytku. Czy taka koncepcja kwalifikuje obiekt spoza granic Pomnika Historii do włączenia w projekt, czy należy uwzględniać stricte obiekty objęte granicą zespołu zabytkowego?

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w sposób konkurencyjny Priorytet VII: Kultura Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 projekty realizowane przez kościoły i związki wyznaniowe mogą dotyczyć obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP.

W związku z tym, prace przy obiekcie zlokalizowanym poza wymienionymi obszarami nie będą dofinansowane.

Czy jednostka samorządu terytorialnego może składać wnioski w ww. naborze - chcemy wyremontować  dworek i docelowo jego dysponentem ma być Ośrodek Kultury? Czy w takim przypadku możemy złożyć wniosek?

Projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury mogą dotyczyć obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, znajdujących się na liście Pomników Historii Prezydenta RP, posiadających tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego, wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ i położonych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, lub  położonych na obszarach objętych wpisem na Listę Pomników Historii Prezydenta RP.

W związku z tym,  jednym z warunków ubiegania się o dofinasowanie jest to, aby  było spełnione ww. kryterium dostępu. Podmioty zainteresowane udziałem w naborze muszą we własnym zakresie określić czy ich projekt spełnia wymagania określone w Regulaminie wyboru projektów w sposób konkurencyjny.

Czy w ramach konkursu FENX.07.01-IP.04-001/23 możliwa jest budowa nowego budynku (budynek wentylacyjny), stanowiący element niezbędny w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających podziemne trasy turystyczne Sztolni, w tym odbiorców nowej oferty objętej projektem?

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w sposób konkurencyjny Priorytet VII Kultura, Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w ramach Obszaru 2 „Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego” możliwa jest budowa  nowych obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego.

Budowa jest dopuszczalna tylko w uzasadnionych przypadkach np. gdy jest niezbędna do realizacji celów projektu, a celów tych nie da się osiągnąć w inny sposób (np. w obiekcie zabytkowym nie ma możliwości wygospodarowania niezbędnej przestrzeni dla obsługi osób odwiedzających).

Proszę o informację czy do wniosku załącznikiem jest pozwolenie na budowę?

Zgodnie z informacją zawartą w pkt 25 Listy załączników do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1 do Regulaminu) jednym z obowiązkowych załączników do wniosku o dofinansowanie jest pozwolenie na budowę (decyzja ta musi być ostateczna najpóźniej w momencie zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, co musi zostać potwierdzone odpowiednią pieczątką organu na dokumencie) oraz, w przypadku gdy pozwolenie na budowę zostało wydane wcześniej niż 3 lata przed terminem złożenia wniosku, dokument potwierdzający ważność pozwolenia na budowę, lub

 • zgłoszenie budowy, do którego właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej nie zgłosił sprzeciwu, lub
 • oświadczenie wnioskodawcy, że zakres projektu nie wymaga pozwolenia na budowę i zgłoszenia (potwierdzone przez właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej).

W związku z powyższym w momencie składania wniosku projekt musi posiadać komplet decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji w zakresie określonym we wniosku.

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie czym jest wykorzystywane obiektu do celów związanych z kulturą?

Przykład:

Biblioteka planuje dostosowanie obiektu do nowych funkcji. W ramach zadań projektu jest przystosowanie części obiektu do potrzeb magazynu zbiorów. W magazynie zbiorów są one przechowywane przed wypożyczeniem oraz odbywa się przygotowanie do wypożyczenia czy też do digitalizacji. Magazyn nie jest bezpośrednio dostępny dla czytelników ze względów bezpieczeństwa (zbiorów i czytelników), ale zbiory tam przechowywane już jak najbardziej są dostępne dla odbiorcy. Należy zaznaczyć, iż magazyn tego typu jest istotnym elementem działania biblioteki jako instytucji kultury. Wspiera nie tylko obszar bezpiecznego zachowania dziedzictwa, ale także codzienną działalność biblioteki. Inaczej mówiąc bez magazynu,
w którym przechowywane są zbiory nie można mówić o dostępie do zbiorów dla czytelników.

Czy magazyn zbiorów jako część obiektu, w którym archiwizowane i przygotowywane do udostępnienia są materiały spełnia definicję wykorzystania do celów związanych z kulturą?

Działalność kulturalna to działalność polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Wykorzystanie części obiektu biblioteki na magazyn jest wykorzystaniem obiektu w celu związanym z kulturą.

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze muszą we własnym zakresie określić czy ich projekt spełnia wymagania określone w Regulaminie wyboru projektów w sposób konkurencyjny.

Zgodnie z Regulaminem naboru zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu jest kosztem kwalifikowanym.
 • Czy będzie nim również zakup komputera do Pracowni digitalizacyjnej?

 • Czy to są aparaty fotograficzne, sprzęt oświetleniowy, skanery itd.

 • Czy są to wszystkie sprzęty i wyposażenie (w tym komputerowe) w danym pomieszczeniu - Pracowni digitalizacji ?

 • Czy zakup komputera w celu wyposażenia Pracowni Digitalizacji będzie kosztem kwalifikowanym?

Zgodnie z Regulaminem naboru dla priorytetu VII programu FEnIKS 2021-2027 zakup sprzętu i wyposażenia służącego działalności kulturalno-edukacyjnej, w tym digitalizacji (np. zakup sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie pracowni digitalizacji) może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach projektu finansowanego z tego źródła, jeśli zakup  jest niezbędny do realizacji celów projektu.

Należy podkreślić, że w ramach projektów mogą być finansowane również działania nieinfrastrukturalne (miękkie) dotyczące digitalizacji zabytków ruchomych (wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ), księgozbiorów (zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego), muzealiów (uwzględnionych w inwentarzu muzealnym) oraz ich udostępnienie on-line. Jednocześnie do wsparcia nie kwalifikują się działania polegające na digitalizacji utworów audiowizualnych.

Sprzęt do digitalizacji zakupiony w ramach projektu może być wykorzystany w celu realizacji działań kulturalno-edukacyjnych zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu.

Czy beneficjenci Priorytetu VII Kultura mają obowiązek informowania o otrzymanym dofinansowaniu z Funduszy Europejskich?

W perspektywie 2021-2027 Komisja Europejska kładzie bardzo duży nacisk na należytą komunikację o Funduszach Europejskich. Na podstawie art. 50, ust. 3 rozporządzenia ogólnego[1] można anulować do 3% otrzymanego wsparcia w przypadku gdy beneficjent nie wypełnia swoich obowiązków informacyjnych i promocyjnych.

Zalecamy zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 •  „Strategia komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027”, Księga Wizualizacji

  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/#Strategia%20komunikacji

 •  „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji"

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/117275/Podrecznik_beneficjenta_info-promo_21-27.pdf

 • „Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027”

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/111705/KTW_marki_FE_2021-2027.pdf

 • „Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027"

https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/wytyczne-dotyczace-informacji-i-promocji-funduszy-europejskich-na-lata-2021-2027/

Czy umowa partnerska z podmiotem z sektora finansów publicznych, musi być podpisana na etapie składania wniosku aplikacyjnego, czy też może być dostarczone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?

Umowa partnerstwa zawiązana w celu realizacji projektu jest jednym z załączników wymaganych na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Informacje na temat załączników obowiązkowych dla projektów realizowanych w partnerstwie projektowym zostały zawarte w cz. IV Listy  załączników do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru).

Czy planowane są kolejne edycje naboru do Priorytetu 7. Kultura – Działanie 7.1 w ramach programu FENIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027?

W ramach do Priorytetu VII. „Kultura” programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 są planowane kolejne dwa nabory w trybie konkurencyjnym w 2024 i 2025 roku. Ogłoszenia o naborach będą publikowane na stronie MKiDN oraz portalu funduszy europejskich.

Czy nadzór nad pracami budowlanymi, konserwatorskimi, restauratorskimi budynku/ów wchodzi w zakres obowiązkowych 50% kosztów kwalifikowalnych, o którym mowa w Regulaminie na stronie 11?

Kosztów związanych z nadzorem nad pracami budowlanymi, konserwatorskimi, restauratorskimi w budynku/ów nie włącza się do zakresu obowiązkowych 50% kosztów kwalifikowalnych przy budynki/budynkach. W załączniku: Tabela przedstawiająca koszty realizacji projektu NADZÓR stanowi odrębną kategorię kosztów. Natomiast limit (minimum 50% kosztów kwalifikowalnych) odnosi się do prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych przy budynku/budynkach.

Proszę o potwierdzenie, że partner z sektora finansów publicznych nie wymaga wyboru na zasadach art. 39 ust. 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 i 12 ustawy wdrożeniowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) podmiot z sektora finansów publicznych nie jest zobowiązany do wyboru partnera zgodnie
z zasadami wyboru partnera określonymi w art. 39. ww. ustawy, jeżeli dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów którymi są:

1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.);

2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

a) finansują je w ponad 50% lub

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;

4) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 lub 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3.

Czy określenie Sprawdzane jest, czy projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotami reprezentującymi różne sektory, tj. prywatny, publiczny, pozarządowy oznacza, że Wnioskodawca, aby uzyskać punkty w kryterium musi zawrzeć umowę partnerstwa z partnerem z innego niż sektor do którego sam należy? Czy też będąc podmiotem sektora publicznego może zawrzeć umowę partnerstwa z innym podmiotem sektora publicznego by otrzymać punkt w kryterium?

Na podstawie ww. kryterium punkty przyznaje się, jeżeli projekt realizowany jest
w partnerstwie międzysektorowym. W związku z tym, jeżeli umowa bądź porozumienie będzie zawarte z partnerem z tego samego sektora nie będzie to partnerstwo międzysektorowe
i punkty nie zostaną przyznane.

Partnerstwo międzynarodowe nie jest regulowane Wytycznymi dotyczącymi partnerstw? Nie jest to partnerstwo w myśl ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich? 
 • Jest to raczej rodzaj partnerstwa opartego o wymianę doświadczeń z partnerem zagranicznym?
 • Jeśli nie to czy Partnera z innego państwa wybrać należy zgodnie z wymogami ustawy? Czy partner ten powinien realizować zadania w projekcie? Czy może dysponować częścią budżetu projektu?
 • Czy należy go traktować jak partnera spoza sektora finansów publicznych? Zagraniczna instytucja nawet publiczna (instytucja kultury) nie należy do sektora polskich finansów publicznych?

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w sposób konkurencyjny Priorytet VII: Kultura Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 

partnerstwa projektowe mogą być zawierane z podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinasowanie

W przypadku partnerstwa obejmującego udział partnera wyłącznie w realizacji działań miękkich partnerem projektu mogą być także MŚP, organizacja pozarządowa (bez ograniczeń wskazanych w pkt. 10h  regulaminu), przedsiębiorstwo społeczne. Wybór partnera odbywa się zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

W związku z tym, wydaje się, że podmiot zagraniczny może być partnerem tylko w realizacji działań miękkich.

Odnosząc się do pytania o procedurę wyboru zagranicznego partnera informujemy, to biorąc pod uwagę, że ww. ustawa nie wprowadza odrębnej procedury wyłaniania zagranicznego partnera te same przepisy stosuje się do partnerów z kraju jak i partnerów zagranicznych. Partner z zagranicznej instytucji publicznej jest partnerem z sektora publicznego.

Proszę o potwierdzenie, że wskazane w dwóch kryteriach partnerstwa to inny rodzaj partnerstw? Czy zatem partner zagraniczny zawierający umowę partnerstwa z Wnioskodawcą może realizować część zadań projektu? Czy Wnioskodawca może budować budżet projektu w oparciu o przekazanie środków dotacji podmiotowi spoza Polski? Czy też partnerstwo zagraniczne opiera się na innych zasadach? Czy wymaga innych dokumentów do potwierdzenia jego zawarcia (np. czy wystarczy list intencyjny na etapie aplikowania)?

Współpracą z partnerami z innych państw i partnerstwo międzysektorowe to w świetle Regulaminu wyboru projektów inne partnerstwa oceniane na podstawie odrębnych kryteriów  określonych w Wytycznych do przygotowania studium wykonalności.

Odnosząc się do pytań o relacje wnioskodawcy z zagranicznym partnerem, wnioskodawca powinien przeanalizować swoją konkretną sytuację. Biorąc pod uwagę, że partnerstwa projektowe mogą być zawierane z podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinasowanie, wydaje się, że podmiot zagraniczny nie będzie partnerem projektowym beneficjenta.

Udzielanie wyjaśnień co do treści Regulaminu nie może być postrzegane jako ocena spełniania warunków udziału w naborze. Podmioty zainteresowane udziałem w naborze muszą we własnym zakresie określić, czy spełniają czy też nie wymagania określone w Regulaminie wyboru projektów w sposób konkurencyjny.

Czy projekt musi być obligatoryjnie ujęty w strategii terytorialnej ZIT (Regulamin naboru, str. 28 - kryterium nr 8 oceny merytoryczne)?

Zapisanie projektu w strategii terytorialnej ZIT nie jest obligatoryjnym warunkiem realizacji inwestycji w ramach priorytetu FEnIKS 2021-2027. Zgodnie z opisem kryterium horyzontalnego rankingującego nr 8 projekt wynikający z zapisów strategii wymienionych w opisie kryterium może uzyskać do 2 pkt na etapie oceny merytorycznej. Brak punktacji w kryterium nie powoduje odrzucenia projektu.

Czy koszt przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, można uznać w projekcie za kwalifikowalny?

Przygotowanie projektu stanowi działanie dopuszczone do realizacji w ramach projektów dla obu obszarów w ramach VII priorytetu FEnIKS (pkt. 15 i 16 Regulaminu naboru). Zgodnie z pkt 23 Regulaminu: "Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (w tym wydatki związane z przygotowaniem projektu) mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w regulaminie, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 i umowie o dofinansowanie".

W kryterium horyzontalnym rankingującym „Zastosowanie elementów edukacyjnych w projekcie” jest wskazane, że „Kryterium nie dotyczy projektów, w których odrębne przepisy stanowią (np. w zakresie pomocy publicznej), iż koszty elementów edukacyjnych są niekwalifikowalne. Jak rozumieć w praktyce ten zapis? Czy projekt objęty pomocą publiczną będzie mieć kwalifikowalne działania edukacyjne dot. podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa?

Każdy projekt w ramach VII priorytetu musi FEnIKS musi zawierać działania obowiązkowe dotyczące co najmniej jednego z następujących aspektów:

 • Podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta,
 • Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa,
 • Działania związane ze współpracą z partnerami z innych państw
 • Opracowanie dokumentu pn. Strategia promocji zabytku oraz związanego z nim miejsca (wyłącznie dla projektów Obszaru 2).

Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa mogą stanowić część zakresu rzeczowego projektu, zarówno w ramach inwestycji stanowiących pomoc publiczną, jak i nie objętych reżimem  pomocy. Przepisy dotyczące pomocy publicznej w kulturze (w szczególności Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027) nie wykluczają wsparcia w tym zakresie.

W kryterium specyficznym „Nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów..." można uzyskać 1 pkt za utworzenie min. 1 EPC dla osoby spełniającej ten warunek. Czy ten etat może się mieścić w 4 etatach punktowanych w innym kryterium, tj. czy jeśli planujemy stworzyć 4 nowe miejsca pracy (EPC), w tym jedno dla osoby z niepełnosprawnościami/seniora/z mniejszości narodowej, to otrzymamy punkty w obu kryteriach dot. nowych miejsc pracy? Czy też, aby uzyskać punkty w obu kryteriach trzeba utworzyć w sumie 5 nowych miejsc pracy?

Utworzenie nowego miejsca pracy po zakończeniu projektu może skutkować uzyskaniem punktacji zarówno w kryterium nr 8 „Nowe miejsca pracy utworzone po zakończeniu projektu”, jak i nr 9 „Nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów mniejszości narodowych, utworzone po zakończeniu projektu”, jeśli powstały etat będzie spełniał warunki określone w opisie oceny projektu (zatrudnienie osoby z niepełnosprawnościami lub przedstawiciela mniejszości narodowych lub osoby powyżej 50 roku życia).

Utworzenie nowego miejsca pracy po zakończeniu projektu może skutkować uzyskaniem punktacji zarówno w kryterium nr 8 „Nowe miejsca pracy utworzone po zakończeniu projektu”, jak i nr 9 „Nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów mniejszości narodowych, utworzone po zakończeniu projektu”, jeśli powstały etat będzie spełniał warunki określone w opisie oceny projektu (zatrudnienie osoby z niepełnosprawnościami lub przedstawiciela mniejszości narodowych lub osoby powyżej 50 roku życia)?

W kryterium specyficznym "Nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów..." można uzyskać 1 pkt za utworzenie min. 1 EPC dla osoby spełniającej ten warunek. Czy ten etat może się mieścić w 4 etatach punktowanych w innym kryterium, tj. czy jeśli planujemy stworzyć 4 nowe miejsca pracy (EPC), w tym jedno dla osoby z niepełnosprawnościami/seniora/z mniejszości narodowej, to otrzymamy punkty w obu kryteriach dot. nowych miejsc pracy? Czy też, aby uzyskać punkty w obu kryteriach trzeba utworzyć w sumie 5 nowych miejsc pracy?

W kryterium specyficznym "Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami" jest wskazane, że 2 punkty można otrzymać wtedy, gdy Wnioskodawca zaproponował rozwiązania w ocenianym obszarze i w budżecie przewidział na nie środki. Proszę o informację czy będzie wystarczającym, jeśli w cz. 4.8 Studium, pod opisem rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami, umieszczona zostanie informacja o kwocie jaka będzie poniesiona na dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Warunkiem przyznania punktacji w specyficznym kryterium wyboru projektów nr 12 „Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami” jest zaplanowanie w budżecie projektu środków na działania zapewniające jak najszerszy możliwy dostęp do rezultatów projektu odbiorcom oferty ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym. Informacja o zaplanowaniu środków w budżecie powinna być umieszczona w studium wykonalności, w rozdziale 4.8 pn. Rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W cz. 4.8 Studium wskazane jest, że w opisie rozwiązań dot. dostępności należy odnieść się do poszczególnych wymienionych grup osób z określonymi niepełnosprawnościami. Czy projekt ma zawierać rozwiązania dostępnościowe dla wszystkich tych grup osób?

W opisie w pkt 4.8 „Rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami” należy odnieść się do zasad projektowania uniwersalnego oraz zastosowanych w projekcie rozwiązań z podziałem na poszczególne rodzaje niepełnosprawności w odniesieniu do wszystkich lub wybranych grup osób spośród wymienionych w studium, tj.:

 • niewidomych, słabowidzących i głuchoniewidomych,
 • głuchych i słabosłyszących,
 • z niepełnoprawnością ruchową,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi,
 • z trudnościami komunikacyjnymi.
Czy wydatki na zakup środków trwałych są kwalifikowane w całości niezależnie od wykorzystania na potrzeby projektu i poza projektem? Czy w przypadku wykorzystania sprzętu w okresie realizacji projektu i w okresie jego trwałości do celów poza projektem należy rozliczyć proporcjonalną część wydatków w ramach projektu odpowiadającą potrzebom projektu?

Zgodnie z Regulaminem naboru dla VII priorytetu FEnIKS koszty zakupu sprzętu
i wyposażenia mogą stanowić koszty kwalifikowalne projektu, jeśli wydatek jest niezbędny do realizacji celów projektu. Tym samym koszty środków trwałych, które będą wykorzystywane zarówno na potrzeby projektu, jak i poza nim, mogą kwalifikować się do sfinansowania ze środków UE wyłącznie w zakresie ich wykorzystania do realizacji celów inwestycji.

Koszty powinny być rozliczone w ramach projektu proporcjonalnie do wykorzystania środków trwałych na rzecz projektu.

Proszę o wskazanie wydatków wchodzących w skład katalogu kosztów kwalifikowalnych w zakresie działań miękkich, tj.:

 • Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa,
 • Działania związane ze współpracą z partnerami z innych państw.
Czy w ramach działań kosztem kwalifikowalnym będą koszty związane z organizacją wydarzeń m.in. zakwaterowanie, catering, transport?  Czy kosztem kwalifikowalnym jest podnoszenie kompetencji kadr partnera/ów?

W ogłoszeniu o naborze i Regulaminie naboru nie określono zamkniętego katalogu wydatków, które mogą zostać sfinansowane w ramach działań miękkich: Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa, Działania związane ze współpracą z partnerami z innych państw. Koszty zakwaterowania, cateringu, transportu itd. niezbędnych dla realizacji działań miękkich mogą stanowić element wydatków kwalifikowalnych projektu, jeśli będą rzeczywiście powiązane z realizacją konkretnego działania miękkiego. Wydatki ponoszone na podnoszenie kompetencji kadr partnerów zaangażowanych w realizację projektu mogą kwalifikować się do dofinansowania w ramach projektu.

Czy w ramach każdego rodzaju wydarzeń musi być organizowanych 6 wydarzeń o różnej tematyce, czy też kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów, kiedy w ramach jednej kategorii zorganizowany zostanie cykl 6 spotkań o tożsamej tematyce? Czy udział w wydarzeniach w ramach oferty kulturalno-edukacyjnej organizowanych po zakończeniu projektu musi mieć nieodpłatny charakter?

Wydarzenie, które spełnia więcej niż jedno kryterium będzie punktowane za spełnienie każdego z elementów oceny opisanych w kryterium (np. cykl 6 wydarzeń związanych
z promocją lokalnej kultury i historii oraz jednocześnie promujących młodych twórców lub twórców z mniejszości narodowych będzie skutkował otrzymaniem 6 pkt). W Regulaminie naboru nie określono wymogów co do odpłatności za wydarzenia realizowane w ramach oferty kulturalno-edukacyjnej. W przypadku uzyskiwania przychodów z działalności kulturalno-edukacyjnej należy je uwzględnić w przepływach finansowych w ramach przeprowadzonych analiz finansowej i (jeśli dotyczy) ekonomicznej. W przypadku projektów realizowanych w reżimie pomocy publicznej przychody musza być uwzględnione również w kalkulacji maksymalnego poziomu pomocy zgodnie z metodyką przedstawioną w załączniku nr 8 do Regulaminu.

Czy realizacja wydarzeń on-line dotyczy wydarzeń realizowanych w ramach oferty kulturalno-edukacyjnej wynikającej z kryterium 1 czy dotyczy zupełnie nowych wydarzeń?

W ramach kryterium nr 4 „Zwiększenie dostępności on-line” oceniane będą wszystkie wydarzenia realizowane w tej formule w ramach projektu. Wydarzenia muszą spełniać łącznie warunki określne w opisie kryterium:

 • odbywać się pod kierunkiem osoby prowadzącej w czasie rzeczywistym,
 • mieć określony czas rozpoczęcia i zakończenia,
 • umożliwiać identyfikację liczby uczestników.
Czy do wskaźnika wlicza tylko przeszkolonych pracowników wnioskodawcy, czy można w nim uwzględnić również pracowników partnera/ów?

W ramach kryterium 7 „Podnoszenie kompetencji kadr wnioskodawcy” przedmiotem oceny będzie liczba przeszkolonych osób zatrudnianych u wnioskodawcy oraz partnerów (przeszkolone osoby muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę).

Czy w ramach wskaźnika poza nowymi miejscami pracy wnioskodawcy można uwzględnić nowe miejsca pracy u partnera/ów wynikające
z realizacji projektu?

W ramach kryterium nr 8 „Nowe miejsca pracy utworzone po zakończeniu projektu” punktowane będzie utworzenie nowych miejsc pracy wynikających bezpośrednio
w wyniku realizacji projektu w strukturze wnioskodawcy lub partnerów.

Czy w ramach Programu FEnIKS samorządowa instytucja kultury może złożyć więcej niż 1 projekt? Czy jest określona maksymalna kwota dofinansowania?

Regulamin naboru dla VII priorytetu FEnIKS nie określa limitu ilości wniosków, które może złożyć wnioskodawca. Każdy złożony projekt powinien spełniać warunki wynikające z definicji przedstawionej w Regulaminie – „Projekt - przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte finansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności albo Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu”.

Regulamin naboru nie określa również maksymalnej kwoty dofinansowania projektu ze środków EFRR. Kwota ta nie może przekraczać limitu środków dla obszaru, w ramach którego został złożony wniosek. Zgodnie z pkt 6 Regulaminu: „Podział środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru na dwa Obszary (wskazane w pkt. 12 regulaminu) wynosi:

 • dla Obszaru 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej): 300 mln PLN (słownie: trzysta milionów złotych),

 • dla Obszaru 2: Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego: 100 mln PLN (słownie: sto milionów złotych)”.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn.zm.).

Gdzie znajduje się lista instytucji kwalifikujących się do działania 7.1 w ramach FEniKS 2021-2027? Czy instytucje kultury utworzone przez samorządy takie jak np. Regionalne Centrum Kultury nie mogą ubiegać się o dofinansowanie?

Informacja na temat podmiotów, które mogą przystąpić do naboru w ramach VII priorytetu FEnIKS została zawarta w pkt 10 Regulaminu naboru dla VII priorytetu FEnIKS 2021-2027.

W przypadku projektów realizowanych m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe instytucje kultury w ramach VII priorytetu FEnIKS obiekty objęte zakresem inwestycji muszą posiadać wpis do rejestrów wymienionych w niniejszym punkcie (wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, figurowanie na liście Pomników Historii Prezydenta RP, posiadanie tytułu Znak Dziedzictwa Europejskiego) lub znajdować się na obszarach objętych wpisem objętych wpisem na Listę Pomników Historii Prezydenta RP. Jeżeli inwestycja nie będzie spełniała ww. warunków nie otrzyma dofinasowania na realizację projektu.

Czy wydatki na zakup środków trwałych są kwalifikowane w całości niezależnie od wykorzystania na potrzeby projektu i poza projektem? Czy w przypadku wykorzystania sprzętu w okresie realizacji projektu i w okresie jego trwałości do celów poza projektem należy rozliczyć proporcjonalną część wydatków w ramach projektu odpowiadającą potrzebom projektu?

Zgodnie z Regulaminem naboru dla VII priorytetu FEnIKS koszty zakupu sprzętu i wyposażenia mogą stanowić koszty kwalifikowalne projektu, jeśli wydatek jest niezbędny do realizacji celów projektu. Tym samym koszty środków trwałych, które będą wykorzystywane zarówno na potrzeby projektu, jak i poza nim, mogą kwalifikować się do sfinansowania ze środków UE wyłącznie w zakresie ich wykorzystania do realizacji celów inwestycji.

Koszty powinny być rozliczone w ramach projektu proporcjonalnie do wykorzystania środków trwałych na rzecz projektu.

Czy działania związane z edukacją ekologiczną będą wydatkami kwalifikowalnymi w projekcie objętym pomocą publiczną?

W celu stwierdzenia czy projekt (jako całe przedsięwzięcie inwestycyjne planowane do realizacji w ramach VII priorytetu FEnIKS) stanowi pomoc publiczną, wnioskodawca jest zobowiązany do wykonania testu pomocy publicznej stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu naboru.

W teście należy odpowiedzieć na zadane pytania i przypisać do udzielonych odpowiedzi wartości punktowe, a następnie dokonać interpretacji wyniku  zgodnie z kluczem oceny testu.
W przypadku projektów realizowanych w reżimie pomocy publicznej, należy udowodnić, że udzielona pomoc jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat
i Środowisko 2021-2027.

Działania związane z edukacją ekologiczną mogą być wydatkami kwalifikowalnymi zarówno w projekcie objętym pomocą publiczną, jak i w ramach przedsięwzięcia nie realizowanego
w reżimie pomocy.

Czy planowany do zakupu  sprzęt komputerowy powinien służyć wyłącznie do upowszechniania? Czy jest możliwość zakupu sprzętu komputerowego jako wyposażenia służącego  do wykonywania prac administracyjnych?

W ramach projektów dla działania 7.1 FEnIKS 2021-2027 możliwe jest finansowanie m.in. zakupów sprzętu i wyposażenia niezbędnego do celów realizacji projektu. Zakupiony sprzęt komputerowy może być wykorzystywany również do czynności administracyjnych, jeśli są one niezbędne do realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków działania.

Czy jako potwierdzenie wkładu własnego można uznać umowę dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (instytucją podpisującą umowę o dofinansowanie jest JST, przedmiotem dofinansowania obiekt jednostki kościelnej planowany do ujęcia w Programie FENIKS). Czy w takim przypadku bezpośrednio w treści umowy
o dofinansowanie powinien być wskazany zapis, że dofinansowanie przeznaczone jest na cele pokrycia wkładu własnego dla projektu złożonego w Programie FENIKS, podanie ostatecznego tytułu projektu oraz nazwy jednostki kościelnej składającej wniosek?

Zgodnie z informacją zawartą w pkt 8 lit. f Listy załączników do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru) załącznikami potwierdzającym posiadanie środków
na wkład własny do projektu mogą być „dokumenty potwierdzające uzyskane dotacje ze środków krajowych na sfinansowanie wkładu własnego (decyzja/umowa o przyznaniu dotacji,
z której musi jasno wynikać, że środki te są przeznaczone na pokrycie wkładu własnego dla danego projektu, wysokość przyznanych środków, źródło pokrycia tych środków
)”. Umowa/decyzja nie zawierająca wymaganych informacji nie zostanie uznana za dokument spełniający warunki naboru.

Czy w związku z ograniczeniami beneficjentów możliwe jest skuteczne uzyskanie wsparcia jeśli najbliższy Pomnik Historii Prezydenta RP znajduje się w odległości ok 10 km w linii prostej do miasta? Czy możliwe jest uzyskanie dofinasowania na realizacje dofinansowania, jeżeli fundacja wejdzie w partnerstwo ze spółką zajmującą się danym obiektem lub sama zgłosi swój wniosek odnosząc się do oczywistych relacji środowiskowych?

Zgodnie z informacją w pkt 10 Regulaminu naboru dla VII priorytetu FEnIKS 2021-2027 do naboru mogą przystąpić wyłącznie uprawnieni wnioskodawcy:

a) państwowe instytucje kultury,

b) instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową,

c) instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308),

d) publiczne szkoły artystyczne lub publiczne uczelnie artystyczne,

e) podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego

oraz

w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku beneficjentami mogą być również:

f) jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury,

g) samorządowe instytucje kultury,

h) organizacje pozarządowe,

i) kościoły i związki wyznaniowe.

Zgodnie z pkt 11 Regulaminu wsparcie w ramach naboru będą mogły uzyskać partnerstwa projektowe pomiędzy ww. podmiotami z uwzględnieniem wskazanych ograniczeń. W przypadku partnerstwa obejmującego udział partnera wyłącznie w realizacji działań miękkich, partnerem projektu mogą być także MŚP, organizacja pozarządowa, przedsiębiorstwo społeczne. Nie ma możliwości udziału w dofinansowanym przedsięwzięciu (jako wnioskodawcy lub partnera projektu) innych podmiotów.

W związku z powyższym, organizacja pozarządowa nieposiadająca tytułu prawnego do obiektu znajdującego się w granicach wpisu obszarowego na listę UNESCO lub Pomnika Historii Prezydenta RP, nie może być beneficjentem ani partnerem projektu w ramach VII priorytetu FEnIKS 2021-2027 w zakresie działań infrastrukturalnych.

Czy wydatki na wydanie książki dla dzieci/młodzieży (w ramach własnej działalności beneficjenta) są kwalifikowalne ? Czy jest możliwość sprzedaży wydanej książki
i ewentualnego wygenerowania zysku z jej sprzedaży?

Wydatek poniesiony na wydanie publikacji książkowej może zostać uznany za kwalifikowalny jeśli:

 • będzie wpisywał się w działania możliwe do realizacji w ramach priorytetu wymienione w pkt 15 i 16 Regulaminu naboru,
 • będzie spełniał ogólne warunki kwalifikowalności wynikające z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, w tym podrozdziału 2.2. Ogólne warunki kwalifikowalności. Zgodnie z pkt 1 lit. e przywołanego podrozdziału wydatek musi być m.in. niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu lub jego przygotowaniem, o ile SZOP lub regulamin wyboru projektów dopuszcza kwalifikowalność kosztów związanych z przygotowaniem projektu.

Jeżeli sprzedaż publikacji będzie wiązała się osiąganiem zysku, powinien on być uwzględniony w kalkulacjach przepływów finansowych w ramach analiz sporządzanych w ramach projektu.

Czy załącznik nr 14 (preliminarz) należy dostosować, jeśli chodzi o kategorie i podkategorie do załącznika nr 13 (tabela kosztów)? 

Wnioskodawca może dostosować załączniki finansowe (Preliminarz kosztów całkowitych projektu, Tabela przedstawiająca koszty projektu) do specyfiki przedsięwzięcia. Należy pamiętać o pozostawieniu w tabelach aktywnych formuł obliczeń, w tym umożliwiających weryfikację poprawności limitów poszczególnych rodzajów kosztów określonych w Regulaminie naboru. Tabele nie muszą być tożsame pod względem kolejności i nazewnictwa poszczególnych zadań/kategorii wydatków. Tabele musza zawierać informacje o wszystkich kosztach projektu.

Wśród wnioskodawców wymienione zostały: instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308), podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego. Biblioteka posiada zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, posiada również zbiory wpisane na listę UNESCO "Pamięć świata", czy biorąc powyższe pod uwagę jako biblioteka główna uczelni publicznej może być beneficjentem środków w niniejszym konkursie?

Zgodnie z pkt 10 lit. c Regulaminu naboru „Do naboru mogą przystąpić wskazani poniżej uprawnieni wnioskodawcy: […] instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308). Instytucja kultury (w rozumieniu zapisów rozdziału 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) spełniająca powyższy warunek może ubiegać się o dofinansowanie projektu w zakresie przewidzianym. Forma prawna wnioskodawcy będzie weryfikowana przez ekspertów oceniających wniosek o dofinansowanie na podstawie dokumentacji aplikacyjne, w szczególności statutu, stanowiącego załącznik do wniosku.

Czy jest możliwość wsparcia renowacji zabytkowego cmentarza żydowskiego oraz domu pogrzebowego (przeznaczenie go na działalność kulturalną), który znajduje się w granicy wpisu obszarowego Unesco, ale należny do samorządowej instytucji kultury, która znajduje się już poza tym obszarem?

Projekt musi spełniać warunki określone w Regulaminie opublikowanym na stronie http://poiis.mkidn.gov.pl/feniks/ogloszenie-o-naborze-projektow. Zgodnie z pkt 12 Regulaminu w ramach projektu dopuszcza się realizację m.in. robót budowlanych (wraz z nadzorami nad tymi pracami) obejmujących: rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, montaż, remont, rozbiórkę (rozbiórka tylko w sytuacji, gdy jest niezbędna dla realizacji celu projektu, wyłącznie jako element projektu). Dodatkowo, zgodnie z pkt 12 Regulaminu w wsparcie będą mogły uzyskać projekty dotyczące obiektów budowlanych: obowiązkowo budynku lub budynków (dominujący zakres projektu: koszty prac budowlanych, konserwatorskich lub restauratorskich budynku/budynków muszą stanowić powyżej 50% kosztów kwalifikowalnych). Jednocześnie każdy projekt musi zawierać inne zadania opisane pkt 15 lub 16 Regulaminu.

Informacja na temat podmiotów, które mogą przystąpić do naboru w ramach VII priorytetu FEnIKS została zawarta w pkt 10 ww. Regulaminu. W przypadku projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe w ramach VII priorytetu FEnIKS obiekty objęte zakresem inwestycji muszą znajdować się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP. W związku z powyższym wymóg lokalizacji na obszarze objętym wpisem dotyczy obiektu/obiektów objętych wsparciem, a nie siedziby wnioskodawcy.

Czy załącznik „ wymagany będzie także dla zakresu projektu zdefiniowanego jako niekwalifikowalny? Czy na etapie oceny wymagana będzie dokumentacja także dla zakresu niekwalifikowalnego?

Ostateczne pozwolenie na budowę jest wymagane dla całego projektu (zarówno części kwalifikowalnej jak i niekwalifikowanej).

Czy do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć aktualizację dokumentacji projektowej oraz aktualizację kosztorysu planowanej inwestycji?

Zgodnie z załącznikiem nr 16 do umowy o dofinansowanie, w którym zawarty jest katalog kosztów pośrednich: „projekt budowlany i wykonawczy jako bezpośrednio związany z przedmiotem projektu powinien być rozliczony w kategorii Roboty budowlane,  podobnie jak przygotowanie  dokumentacji przetargowej (np. SIWZ, kosztorys inwestorski) oraz opłat związanych z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych stanowią koszt bezpośredni w projekcie”. 

Dla jakiego okresu czasowego mają być obliczone przychody i koszty przedstawione do oszacowania w Teście pomocy publicznej. Czy można je policzone tylko dla jednego roku?

Weryfikacji proporcji przychodów do kosztów realizacji i eksploatacji zadania należy dokonać w okresach właściwych dla przyznanej pomocy publicznej. Zgodnie z metodyką kalkulacji pomocy inwestycyjnej (załącznik 8a do Regulaminu naboru): analiza powinna być przeprowadzona w okresie odniesienia równemu cyklowi życia inwestycji definiowanym jako okres ekonomicznej użyteczności danych aktywów (okres amortyzacji zasadniczych aktywów (dominujących w projekcie) będących przedmiotem inwestycji). W przypadku aktywów o różnym okresie amortyzacji, należy brać pod uwagę najdłuższy z tych okresów.” Dla pomocy operacyjnej (zgodnie z załącznikiem 8c do Regulaminu) analizę należy przeprowadzić dla okresu realizacji projektu, rozumianego jako okres, w którym są ponoszone koszty kwalifikowalne. Złożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączników w postaci metodyki kalkulacji pomocy inwestycyjnej i pomocy operacyjnej (załączniki 8b i 8d do Regulaminu) jest wymagane wyłącznie w przypadku, gdy po przeprowadzeniu testu pomocy publicznej Wnioskodawca uzna, że przedsięwzięcie będzie stanowiło pomoc publiczną.

Czy w ramach kryterium punktowego „Podnoszenie kompetencji kadr wnioskodawcy (działania miękkie w trakcie realizacji projektu)” będzie podczas oceny brana pod uwagę liczba przeszkolonych osób (zatrudnianych u wnioskodawcy na podstawie umowy
o pracę)?  W jakich sposób będzie sumowana liczba przeszkolonych osób (tzn., czy jest to suma jeden na jeden czy ewentualnie jedna osoba może skorzystać z 2 lub 3 szkoleń)?

Podczas oceny projektu na podstawie kryterium: „Podnoszenie kompetencji kadr wnioskodawcy (działania miękkie w trakcie realizacji projektu)”  będzie brana pod uwagę liczba przeszkolonych osób. Na przykład, jeżeli osoba zatrudniona u wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę,  będzie uczestniczyła w więcej niż jednym szkoleniu to nie zmieni to faktu, że przeszkolona została 1 osoba i w takim przypadku do kwartyli będzie to liczba 1.

Natomiast brak działań (poprzez szkolenia, warsztaty, kursy językowe i inne formy kształcenia) w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania działalności w okresie trwałości projektu/ pozyskiwania funduszy na działalność i rozwój instytucji ze źródeł pozabudżetowych, powoduje uzyskanie 0 pkt niezleżenie od ilości i zakresu innych zaplanowanych działań w tym zakresie.

Czy w ramach działania 7.1 w zakresie: Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej po zakończeniu projektu, w ramach którego projekt zakłada zaangażowanie co najmniej 2 podmiotów niepowiązanych z wnioskodawcą/ operatorem infrastruktury objętej wsparciem do prowadzenia/współprowadzenia zajęć artystycznych lub innych inicjatyw społeczno – kulturalnych „podmiot zewnętrzny” może być wybrany dowolnie czy musi być wyłaniany w procedurze podobnej do „partnera”? Czy istnieje definicja „podmiotu zewnętrznego” lub katalog podmiotów kwalifikujących się do tej grupy? Jakie instytucje/organizacje mogą być uznane za „podmiot zewnętrzny”?

Zgodnie z definicją przedstawioną w opisie kryterium rankingującego nr 2 pn. „Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej po zakończeniu projektu” „podmiotem zewnętrznym” jest podmiot niepowiązany organizacyjnie z wnioskodawcą/operatorem infrastruktury objętej wsparciem (tzn. podmiot nie może być biorcą ani dawcą dotacji celowych i podmiotowych od wnioskodawcy/operatora oraz nie może być bezpośrednio nadzorowany przez wnioskodawcę/operatora) będzie prowadził/współprowadził w obiekcie będącym przedmiotem projektu zajęcia artystyczne lub inne inicjatywy społeczno – kulturalne opisane we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie listu intencyjnego, w którym opisany będzie zakres działalności podmiotu, który będzie prowadził/współprowadził działalność kulturalną w budynku będącym przedmiotem projektu. List intencyjny będzie podstawą oceny tego kryterium.

Podmiotów zewnętrznych nie należy utożsamiać z partnerami projektu. Przepisy prawa dotyczące wyboru partnera (w szczególności art. 39 ustawy wdrożeniowej, Wytyczne do przygotowania partnerstw projektowych w ramach VII priorytetu FEnIKS - załącznik nr 9 do Regulaminu naboru) nie odnoszą się do podmiotów zewnętrznych, o których mowa w przywołanym wyżej kryterium rankingującym.

Czy w projekcie na etapie realizacji można w 100% korzystać z zaliczek, czy konieczne jest skorzystanie z refundacji?

Beneficjent może otrzymać zaliczkę zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie zawartymi  w  § 8.  „Forma i warunki przekazania dofinansowania”. Zaliczka jest przekazywana z przeznaczeniem na ponoszenie wydatków kwalifikowalnych.

W ramach kryterium pn. przewidziano m. in. punktowanie: Czy muszą być to nasadzenia w gruncie, czy też dopuszczalne są nasadzenia np. na dachu budynku w odpowiednio przygotowanych i pojemnych donicach itp.?

Zgodnie z opisem kryterium horyzontalnego rankingującego „Zastosowanie elementów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawy efektywności energetycznej i OZE, ochrony przyrody (w tym różnorodności biologicznej) oraz adaptacji do zmian klimatu” projekt może otrzymać 1 pkt jeśli w ramach projektu realizowane są dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie realizacji projektu ponad te wynikające z rozstrzygnięć administracyjnych. W opisie kryterium nie sprecyzowano czy nasadzenia muszą być wykonane w gruncie w sąsiedztwie budynku, czy też w innych lokalizacjach (np. na dachu obiektu w odpowiednich donicach).

W związku z powyższym, punktacja może być przyznana również w przypadku nasadzeń w miejscach innych niż grunt wokół obiektu.

Czy wymienione dokumenty: ocena oddziaływania na środowisko, Natura 2000 i Wody Polskie zostaną zaakceptowane z datą ich wystawienia sprzed kilku lat (przykładowo z 2019 roku)? Czy jest jakiś okres trwałości tych załączników?

Wymagane na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko oraz zgodności z przepisami w zakresie obszarów Natura 2000 muszą być ważne i zgodne z obowiązującymi obecnie przepisami prawa. Jeśli uzyskane przez wnioskodawcę decyzje, postanowienia lub deklaracje są nadal ważne i dotyczą zakresu projektu, mogą stanowić załączniki do wniosku o dofinansowanie.

Czy wydatki w ramach kosztu powinny być ujęte szczegółowo czy globalnie np. w budżecie odnosimy się do każdego ze szkoleń z osobna, czy można ująć szkolenia
w jednej pozycji z ich opisem?

Wszystkie wydatki ujęte w budżecie projektu muszą wynikać z jednego z dokumentów wymienionych w pkt 11 Listy załączników do wniosku (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru), tj.:

 • aktualnego kosztorysu inwestorskiego,
 • wyceny prac konserwatorskich lub restauratorskich,
 • analizy rynku (dla wszystkich kosztów nie objętych kosztorysem inwestorskim lub wyceną prac konserwatorskich lub restauratorskich),
 • dla projektów rozpoczętych - informacji o zawartych umowach dot. prac/dostaw/usług (zakres umowy, data zawarcia, termin wykonania, koszt netto i brutto).

Koszty działań „miękkich” w ramach projektu (na etapie realizacji) powinny wynikać z analiz rynku opracowanych na formularzach zgodnych ze wzorem IP. Poziom szczegółowości informacji na temat kosztów tych działań powinien umożliwiać ekspertom oceniającym projekt ocenę zgodności planowanych wydatków z celami projektu oraz wymogami w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Czy wydatki na zadania realizowane w okresie trwałości po zakończeniu projektu ujmujemyw budżecie, i czy wówczas stanowi to koszty własne wnioskodawcy?
Czy przeprowadzenia analizy rynku konieczne jest w przypadku zadań realizowanych w ramach cross-financingu?

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie nie ma obowiązku przedkładania wraz z wnioskiem o dofinansowanie dokumentów dotyczących szacowania kosztów działań po zakończeniu realizacji projektu (w okresie trwałości). Wydatków tych nie należy ujmować również w budżecie projektu. Szacowane przychody i koszty związane z tymi działaniami powinny być uwzględnione w analizach wymaganych w ramach projektu.

W jaki sposób będzie weryfikowane, czy dany beneficjent jest jednostką samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury? Planujemy aby beneficjentem była JST (przedmiotem projektu będzie budynek zlokalizowany na obszarach Pomników Historii Prezydenta RP), JST jest właścicielem tego obiektu, aby się kwalifikować jako beneficjent to obiekt ten przed złożeniem wniosku musi zostać przekazany do samorządowej instytucji kultury, czy można zrobić to po ukończeniu realizacji zadania inwestycyjnego?

Ocena kwalifikowalności wnioskodawcy w ramach naboru dla VII priorytetu FEnIKS 2021-2027 będzie dokonywana w oparciu o informacje zawarte w formularzu wniosku o dofinansowanie oraz dokumenty wymagane zgodnie z Lista załączników do wniosku (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru). Zgodnie z Listą załączników wnioskodawca dołącza do wniosku m.in.:

 • Studium wykonalności (zawierające m.in. rozdział 2 dot. wnioskodawcy)
 • Dokumenty weryfikujące kwalifikowalność wnioskodawcy (np. aktualny wypis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru instytucji kultury, rejestru prowadzonego przez MSWiA, potwierdzającego utworzenie kościelnej osoby prawnej, w przypadku kościołów i związków wyznaniowych dopuszcza się także zaświadczenie o posiadaniu przez podmiot wnioskujący kościelnej osobowości prawnej)
 • Uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy (akt powołania, mianowania, pełnomocnictwo, itp.) i statut (jeżeli z zapisów tego dokumentu wynika uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy).

Jednostka samorządu terytorialnego posiadająca tytuł prawny do nieruchomości położonej na obszarze uznanym za Pomnik Historii na mocy rozporządzenia Prezydenta RP może ubiegać się o dofinansowanie w ramach VII priorytetu FEnIKS na dofinansowanie realizacji zadań wymienionych w pkt 15 lub 16 Regulaminu naboru. W rozdziale 9 studium wykonalności (OCENA DŁUGOTERMINOWEJ TRWAŁOŚCI FINANSOWO-INSTYTUCJONALNEJ PROJEKTU) należy opisać strukturę zarządzania, sposób funkcjonowania powstałej infrastruktury oraz dokonać analizy trwałości finansowej projektu w okresie trwałości inwestycji. W niniejszym rozdziale należy podać m.in. informacje na temat trybu przekazania infrastruktury przez jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz samorządowej instytucji kultury. Przekazanie infrastruktury może nastąpić po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu. Infrastruktura objęta wnioskiem musi być wykorzystywana przez samorządową instytucje kultury zgodnie z celami FEnIKS 2021-2027.

Czy inicjujący projekt związek wyznaniowy, jako podmiot spoza sektora finansów publicznych i niestosujący przepisów prawa zamówień publicznych, jest zobowiązany do zachowania przytoczonych wyżej reguł wynikających z art. 39 ustawy wdrożeniowej? Czy sposób wyboru partnera przez podmiot niepubliczny jest uzależniony od rodzaju poszukiwanego partnera - podmiotu z sektora finansów publicznych (publiczne szkoły i uczelnie artystyczne) i podmiotu spoza tego sektora (organizacje pozarządowe takie jak fundacja)?
W art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027  wskazano podmioty  zobowiązane są do stosowanie określonego trybu wyboru partnera projektowego. Zgodnie z ww. ustawą podmiot, o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.), inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. W związku z tym, od rodzaju podmiotu, który planuje wybrać partnera projektowego, uzależniona  jest konieczność stosowanie trybu określonego w ustawie. 
 
Zgodnie z Regulaminem  wyboru projektów w sposób konkurencyjny Priorytet VII Kultura, Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 wsparcie w ramach naboru będą mogły uzyskać partnerstwa projektowe,  w których skład wchodzą podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinasowanie.
 
Ponadto, wdrażanie projektu partnerskiego odbywać się może na podstawie porozumienia albo umowy o partnerstwie z zastrzeżeniem, że stroną porozumienia albo umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów (np. na podstawie art. 207 ust. 4 ufp albo art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769, z późn. zm.). 
 
Czy w ramach projektu FEnIKS, w celu poszerzenia oferty kulturowej, może do przygotowanych wcześniej (w ramach projektu POIiŚ) pomieszczeń dokupić dodatkowe wyposażenie? Celem jest umożliwienie realizacji nowych ofert kulturalnych? Czy ta powierzchnia z nowymi ofertami kulturowymi powinna być liczona do nowych powierzchni do prowadzenia działalności z zakresu kultury, edukacji kulturalnej i aktywności społecznej w projekcie FEnIKS? Czy też jako nową można uznać tylko powierzchnię wcześniej nie wykorzystywaną do działalności kulturalnej?
 
W ramach naboru dla VII Priorytetu FEnIKS 2021-2027 nie ma możliwości dofinansowania projektów dotyczących wyłącznie zakupów sprzętu i wyposażenia. Zakres projektu musi być zgodny z wymaganiami określonymi w części VI Regulaminu wyboru projektów w sposób konkurencyjny (Przedmiot naboru: rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu).
 
Odnosząc się do pytania o nową przestrzeń do prowadzenia działalności z zakresu kultury, edukacji kulturalnej i aktywności społecznej informujemy, że zgodnie z Wytycznymi do przygotowania studium wykonalności (pkt 4.12) wnioskodawca powinien opisać przestrzeń która nie była użytkowana na cele kulturalne. 
 
W przypadku projektu, którego efektem będzie m.in. udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności z zakresu kultury, edukacji kulturalnej i aktywności społecznej, należy podać w tabeli liczbę pomieszczeń i powierzchnię użytkową obiektów budowalnych służącą do prowadzenia działalności z zakresu kultury, edukacji kulturalnej i aktywności społecznej oraz wskazać procent w jakim wzrośnie udział powierzchni udostępnionej do prowadzenia ww. działalności po zrealizowaniu projektu. 
 
W tabeli należy wskazać:  Zwiększenie powierzchni użytkowej do prowadzenia działalności z zakresu kultury, edukacji kulturalnej i aktywności społecznej (w %). Powierzchnia, która wcześniej nie była wykorzystywana do działalności z zakresu kultury, edukacji kulturalnej i aktywności społecznej jest nową powierzchnią. Natomiast, jeżeli jest już prowadzona działalność w ramach któregoś z ww. zakresów, należy ją wskazać w tabeli  w pozycji: Powierzchnia użytkowa obiektów do prowadzenia działalności z zakresu kultury, edukacji kulturalnej i aktywności społecznej przed realizacją projektu.
 
Zgodnie z kryterium „Nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej, edukacji kulturalnej lub edukacji społecznej” projekt przyczynia się do zwiększenia przestrzeni do prowadzenia działalności z zakresu kultury, edukacji kulturalnej i aktywności społecznej tj. udostępnienia nowych przestrzeni, dotychczas nieużytkowanych na wyżej wymienione cele.
 
W jaki sposób powinienem interpretować kryterium horyzontalne punktowane 8. „Projekt wynikający z zapisów strategii terytorialnej (ZIT lub IIT), bądź strategii rozwoju ponadlokalnego albo wynikający z dokumentów strategicznych i/lub planistycznych…” w kontekście zdobycia maksymalnej liczby dwóch punktów? Czy oznacza to, że by otrzymać dwa punkty beneficjentem musi być przynajmniej jedna gmina zaliczana do OSI oraz projekt musi być realizowany w partnerstwie samorządów? Czy wystarczy realizacja tylko jednego z tych kryteriów? Czy jest możliwe otrzymanie dwóch punktów w przypadku, gdy składający wniosek jest państwową instytucją kultury? (czy w tym przypadku „partnerstwo samorządów” oznacza partnerstwo państwowej instytucji kultury z samorządem lub inną instytucją kultury?)
 
Kryterium horyzontalne punktowane:  
„Projekt wynikający z zapisów strategii terytorialnej (ZIT lub IIT), bądź strategii rozwoju ponadlokalnego albo wynikający z dokumentów strategicznych i/lub planistycznych powstałych w ramach współpracy samorządów (w tym takich jak Centrum Wsparcia Doradczego, Partnerska Inicjatywa Miast, Program Rozwój Lokalny) lub komplementarny do ww. dokumentów.
 
Zgodnie z ww.  kryterium 2 punkty przyznaje się, jeżeli  projekt wynika z zapisów strategii terytorialnej (ZIT lub IIT) bądź strategii rozwoju ponadlokalnego albo  wynika z dokumentów strategicznych i/lub  planistycznych powstałych w ramach współpracy samorządów (w tym takich jak Centrum Wsparcia Doradczego, Partnerska Inicjatywa Miast, Program Rozwój Lokalny) lub jest komplementarny do ww. dokumentów  oraz którego beneficjentem jest przynajmniej jedna gmina zaliczana do OSI, jako miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze lub obszar zagrożony trwałą marginalizacją oraz projekt jest realizowany w partnerstwie samorządów.
 
Oprócz tego, że projekt musi być realizowany w partnerstwie samorządów (w tym przypadku państwowej instytucji kultury z jednostką samorządu terytorialnego), to beneficjentem projektu musi być „przynajmniej jedna gmina zaliczana do OSI, jako miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze lub obszar zagrożony trwałą marginalizacją oraz projekt jest realizowany w partnerstwie samorządów”. 
 
Ww. kryterium odnosi się do strategii terytorialnych, w związku z tym, „partnerstwo samorządów” odnosi się do partnerstwa samorządów terytorialnych. 
 
Czy możliwa jest budowa budynku od podstaw?
 
Dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wniosków w sposób konkurencyjny Priorytet VII: Kultura Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 nie obejmuje budowy od podstaw nowego budynku. 
 
Wyjątek stanowią projekty realizowane w ramach obszaru 2 „Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego” tylko gdy realizacja tego działania jest niezbędna do realizacji celów projektu, a celów tych nie da się osiągnąć w inny sposób (np. w obiekcie zabytkowym nie ma możliwości wygospodarowania niezbędnej przestrzeni dla obsługi osób odwiedzających), wyłącznie jako element projektu, a nie jego zasadniczy zakres (mierzony udziałem procentowym kosztów kwalifikowanych dot. tego zakresu w kosztach kwalifikowanych całego projektu).
Czy w przypadku gdy przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko a także nie jest przedsięwzięciem mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i/lub objęte załącznikiem II do dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,  to czy w takim przypadku konieczne jest przestawienie dokumentu z właściwego organu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko czy wystarczające jest uzasadnienie w ramach obowiązkowego załącznika do wniosku o dofinansowanie, że taka ocena dla przedsięwzięcia nie jest wymagana (Załącznik 20. Zgodność z prawem ochrony środowiska)? 
Nawet, jeżeli w opinii wnioskodawcy nie jest wymagana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy załączyć do wniosku o dofinansowanie decyzję właściwego organu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Czy w  ramach działania: Obszar 2:  Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego, istnieje możliwość wytyczenia szlaków tematyczno-turystycznych w ramach których będzie możliwa promocja obiektów sakralnych lub turystycznych (np. za pomocą video na portalach social-media)? Niestety promowane obiekty nie będą należeć  do Wnioskodawcy?
 
Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w sposób konkurencyjny Priorytet VII: Kultura Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 działania informacyjno-promocyjne są obowiązkowym elementem projektu i są kwalifikowalne w ramach projektu.
 
Czy mając na uwadze następujące założenia:
 • Projekt zakładający udział beneficjenta oraz partnera projektu,
 • Zakres realizacji przez Partnera wyłącznie działań miękkich - na etapie wdrożenia projektu,
należy w analizie finansowej – w szczególności części dot. trwałości podmiotowej – uwzględniać projekcję parametrów finansowych partnera w okresie odniesienia?
 
Analizy dla projektu powinny być przeprowadzone zgodnie z założeniami rozdziału 7 (Analiza finansowa/ekonomiczna) Wytycznych do przygotowania studium wykonalności, stanowiących załącznik nr 6 do Regulaminu naboru. Zakres analiz jest uzależniony od wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (powyżej 50 mln zł kosztów kwalifikowalnych należy wykonać pełną analizę finansową i ekonomiczną).
Analiza finansowa powinna być sporządzona zgodnie z założeniami przedstawionymi w pkt A ww. rozdziału. Analizy powinna być skonsolidowana, prowadzona jednocześnie z punktu widzenia właściciela infrastruktury, jak i podmiotu gospodarczego ją eksploatującego (operatora infrastruktury), w przypadku gdy są oni odrębnymi podmiotami. Jeżeli wnioskodawca zakłada, że partner projektu będzie pełnił po zakończeniu realizacji inwestycji rolę operatora, należy przedstawić analizę również z punktu widzenia tego podmiotu.
 
Ponadto analiza powinna uwzględniać, co do zasady, wyłącznie przepływ środków pieniężnych. Niepieniężne pozycje rachunkowe, takie jak amortyzacja czy rezerwy na nieprzewidziane wydatki nie mogą być przedmiotem analizy finansowej. W związku z powyższym, jeżeli uczestnictwo partnera w projekcie będzie wiązało się z wystąpieniem przepływów finansowych, należy ująć je w analizie przedsięwzięcia. 
 
W rozdziale 9 studium wykonalności należy przedstawić informacje niezbędne do oceny czy wnioskodawca przy ewentualnym udziale innych podmiotów posiada zdolność do prawidłowego utrzymania i eksploatacji projektu w okresie trwałości. Należy opisać kto i w jaki sposób będzie zarządzał majątkiem, kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie i eksploatację efektów inwestycji oraz dokonać analizy trwałości finansowej dowodzącej, że beneficjent/operator z projektem będzie miał dodatnie roczne saldo skumulowanych przepływów pieniężnych na koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą. 
Czy w związku z wysokim poziomem inflacji możliwe jest uwzględnienie wzrostu cen w wycenie dokonanej w cenach bieżących w ramach analiz rynku ? 
Zgodnie z informacją przedstawioną w Podrozdziale 6.4. (Założenia do analizy finansowej) Wytycznych do studium wykonalności „o ile to możliwe i uzasadnione, powinna być przeprowadzona w cenach stałych”. Zgodnie z informacją w przypisie 15: „W uzasadnionych przypadkach, np. jeżeli zastosowanie analizy opartej o ceny stałe, z uwagi na specyfikę danego sektora albo warunki makroekonomiczne byłoby niemiarodajne, instytucja zarządzająca może dopuścić możliwość przeprowadzenia analizy finansowej w cenach bieżących”. 
Dotychczas instytucje zaangażowane we wdrażanie VII priorytetu FEnIKS nie wydały zaleceń co do obowiązku sporządzania kalkulacji w cenach bieżących. W związku z powyższym analizy należy przeprowadzić w cenach stałych.
Czy archiwalia wpisane do inwentarza muzealnego, w skład których wchodzą np. listy, publikacje, mapy itp. mogą być poddane digitalizacji w ramach projektu, a zatem być potraktowane jako muzealia i czy koszt digitalizacji archiwaliów może być kosztem kwalifikowanym?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach „Muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów” . Materiały archiwalne spełniające ww. warunek mogą stanowić przedmiot działań digitalizacyjnych.

Zgodnie z pkt 17 Regulaminu w ramach naboru wyklucza się wsparcie projektów dotyczących m.in. digitalizacji utworów audiowizualnych.

Czy w związku z kryterium: „Zastosowanie elementów edukacyjnych w projekcie” odbiorcami elementów edukacyjnych związanych z GOZ, podnoszących świadomość ekologiczną, mogą być pracownicy Wnioskodawcy, czy też muszą być one skierowane do odbiorców instytucji kultury (zwiedzających)?

Zgodnie z  Regulaminem  wyboru projektów w sposób konkurencyjny Priorytet VII: Kultura Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, każdy projekt musi realizować co najmniej jedno działanie miękkie, spośród wymienionych:

 • Podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta,
 • Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa,
 • Działania związane ze współpracą z partnerami z innych państw,
 • Opracowanie dokumentu pn. Strategia promocji zabytku oraz związanego z nim miejsca – dotyczy obszaru 2.

Działania związane z GOZ wchodzą w zakres działań edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa. W związku z tym, powinny być kierowane również do odbiorców niebędących pracowniami Wnioskodawcy.

W Wytycznych do przygotowania Studium wykonalności (4.1 Realizacja działań miękkich w trakcie realizacji projektu) wymieniony został zakres działań miękkich  związanych 
z podnoszeniem kompetencji kadr wnioskodawcy/instytucji, których dotyczy projekt:

 • zarządzania, lub
 • dywersyfikacji źródeł finansowania działalności w okresie trwałości projektu/ pozyskiwania funduszy na działalność i rozwój instytucji ze źródeł pozabudżetowych, lub
 • wprowadzania innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze, lub
 • organizacji działalności kulturalnej, lub
 • transformacji cyfrowej, lub
 • innowacji społecznych, lub
 • włączenia społecznego, lub
 • działań w ramach kryzysu, lub
 • znajomości języków mniejszości narodowych, regionalnych, etnicznych, lub - znajomości języka migowego.

Uwaga: Brak działań (poprzez szkolenia, warsztaty, kursy językowe i inne formy kształcenia) w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania działalności w okresie trwałości projektu/ pozyskiwania funduszy na działalność i rozwój instytucji ze źródeł pozabudżetowych, powoduje uzyskanie 0 pkt. w kryterium pn. Podnoszenie kompetencji kadr wnioskodawcy (działania miękkie w trakcie realizacji projektu) niezleżenie od ilości i zakresu innych zaplanowanych działań w tym zakresie.

Punkt 13 kryterium rankingującego, dot. obszaru 2 - Projekt dotyczy zabytku nieruchomego, który jest obecnie wyłączony z użytkowania/ bardzo zdegradowany, zagrożony całkowitą degradacją bez interwencji, ale nadal użytkowany (…)?

Zgodnie z opisem kryterium rankingującego nr 3 (Stan zachowania zabytku): „Priorytetowo traktowane będą projekty, których główny zakres rzeczowy dotyczy zabytku wyłączonego
z użytkowania lub zabytku użytkowanego, który bez interwencji ulegnie całkowitej i bezpowrotnej degradacji w najbliższym czasie. W przypadku większej liczby zabytków nieruchomych w projekcie oceniany będzie stan zachowania tego zabytku, dla którego koszt prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych będzie najwyższy”.

W ramach kryterium pkt 4 „Projekt przewiduje elementy związane ze współpracą z partnerami z innych państw” wskazano możliwość uzyskana 2 pkt. za wykazanie komplementarności do innych projektów realizowanych poza granicami Polski.  W jaki sposób rozumiana jest przedmiotowa komplementarność? Czy wystarczy, że Wnioskodawca wykaże przykładowe projekty, które stanowią uzupełniające/komplementarne projekty w zakresie problemowym i tematycznym?

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027 (pkt 22 i 23), instytucja nie może stosować ani interpretować kryteriów w sposób, który byłby niezgodny z ich treścią, zatwierdzoną przez Komitet Monitorujący, z kolei KM nie może wydawać interpretacji kryteriów. Mając na względzie powyższe, pragniemy zauważyć, że kryteria powinny być stosowane w sposób zgodny z ich brzmieniem (definicją, opisem i zasadami oceny), natomiast interpretacja poszczególnych zapisów nie może wykraczać poza ich treść.

Czy partner w projekcie może być równocześnie instytucją, która będzie z nami współpracować w realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej jako podmiot zewnętrzny niepowiązany z wnioskodawcą (z którym podpiszemy list intencyjny)?

Nie ma przeciwwskazań aby partner projektu uczestniczył również w realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej.

Czy na potwierdzenie wskaźników rezultatu Beneficjent może złożyć następujące dokumenty: raport organizatora dot. prowadzonych wydarzeń niebiletowanych oraz wyciąg ze statystyk?  Czy sprawozdanie dot. wskaźników rezultatu dot. „Liczby osób korzystających z obiektów objętych wsparciem” może obejmować wartość globalną czy musi być rozbite na poszczególne obiekty wskazane we wniosku?

Zgodnie z pkt 23 listy załączników do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru) na etapie wniosku o dofinansowanie wnioskodawca przesyła wraz z wnioskiem załącznik „Badania wykonane przez firmę zewnętrzną lub podmioty szkolnictwa wyższego i nauki określające społeczne zapotrzebowanie na dany projekt (wraz z określeniem metodologii tych badań)”. Monitoring osiągniecia wskaźników rezultatu będzie prowadzony po zakończeniu realizacji projektu na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie projektu.

W załączniku nr 22 do wniosku dot. promocji w tabeli 2 w ostatniej kolumnie dot. terminu ukończenia należy wg instrukcji wskazać rok płatności. Czy chodzi o płatność za dane działanie (np. dostawę)? Nie zamieszczamy tutaj konkretnego harmonogramu trwania danego działania? Przykładowo w pozycji dot. tablicy informacyjnej rokiem i kwartałem ukończenia może być w praktyce rok i kwartał rozpoczęcia, jeśli umowa na dostawę tablicy i płatność za tę usługę są w tym samym kwartale. Czy jeśli dane działanie (np. produkcja materiałów wideo) jest rozłożone na kilka lat i płatność będzie realizowana dla danej pozycji kilka razy, czy w ostatniej kolumnie wpisujemy rok i kwartał ostatniej płatności?

Zgodnie z instrukcją do tabeli 2 w załączniku nr 22 (Działania informacyjno-promocyjne) w kolumnie „Termin Ukończenia” należy podać rok i kwartał planowanych ostatnich płatności za poszczególne działania promocyjne przewidziane w ramach projektu. Daty rozpoczęcia i zakończenia mogą być tożsame, jeżeli zawarcie umowy na realizację działania promocyjnego oraz płatność za wykonanie zadania nastąpią w tym samym kwartale.

Dot. załączników potrzebnych do złożenia dokumentacji aplikacyjnej. Czy istnieje wzór informacji o posiadaniu niezbędnych zasobów,  wzór zobowiązania wnioskodawcy, w którym potwierdza  posiadanie środków na sfinansowanie nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu lub zobowiązania organizatora/instytucji nadzorującej/organu prowadzącego, oświadczenia Wnioskodawcy o posiadaniu środków na pokrycie kosztów niekwalifikowanych, oświadczenia Wnioskodawcy o posiadaniu procedur (trybów postępowania) w obszarze zawierania umów dla zadań objętych projektem?

Nie ma wzoru  wymienionych dokumentów. Dokumenty przygotowuje  wnioskodawca.

Czy test pomocy publicznej musi wykonać każdy wnioskodawca niezależnie od statusu wnioskodawcy?

Każdy wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testu   pomocy   publicznej, ponieważ na jego  podstawie można stwierdzić, czy projekt jest realizowany z pomocą publiczną czy nie. 

W jaki sposób należy rozumieć załączniki nieobowiązkowe?

Są to dokumenty, które nie muszą być składane przez każdego wnioskodawcę. Wnioskodawca może je złożyć np. jeżeli ma możliwość kwalifikowania VAT lub na podstawie złożonych dokumentów można ocenić, czy projekt spełnia dane kryterium punktowe.

Czy koszt przygotowania dokumentacji projektowej jest kosztem kwalifikowanym?

Zgodnie z pkt 15 i 16 Regulaminu naboru dla VII priorytetu FEnIKS 2021-2027 przygotowanie projektu może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach obu obszarów działania 7.1 FEnIKS.

W ramach działań miękkich projektu zostało przewidziane podnoszenie kompetencji kadry zatrudnionej na umowę o pracę. Wnioskodawca, będący kościelną osobą prawną, jest również organem prowadzącym szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W związku z powyższym, czy szkoleniami podnoszącymi kompetencje mogą również zostać objęci pracownicy prowadzonych szkół, którzy zostaną zaangażowani w działalność instytucji kulturalnej utworzonej w wyniku realizacji projektu? Stroną umów o pracę zawieranych z tymi pracownikami są szkoły (reprezentowane przez dyrektora). Szkoły nie posiadają osobowości prawnej?

Realizacja działań miękkich w trakcie realizacji projektu jest obowiązkowym elementem projektu. Wnioskodawca musi zaplanować na ten cel  maksymalnie do 15% dofinansowania z EFRR. Działania miękkie mogą być związane z podnoszeniem kompetencji kadr kultury lub z działaniami edukacyjnymi podnoszącymi świadomość ekologiczną oraz klimatyczną społeczeństwa lub z działaniami związanymi ze współpracą z partnerami z innych państw.

Wnioskodawca musi opisać:

 • ile jest osób zatrudnionych u wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę (jakie konkretnie stanowiska pracy) zostanie przeszkolonych i w jakich ww. zakresach. Należy udowodnić zasadność szkoleń z danego zakresu dla danego stanowiska pracy,
 • ile szkoleń zostanie zorganizowanych dla danej grupy osób.

W przypadku gdy wnioskodawca z przyczyn od niego niezależnych nie może przeszkolić własnych pracowników zaangażowanych w działalność instytucji kulturalnej utworzonej
w wyniku realizacji projektu,  powinien opisać stan faktyczny w Studium wykonalności. 

Ocena czy wnioskodawca spełnił warunek dotyczący realizacji działań miękkich będzie przeprowadzona na podstawie całości dokumentacji w sprawie.

Dokumentami określającymi koszty realizacji projektu są:

     a) Aktualny kosztorys inwestorski,

     b) Wycena prac konserwatorskich lub restauratorskich,

     c) Analiza rynku (dla wszystkich kosztów nie objętych kosztorysem inwestorskim lub wyceną prac konserwatorskich lub restauratorskich),

     d) dla projektów rozpoczętych: informacje o zawartych umowach dot. prac/dostaw/usług (zakres umowy, data zawarcia, termin wykonania, koszt netto i brutto).

Czy w odniesieniu do punktu c – analizy rynku, jest możliwe uwzględnienie inflacji (wkalkulowanie dodatkowej kwoty, uwzględniającej wzrost cen?

Wnioskodawca nie ma narzuconej metodyki kalkulacji cen i zadań w ramach projektu w analizach rynku stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie. Wydatki w ramach Programu muszą spełniać wymagania określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, m.in. muszą być racjonalne i efektywne, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Kalkulacja kosztów w budżecie projektu musi być również kompletna (tj. kwoty wszystkich kosztów, które zostaną poniesione w ramach planowanego projektu, są poparte dokumentami szacującymi ich kwoty: kosztorysy inwestorskie, wyceny prac konserwatorskich, analiza rynku – obowiązkowe załączniki do wniosku).

W ramach horyzontalnych kryteriów punktowych, jednym z kryteriów jest współpraca z partnerami z innych państw. Mamy tutaj następujące pytania: Czy pojęcie partnera sugeruje, że instytucja ta ma zostać wybrana w dokładnie takim samym trybie (tj. konkurs) jak wymagany dla instytucji spoza sektora finansów publicznych w przypadku  krajowego partnerstwa międzysektorowego i musi to być instytucja mająca udział w budżecie projektu? Czy tutaj raczej nie chodzi o partnera, a bardziej instytucję współpracującą na etapie realizacji projektu? 

Na podstawie kryterium horyzontalnego: „Projekt przewiduje elementy związane ze współpracą z partnerami z innych państw”, punkty przyznaje się, jeżeli projekt przewiduje elementy związane ze współpracą z partnerami z innych państw na etapie realizacji projektu. Odrębną kwestią jest wybór partnera projektowego, w tym do realizacji działań miękkich, który zgodnie z Regulaminem wyboru projektów  w ramach VII Osi priorytetowej  Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko  2021-2027 musi nastąpić zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Jaki powinien być tytuł prawny do nieruchomości na której będzie realizowany projekt  i ile lat ma obejmować?

Zgodnie z informacją zawartą w pkt 7 Listy załączników do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru) jednym z obowiązkowych załączników do wniosku jest dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości objętej wnioskiem. Dla każdego projektu należy podać numer księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której projekt będzie realizowany (informację należy zawrzeć w studium wykonalności projektu). Ponadto, w sytuacji gdy wnioskodawcy przysługuje inny niż własność tytuł prawny do nieruchomości należy dołączyć umowę/dokument/decyzję na mocy której wnioskodawcy przysługuje określone prawo do nieruchomości oraz na mocy której wnioskodawca może zrealizować projekt, a następnie użytkować nieruchomość w sposób opisany we wniosku o dofinansowanie i załącznikach w co najmniej okresie trwałości projektu. Okres trwałości dla projektów realizowanych w reżimie pomocy publicznej wynosi 10 lat od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu (planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie to 2024 r.). Okres trwałości dla projektów nie realizowanych w reżimie pomocy publicznej wynosi 5 lat od daty obciążenia rachunku płatniczego instytucji przekazującej środki beneficjentowi w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową beneficjentowi przekazywane są środki. W dokumentacji nie zamieszczono zamkniętej listy tytułów prawnych do nieruchomości akceptowanej przez IP.

Czy same materiały AUDIO, np. nagrania wywiadów mogą zostać zdigitalizowane – chodzi o sam zapis dźwiękowy, bez wizji?

Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego PWN „audiowizualny” oznacza „odnoszący się do urządzeń i metod operujących dźwiękiem i obrazem”. Jednocześnie zgodnie z definicją zawartą w Słowniku pojęć GUS „materiały audiowizualne” to „dokumenty, w których dominuje dźwięk lub obraz, które wymagają użycia specjalnego sprzętu do odtworzenia i odbioru dźwięku lub obrazu, jak: płyty, taśmy, kasety, dźwiękowe dyski kompaktowe, DVD, pliki nagrań cyfrowych, slajdy, przezrocza, ruchome obrazy, nagrania video itd.”

W związku z powyższym nagrania audio nie mogą być przedmiotem digitalizacji w ramach VII priorytetu FEnIKS 2021-2027 (Zgodnie z pkt 17 tiret 6 Regulaminu naboru).

Czy w sytuacji, gdy projekt który będzie ubiegał się o współfinansowanie w ramach naboru, zakłada utworzenie w obiekcie pomieszczeń dla artystów-rezydentów (rezydencja artystyczna) to należy to traktować jako funkcje mieszkaniową (uznaną w Wytycznych jako niekwalifikowalna) w obiekcie czy jako działalność kulturowo-edukacyjną (pomieszczenia artystów-rezydentów przewidziane są jako miejsca pracy twórczej)?

Zgodnie z pkt 17 Regulaminu naboru wniosków dla VII priorytetu FEnIKS 2021-2027 w ramach naboru wyklucza się wsparcie projektów dotyczących m.in.:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków zamieszkania zbiorowego,
 • obiektów/przestrzeni przeznaczonych na cele: mieszkalne, sportowe, dydaktyczne, administracji publicznej, ochrony zdrowia oraz targowe.

W związku z powyższym przepisy Regulaminu uniemożliwiają objęcie finansowaniem ze środków UE nie tylko budynków mieszkalnych, ale również budynków zamieszkania zbiorowego (którymi zgodnie z definicją z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie są „budynki przeznaczone do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny”), a także obiektów i przestrzeni przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Czy możliwe jest organizowanie wydarzeń poza budynkiem wyremontowanym w ramach projektu (przykładowo pokazów czasowych eksponatów  przechowywanych
w remontowanym budynku) i odnoszenie frekwencji i przychodów ze sprzedaży biletów na projekt?

Zgodnie z informacją w pkt 4.10 Wytycznych do przygotowania studium wykonalności (Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru) w dokumencie należy przedstawić program kulturowy/artystyczny/edukacji kulturalnej po zakończeniu bezpośrednio związany z projektem, tzn. wynikający z jego realizacji.

W ramach kryterium oceny merytorycznej „Oferta kulturalno – edukacyjna po zakończeniu projektu” przedmiotem oceny będzie jakość oferty kulturalno-edukacyjnej wynikającej bezpośrednio z realizacji projektu, planowana do wdrożenia po jego zakończeniu.

Podobnie punktacja w kryterium oceny merytorycznej „Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu – poprawność i wiarygodność analizy popytu” może zostać przyznana jeżeli wnioskodawca wykaże (na podstawie przeprowadzonego badania popytu) zainteresowanie produktami czy usługami oferowanymi dzięki realizacji projektu.

W związku z powyższym, kluczowe jest wykazanie, że przyszła oferta kulturalno-edukacyjna przedstawiona w studium wykonalności projektu jest rzeczywistym rezultatem realizacji planowanej inwestycji. Wnioskodawca może wykazać w ramach projektu działania planowane również poza obiektem stanowiącym przedmiot wsparcia, o ile udowodni, że działania te są skutkiem realizacji inwestycji i nie zostałyby bez niej zrealizowane.

Pytanie w kontekście Obszaru 1: Czy zapis: na   str.  12 Regulaminu projektu:
W ramach Obszaru 1 wsparcie będą mogły uzyskać projekty dotyczące infrastruktury kultury, tj.:
 • obiektów budowlanych, które w wyniku realizacji projektu będą wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej (główne przeznaczenie tych obiektów), lub
 • wyodrębnionej części obiektów budowlanych, które w wyniku realizacji projektu będą wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej (główne przeznaczenie tej części obiektu). dotyczy np. budynków, które jeszcze nie są wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej i dopiero w ramach realizacji projektu poszerzą infrastrukturę kulturalną danego podmiotu? Czy dotyczy to jednak tylko obiektów, które już służą działalności kulturalnej  i są na jej rzecz wykorzystywane a będą w ramach projektu tylko poddane np. modernizacji?
Czy w ramach naboru może być złożony projekt, który zakłada m.in.: budowę nowego budynku biura obsługi zwiedzających z funkcją wystawienniczo-edukacyjną? A jeśli tak to czy tylko można go zrealizować w ramach Obszaru 2?

Wsparcie w ramach Obszaru 1 może dotyczyć zarówno obiektów, które nie były wcześniej wykorzystywane do prowadzenia działalności kulturalnej, jak i takich, w których prowadzono działalność kulturalną (która zostanie rozszerzona w wyniku realizacji projektu o nowe działania).

W ramach Obszaru 1 dopuszcza się realizację wyłącznie działań wymienionych w pkt 15 Regulaminu naboru, w tym m.in. roboty budowlane (wraz z nadzorami nad tymi pracami) obejmujące: rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, montaż, remont, rozbiórkę.

Budowa nowych obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego jest możliwa w ramach Obszaru 2 „Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego”. Budowa jest dopuszczalna tylko w uzasadnionych przypadkach np. gdy jest niezbędna do realizacji celów projektu, a celów tych nie da się osiągnąć w inny sposób (np. w obiekcie zabytkowym nie ma możliwości wygospodarowania niezbędnej przestrzeni dla obsługi osób odwiedzających).

W  przypadku, gdy z nakładów na prace konserwatorskie/roboty budowlane część prac jest wyłączona z kwalifikowalności, to czy nadzór inwestycyjny, koszty dokumentacji/nadzoru autorskiego należy również podzielić na kwalifikowalny i niekwalifikowalny? I jeżeli tak to w jaki sposób? Czy np. udziałem wartości prac kwalifikowalnych?

W przypadku, gdy tylko część prac konserwatorskich/robót budowlanych stanowi koszt kwalifikowalny w ramach projektu dla VII priorytetu FEnIKS 2021-2027, koszty nadzorów powinny być uznane za kwalifikowalne w proporcji wynikającej z udziału kosztów robót kwalifikujących się do wsparcia ze środków UE w kosztach całkowitych planowanych prac.

Czy w ramach działań z zakresu zakupu sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia działalności kulturalnej możliwe jest kwalifikowanie wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych, np. w formie oprogramowania?

Zakup oprogramowania do sprzętu zakupionego w ramach projektu dla VII priorytetu FEnIKS 2021-2027 może być kosztem kwalifikowalnym przedsięwzięcia w ramach działania „Zakup sprzętu lub wyposażenia”. Wydatek musi być niezbędny do realizacji celów projektu.

Czy w ramach naboru: FENX.07.01-IP.04-001/23 może być kwalifikowany koszt montażu i demontażu rusztowań?

Koszt montażu i demontażu rusztowań może być kosztem kwalifikowalnym projektu w ramach VII priorytetu FEnIKS 2021-2027 jeśli będzie niezbędny do realizacji celów projektu (np. będzie konieczny do przeprowadzenia zaplanowanych w projekcie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych lub konserwacji zabytków ruchomych).

Czy koszty wykonania badań przez firmę zewnętrzną, koszt opracowania wniosku aplikacyjnego, koszt opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysów należy ująć w kategorii kosztów przygotowawczych?

Koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu należy przyporządkować do działania „Przygotowanie projektu”.

Czy koszty przygotowawcze i koszty zarządzania sumują się na koszty pośrednie?
Czy koszty zarządzania projektem to również koszty pracowników merytorycznych? (np. specjalista ds. wystaw, edukacji itp.?) Jeśli tak, czy zasadnym jest, że koszty te będą stanowić koszty pośrednie? Koszty pracowników merytorycznych zawsze stanowiły koszty bezpośrednie. Gdzie zatem należy ująć taki rodzaj kosztów?

Informacje na temat kosztów pośrednich projektu zostały zawarte w dokumencie „Katalog kosztów pośrednich w Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla Priorytetów I-VII” stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. Dokument jest dostępny na stronie http://poiis.mkidn.gov.pl/feniks/ogloszenie-o-naborze-projektow w pliku pn. Załączniki do umowy o dofinansowanie Kultura FEnIKS_2 . Informacja o kosztach, które należy przyporządkować do kosztów pośrednich została zawarta w pkt 6 ww. dokumentu.

Czy koszty pośrednie mają stanowić równo 7%? Czy system CST, w którym wygenerowany będzie wniosek aplikacyjny nie narzuca zachowania sztywnych 7% kosztów pośrednich? czy system CST akceptuje i automatycznie wylicza 7% kosztów pośrednich i inny % nie będzie akceptowalny przez system? tzn. nie będzie możliwości aby złożyć wniosek bez zachowania 7% kosztów pośrednich?

Zgodnie z pkt 29 Regulaminu naboru koszty pośrednie rozliczane są wg. stawki ryczałtowej w wysokości do 7% sumy kosztów bezpośrednich kwalifikowalnych, co oznacza, że przyjęty w projekcie udział tych kosztów nie może przekroczyć tej wartości. Elektroniczny formularz wniosku o dofinansowanie w systemie WOD2021 nie będzie wyliczał automatycznie wartości kosztów pośrednich dla projektu. Kalkulacja budżetu inwestycji, w tym kosztów pośrednich musi być wykonana przez wnioskodawcę w formularzu wniosku, studium wykonalności projektu i załącznikach o charakterze finansowym (w tym Tabeli przedstawiającej koszty realizacji projektu).

Czy respektowanym dokumentem potwierdzającym posiadanie środków na wkład własny dla wnioskodawcy będącego kościelną osobą prawną może być promesa udzielona przez podmiot nadrzędny w strukturze administracyjnej Kościoła (np. diecezji dla parafii lub prowincji dla klasztoru/wspólnoty zakonnej)?
Dodatkowo w celu uwiarygodnienia promesy jest możliwe przedłożenie przez podmiot nadrzędny aktualnego dokumentu bankowego (w formie wyciągu bankowego lub zaświadczenia z banku) wskazującego zgromadzoną wysokość środków finansowych na wkład własny do projektu oraz dane z ewidencji finansowej?

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w ramach priorytetu VII FEnIKS jest zobowiązany do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie dokumentu potwierdzającego posiadanie środków na wkład własny do projektu (na współfinansowanie kosztów kwalifikowanych). Wkładem własnym są środki finansowe (tzw. wkład pieniężny) zabezpieczone przez wnioskodawcę na pokrycie kosztów kwalifikowanych (wysokość wkładu własnego stanowi różnicę pomiędzy kwotą wydatków kwalifikowanych, a kwotą dofinansowania z EFRR). Wkład pieniężny mogą stanowić środki finansowe będące w dyspozycji wnioskodawcy lub pozyskane przez wnioskodawcę z innych źródeł, środki własne, dotacje, pozyskane przez podmiot z innych programów krajowych/lokalnych, pod warunkiem, że zasady realizacji tych programów nie zabraniają wnoszenia ich środków do projektu finansowanego z Programu FEnIKS.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu (Lista załączników do wniosku o dofinansowanie) respektowane dokumenty potwierdzające posiadanie środków na wkład własny pieniężny to:

 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego, ze wskazaniem pozycji, w której zabezpieczono środki na realizację projektu. Ważne aby nazwa projektu była wskazana w WPF (w przypadku gdy nazwa projektu nie jest wskazana w WPF konieczne jest oświadczenie wnioskodawcy, że w danej (ze wskazaniem, w której konkretnie) pozycji zostały zarezerwowane środki na realizację projektu) – załącznik tylko dla projektów składanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje/jednostki współprowadzone lub podległe jednostkom samorządu terytorialnego;
 2. promesa potwierdzająca zapewnienie wkładu własnego przez jednostkę samorządu terytorialnego (dotyczy instytucji kultury (samorządowych lub współprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego), szkół artystycznych dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organizatorem)
 3. uchwała budżetowa lub projekt uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na dany rok, ze wskazaniem, w której pozycji budżetowej zostały zarezerwowane fundusze na realizację projektu – załącznik tylko dla projektów składanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje/podmioty współprowadzone lub podległe jednostkom samorządu terytorialnego;
 4. dokument (gwarancja dofinansowania z budżetu państwa) potwierdzający zapewnienie wkładu własnego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dotyczy instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), szkół artystycznych i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, archiwów państwowych)
 5. dokument bankowy (aktualny wyciąg bankowy lub zaświadczenie z banku wnioskodawcy, iż na jego koncie znajduje się odpowiednia wysokość środków finansowych na wkład własny do projektu, data sporządzenia dokumentu nie może być wcześniejsza niż dzień ogłoszenia naboru)
 6. dokumenty potwierdzające uzyskane dotacje ze środków krajowych na sfinansowanie wkładu własnego (decyzja/umowa o przyznaniu dotacji, z której musi jasno wynikać, że środki te są przeznaczone na pokrycie wkładu własnego dla danego projektu, wysokość przyznanych środków, źródło pokrycia tych środków)
 7. promesa kredytowa

Zgodnie z informacją w pkt b promesa organu prowadzącego jest dokumentem dopuszczonym wyłącznie w przypadku samorządowych instytucji lub szkół artystycznych. W przypadku pozostałych grup wnioskodawców (w tym kościołów i związków wyznaniowych) konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie innego dokumentu/dokumentów z przedstawionej wyżej listy.

Jakie wydatki ujęte w budżecie projektu muszą mieć przeprowadzoną analizę rynku (co w przypadku np. działań miękkich, umów o dzieło/zlecenia, szkoleń, delegacji zagranicznych?) Czy do wniosku ma być załączony projekt budowlany i wizualizacje, czy zmiany w projekcie w toku jego wykonywania będą wymagały aktualizacji wniosku? jak liczyć wartości dla kwartyli?

Analiza rynku jest wymagana dla wszystkich kosztów nie wynikających z pozostałych dokumentów określających koszty realizacji projektu opisanych w pkt 11 Listy załączników do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru), tj.:

 • kosztorysu inwestorskiego,
 • wyceny prac konserwatorskich lub restauratorskich,
 • informacji o zawartych umowach dot. prac/dostaw/usług (zakres umowy, data zawarcia, termin wykonania, koszt netto i brutto) - dla projektów rozpoczętych.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymagane zgodnie z Listą załączników do wniosku o dofinansowanie. Projekt budowlany nie jest wymaganym załącznikiem do wniosku
o dofinansowanie.

Kalkulacja wartości kwartyli będzie przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej. Wśród kryteriów rankingujących znajdują się trzy kryteria, których punktację ustala się poprzez zastosowanie funkcji kwartyli, co jest możliwe dopiero wówczas, gdy zestawi się wymagane w opisie kryterium informacje (tj. liczby dodatkowych odwiedzających, liczby wydarzeń on-line i liczby przeszkolonych osób) dla wszystkich wniosków złożonych do naboru.

Do której kategorii kosztów należy przyporządkować koszty personelu merytorycznego zaangażowanego w projekt?

Przyporządkowanie kosztów zatrudnienia personelu merytorycznego jest uzależnione od zakresu zadań realizowanych przez pracowników w ramach projektu, np. koszty pracowników realizujących zadania dotyczące działania miękkiego „Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa” należy przypisać do tej kategorii wydatków. Należy przyporządkować koszty odpowiednio do zadań, które pracownik wykonuje.

Czy koszty z kategorii wydatku "Przygotowanie projektu" są kosztem pośrednim i wliczają się w limit 7%?

Informacje na temat kosztów pośrednich projektu zostały zawarte w dokumencie „Katalog kosztów pośrednich w Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla Priorytetów I-VII” stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. Dokument jest dostępny na stronie http://poiis.mkidn.gov.pl/feniks/ogloszenie-o-naborze-projektow w pliku pn. Załączniki do umowy o dofinansowanie Kultura FEnIKS_2 . Informacja o kosztach, które należy przyporządkować do kosztów pośrednich została zawarta w pkt 6 ww. dokumentu. Zgodnie z informacją zawartą w załączniku koszty przygotowania (bez projektu budowlanego i wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej) i zarządzania projektem (bez nadzorów nad robotami) powinny być ujęte w kosztach pośrednich.

W sytuacji, gdy w obiekcie jest zarówno funkcja kwalifikowalna (f. kulturalno-edukacyjna), jak i niekwalifikowalna (f. mieszkalna) jak dzielić nakłady ponoszone na obiekcie? Czy kluczem podziału może być powierzchnia użytkowa? Jeżeli nakłady dzielić udziałem pow. użytkowej to czy, np. toalety, które wiemy, ze będą służyły tylko jednej z funkcji już przypisywać ją do niej? Czy traktować te pomieszczenia jako wspólne?

Koszty robót w częściach wspólnych budynków (takich jak np. klatki schodowe, elewacje, sanitariaty itp.) przeznaczonych zarówno na realizację funkcji kulturalno-edukacyjnych, jak i innych niekwalifikujących się do wsparcia w ramach VII priorytetu FEnIKS 2021-2027, mogą być wydatkami kwalifikowalnymi projektu proporcjonalnie do udziału powierzchni części obiektu przeznaczonej na cele kulturalne w powierzchni ogółem.

Proszę o wyjaśnienie czy koszty prac konserwatorskich lub restauratorskich w odniesieniu do znajdujących się w budynku elementów takich jak polichromie, ołtarze czy też organy spełniały będą powyższe zastrzeżenie?

Co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach trwającego naboru wniosków dla VII priorytetu FEnIKS 2021-2027 muszą stanowić koszty prac budowlanych, konserwatorskich lub restauratorskich budynku/budynków, tj. prac dotyczących integralnych części w budynku/budynków  - elementy stałe, które zostały wbudowane lub przytwierdzone do nieruchomości.

Czy  w przypadku przygotowywania dokumentów aplikacyjnych  w tym zgód na realizację inwestycji, kiedy Wnioskodawca otrzymał pozwolenie na budowę z zapisem m.in.:
„(…) roboty budowlanie należy prowadzić z poszanowaniem ochrony przyrody z zachowaniem następujących warunków:
(…) w okresie od 1 marca do 15 października przed przystąpieniem do prac budowlanych należy uzyskać opinię ornitologiczną stwierdzającą obecność lub brak chronionych gatunków w danym obiekcie budowlanym (…)”
Tego rodzaju zapis oraz wymagania konkursowe nakładają na Wnioskodawcę pozyskanie opinii ornitologicznej i przedłożenie jej na moment składania wniosku o dofinansowanie? Czy też tego rodzaju opinię można pozyskać i przedłożyć w terminie późniejszym przed rozpoczęciem samych robót budowalnych no moment podpisywania ewentualnej umowy o dofinansowanie lub też po jej podpisaniu  - przed samym rozpoczęciem zadania inwestycyjnego?

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie projektu w ramach naboru dla VII priorytetu FEnIKS 2021-2027 jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie dokumenty wymagane zgodnie Listą załączników do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru), zgodnie z którą opinie ornitologiczne lub chiropterologiczne nie stanowią obowiązkowych elementów dokumentacji aplikacyjnej.

Niezależnie od powyższego projekt musi być realizowany zgodnie z postanowieniami wydanych decyzji administracyjnych. Dlatego wnioskodawca/beneficjent powinien uzyskać przed rozpoczęciem prac opinię ornitologiczną stwierdzającą obecność lub brak chronionych gatunków w danym obiekcie budowlanym, jeśli taki obowiązek został sformułowany
w pozwoleniu na budowę.

Czy w ramach kryterium „Projekt jest finansowany również z innych źródeł finansowania niż fundusze UE”  punkt zostanie przyznany w przypadku jeśli wnioskodawca zwiększy o 1% udział wkładu własnego finansowanego ze środków własnych, bądź jeśli organizator wnioskodawcy zadeklaruje wkład własny zwiększony o 1% (wkład własny na poziomie 21,29%  a nie na poziomie 20,29% kosztów kwalifikowalnych)?

Zgodnie z opisem kryterium rankingującego „Projekt jest finansowany również z innych źródeł finansowania niż fundusze UE” kryterium zostało uznane za spełnione, jeżeli minimalny wkład własny powinien być podwyższony min. o 1%. W związku z powyższym zwiększenie kwoty wkładu własnego wnioskodawcy o 1% będzie skutkowało przyznaniem punktu.

Czy kryterium „Poprawa stabilności finansowej wnioskodawcy”  będzie sprawdzane poprzez weryfikowanie zwiększenia udziału procentowego (w %) środków pochodzących spoza publicznych środków krajowych? Czy zwiększenia kwoty (w zł) środków pochodzących spoza publicznych środków krajowych?

Punkty w kryterium rankingującym pn. „Poprawa stabilności finansowej wnioskodawcy” będą przyznane, jeżeli realizacja projektu będzie skutkowała wzrostem stopy samofinansowania działalności w obiektach stanowiących przedmiot projektu. Proporcja (udział procentowy) środków pochodzących spoza publicznych środków krajowych po zakończeniu projektu musi być wyższa  niż w ostatnim roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W ramach Obszaru 1 i Obszaru 2 wsparcie będą mogły uzyskać projekty dotyczące obiektów budowlanych:
 • obowiązkowo budynku lub budynków (dominujący zakres projektu: koszty prac budowlanych, konserwatorskich lub restauratorskich budynku/budynków muszą stanowić powyżej 50% kosztów kwalifikowalnych), czy koszty prac konserwatorskich lub restauratorskich w odniesieniu do znajdujących się w budynku elementów takich jak polichromie, ołtarze czy też organy spełniały będą powyższe zastrzeżenie?

Co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach trwającego naboru wniosków dla VII priorytetu FEnIKS 2021-2027 muszą stanowić koszty prac budowlanych, konserwatorskich lub restauratorskich budynku/budynków, tj. prac dotyczących integralnych części w budynku/budynków (mienie stanowiące integralną część budynku, to elementy stałe, które zostały wbudowane lub przytwierdzone do nieruchomości).

W związku z kryterium horyzontalnym "Partnerstwo międzysektorowe" kościoły i związki wyznaniowe będą traktowane jako podmioty reprezentujące sektor prywatny, czy pozarządowy?

Kościoły i związki wyznaniowe ubiegające się o dofinansowanie projektu, podczas oceny na podstawie kryterium „Poprawa stabilności finansowej wnioskodawcy” będą zaliczone do sektora pozarządowego.

W związku z kryterium "Poprawa stabilności finansowej wnioskodawcy" należy wskazać, że w wyniku realizacji projektu zwiększy się stopa samofinansowania działalności prowadzonej w obiekcie będącym przedmiotem projektu. Czy porównanie stanu przed i po realizacji projektu należy przeprowadzić na wyodrębnionych kosztach i źródłach ich finansowania dla działalności kulturalnej, w przypadku jednoczesnego prowadzenia w danym budynku na dzień złożenia wniosku również innego rodzaju aktywności?

Porównanie stanu przed i po realizacji projektu należy odnieść do całej działalności prowadzonej w obiekcie/-ach będącego/-ych przedmiotem projektu.

Czy koszty poniesione na remont sceny Amfiteatru spełniają wymóg wydatków poniesionych na budynek i wniosek nie zostanie odrzucony ze względów formalnych? Załączam pozwolenie na budowę, pierwszą stronę projektu z oznaczeniem kategorii budynku i decyzje konserwatorską.

Koszty prac dot. obiektu sceny Amfiteatru, niebędącego budynkiem w rozumieniu definicji w Regulaminie naboru (obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)) nie mogą być przypisane do dominującego zakresu projektu, którego koszty muszą przekraczać 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (zgodnie z pkt 12 Regulaminu).

W projekcie planujemy koszt nabycia aplikacji multimedialnej na urządzenia mobilne, wspierającej wizytę m.in. dla gości o szczególnych potrzebach, zawierająca ścieżki zwiedzania, informacje o udogodnieniach i programie dla osób niepełnosprawnych, itp. Przygotowanie aplikacji wymaga również realizacji materiałów merytorycznych - scenariusze, teksty, tłumaczenia, projekt graficzny, oprogramowanie.
 • Czy takie koszty możemy kwalifikować do projektu?
 • W jakiej kategorii kosztowej należy je ująć?

Koszt nabycia aplikacji multimedialnej niezbędnej do realizacji celów projektu na urządzenia mobilne, wspierającej wizytę może stanowić koszt kwalifikowalny w ramach projektu. Wydatek należy przyporządkować do działania „Zakup sprzętu i wyposażenia”.

Jesteśmy państwową instytucją kultury. Przy realizowanym projekcie występuje u nas prawo do częściowego odzyskania podatku VAT wg proporcji. Czy wobec tego Vat będzie u nas niekwalifikowalny w projekcie?

W przypadku projektów realizowanych przez publiczne instytucje kultury VAT zawsze będzie stanowił wydatek niekwalifikowalny. Zgodnie z Regulaminem naboru (pkt. 25) VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny po spełnieniu warunków, określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, wyłącznie w odniesieniu do projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz publiczne szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że beneficjent ani żaden inny podmiot zaangażowany w realizację projektu (w szczególności partner lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych) nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Koszty wykonania i montażu wystawy stałej należy przyporządkować do odpowiednich działań dopuszczonych do realizacji w ramach projektu, np. zadania związane z zakupem gablot, specjalistycznego oprogramowania, itp. należy przyporządkować do działania „Zakup sprzętu i wyposażenia”. Koszty niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych należy przypisać do odpowiednich działań infrastrukturalnych przedsięwzięcia?

Koszty wykonania i montażu wystawy stałej należy przyporządkować do odpowiednich działań dopuszczonych do realizacji w ramach projektu, np. zadania związane z zakupem gablot, specjalistycznego oprogramowania, itp. należy przyporządkować do działania „Zakup sprzętu i wyposażenia”. Koszty niezbędnych prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych należy przypisać do odpowiednich działań infrastrukturalnych przedsięwzięcia.

Czy  w przypadku przygotowywania dokumentów aplikacyjnych  w tym zgód na realizację inwestycji, kiedy Wnioskodawca otrzymał pozwolenie na budowę z zapisem m.in.:
„(…) roboty budowlanie należy prowadzić z poszanowaniem ochrony przyrody z zachowaniem następujących warunków:
(…) w okresie od 1 marca do 15 października przed przystąpieniem do prac budowlanych należy uzyskać opinię ornitologiczną stwierdzającą obecność lub brak chronionych gatunków w danym obiekcie budowlanym (…)”
Tego rodzaju zapis oraz wymagania konkursowe nakładają na Wnioskodawcę pozyskanie opinii ornitologicznej i przedłożenie jej na moment składania wniosku o dofinansowanie? Czy też tego rodzaju opinię można pozyskać i przedłożyć w terminie późniejszym przed rozpoczęciem samych robót budowalnych no moment podpisywania ewentualnej umowy o dofinansowanie lub też po jej podpisaniu  - przed samym rozpoczęciem zadania inwestycyjnego?

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie projektu w ramach naboru dla VII priorytetu FEnIKS 2021-2027 jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie dokumenty wymagane zgodnie Listą załączników do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru), zgodnie z którą opinie ornitologiczne lub chiropterologiczne nie stanowią obowiązkowych elementów dokumentacji aplikacyjnej.  Niezależnie od powyższego projekt musi być realizowany zgodnie z postanowieniami wydanych decyzji administracyjnych. Dlatego wnioskodawca/beneficjent powinien uzyskać przed rozpoczęciem prac opinię ornitologiczną stwierdzającą obecność lub brak chronionych gatunków w danym obiekcie budowlanym, jeśli taki obowiązek został sformułowany w pozwoleniu na budowę.

W zasadach określona jest wartość minimalna zadania jako 10 mln pln kosztów całkowitych, a czy w grę wchodzą projekty w systemie zaprojektuj  i wybuduj?

Nie ma wyłączenia w tym zakresie. Jednakże, zgodnie z informacją zawartą w pkt 25 Listy załączników do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1 do Regulaminu) jednym z obowiązkowych załączników do wniosku o dofinansowanie jest pozwolenie na budowę (decyzja ta musi być ostateczna najpóźniej w momencie zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, co musi zostać potwierdzone odpowiednią pieczątką organu na dokumencie) oraz, w przypadku gdy pozwolenie na budowę zostało wydane wcześniej niż 3 lata przed terminem złożenia wniosku, dokument potwierdzający ważność pozwolenia na budowę, lub

 • zgłoszenie budowy, do którego właściwy organ administracji architektonicznobudowlanej nie zgłosił sprzeciwu, lub
 • oświadczenie wnioskodawcy, że zakres projektu nie wymaga pozwolenia na budowę i zgłoszenia (potwierdzone przez właściwy organ administracji architektonicznobudowlanej).

W związku z powyższym w momencie składania wniosku projekt musi posiadać komplet decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji w zakresie określonym we wniosku (niezależnie od formuły, w której dokonano wyboru wykonawcy) w odniesieniu do naboru, dla działania 7.1. bardzo proszę o interpretację wskaźnika wskazanego w SZOP: PROG-FENX.S.025.P - Liczba zakupionego sprzętu lub wyposażenia

Czy w ramach tego wskaźnika ujmować należy każdą sztukę wyposażenia nawet jeśli jego wartość wynosi kilka złotych ? Takiego wyposażenia może być naprawę sporo, zwłaszcza jeśli chodzi o wyposażenie sal o funkcji kulturalnej. Czy ujmować tylko wyposażenie powyżej jakiejś wartości (np. nie uznawane jako niskocenne środki trwałe)?

Wskaźnik mierzy liczbę zakupionego w ramach projektu sprzętu lub wyposażenia, służącego do realizacji celów projektu. W zależności od charakterystyki sprzętu lub wyposażenia jako jednostkę wskaźnika - sztukę - należy traktować  niepodzielną ze względu na zapewnienie funkcjonalności całość tj. komplet, zestaw, system itd.  

Czy w przypadku różnych funkcji w obiekcie, gdzie jedne są kwalifikowalne a drugie niekwalifikowalne nakłady dotyczące zagospodarowania terenu (prace w otoczeniu) w 100% będą kwalifikowalne?

Prace dotyczące otoczenia obiektów mogą stanowić w całości wydatki kwalifikowalne również w sytuacji gdy w ramach obiektów stanowiących przedmiot projektu zostały wydzielone przestrzenie nie kwalifikujące się do wsparcia w ramach inwestycji dla VII priorytetu FEnIKS 2021-2027. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z pkt 12 Regulaminu naboru: W ramach Obszaru 1 i Obszaru 2 wsparcie będą mogły uzyskać projekty dotyczące obiektów budowlanych - obowiązkowo budynku lub budynków (dominujący zakres projektu: koszty prac budowlanych, konserwatorskich lub restauratorskich budynku/budynków muszą stanowić powyżej 50% kosztów kwalifikowalnych).

Czy sprzęt sfinansowany w 100 % ze środków projektowych może być w okresie trwałości użytkowany do celów poza projektem?

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów  w ramach VII Osi priorytetowej  Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko  2021-2027, kwalifikowalny może być zakup sprzętu niezbędnego do realizacji celów projektu. Sprzęt, którego zakup był  sfinansowany w 100 % ze środków projektu, powinien być użytkowany również w  okresie trwałości do celów projektu.

Czy w ramach kosztów kwalifikowalnych - kosztów bezpośrednich - w ramach kategorii pn. Dostawy może zostać ujęte wykonanie i dostarczenie systemu dotyczącego zarządzania bazą danych przestrzennych (kulturowych, środowiskowych) składającego się z kilku komponentów, w tym aplikacji do zarządzania danymi i udostępniania ich publiczności/odwiedzającym/osobom zainteresowanym/turystom (dotyczy obszaru objętego projektem, uprawnionego Wnioskodawcy zgodnie z Regulaminem naboru)?

Wydatki ponoszone w ramach Obszaru 2 VII priorytetu FEnIKS muszą wpisywać się w zakres działań opisanych w pkt 16 Regulaminu naboru projektów w sposób konkurencyjny. Koszty wykonania i dostarczenia systemów informatycznych przyczyniających się do realizacji zadań określonych w Regulaminie mogą stanowić wydatek kwalifikowalny w ramach projektu. Na podstawie informacji zawartych w Pani pytaniu nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić czy planowany wydatek dotyczący wykonania systemu będzie wpisywał się w działania opisane w Regulaminie i czy będzie realizował cele projektu.

Plan rozwoju widowni stanowi nieobowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie, a w kryteriach jest wskazane to kryterium oceniane na etapie oceny merytorycznej i jest to kryterium rankingujące. Czy w związku z tym, jeśli Wnioskodawca nie dysponuje takim planem i nie przedłoży wskazanego załącznika, czy wówczas projekt może zostać odrzucony czy jedynie przyznają Państwo 0 punktów? I czy w takiej sytuacji w studium wykonalności dla projektu w rozdziale 4.13 Rozwój widowni należy wpisać „Nie dotyczy” bądź wskazać na brak takiego dokumentu?

Załącznik pn. „Dokument dot. rozwoju widowni/odwiedzających z którego wnioski zostały uwzględnione w planowanej w wyniku realizacji projektu ofercie kulturalno – edukacyjnej” należy do załączników nieobowiązkowych, co oznacza, że jego brak nie będzie skutkował negatywną oceną formalną wniosku o dofinansowanie. Brak załącznika będzie skutkował przyznaniem 0 pkt w specyficznym kryterium rankingującym nr 5 „Rozwój widowni – projekt uwzględnia zidentyfikowane potrzeby odbiorców”, co zmniejsza szanse przedsięwzięcia na skierowanie do kolejnego etapu oceny, a w konsekwencji uzyskania dofinansowania ze środków VII priorytetu FEnIKS.

Informację o braku załącznika należy umieścić w studium wykonalności projektu.

W „Wytycznych do przygotowania studium wykonalności”, rozdział 4.5, ostatnie zdanie wytycznych brzmi: „Ponadto należy określić wskaźnik użytkowania obiektu po zakończeniu realizacji projektu…”. Jaka jest definicja tego konkretnego wskaźnika?

Wskaźnik użytkowania obiektu odnosi się do:

 • udziału przestrzeni infrastruktury objętej projektem przeznaczonej na prowadzenie działalności związanej z kulturą w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej obiektu (w m. kw.), lub
 • udziału czasu wykorzystania infrastruktury objętej projektem na cele związane z kulturą w całkowitym czasie jej funkcjonowania.

Zgodnie z pkt 13 Regulaminu naboru: Główne przeznaczenie na potrzeby działalności kulturalnej jest spełnione, jeżeli w skali roku przynajmniej 80% czasu lub przestrzeni infrastruktury objętej projektem jest wykorzystywane do celów związanych z kulturą (dotyczy Obszaru 1).

Czy jako wydarzenie należy rozumieć cykl warsztatów o wspólnej nazwie i charakterze (realizowany np. raz w tygodniu przez kilka miesięcy) czy pojedyncze warsztaty, które odbędą się w ramach cyklu?

Wydarzenia (na potrzeby oceny kryterium merytorycznego „Oferta kulturalno – edukacyjna po zakończeniu projektu”) należy rozumieć jako pojedyncze warsztaty, koncerty, przedstawienia, lekcje muzealne, itd.

Co należy rozumieć przez działanie Prace w otoczeniu uwzględnione w pkt. 16 Regulaminu konkursu? Czy można zaliczyć tu np. nowe nasadzenia drzew, montaż tabliczek do znakowania drzew tzw. arbotagi?

Zgodnie z Regulaminem naboru projektów w trybie konkurencyjnym w ramach priorytetu VII FEnIKS (Wykaz pojęć): „Otoczenie:

 • w przypadku zabytków wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych
 • w pozostałych przypadkach: teren wyznaczony w bezpośrednim otoczeniu obiektu budowalnego, związany z nim funkcjonalnie, niezbędny do realizacji założeń i celów projektu”.

W ramach projektów do wsparcia mogą kwalifikować się wydatki ponoszone w otoczeniu, które przyczyniają się do realizacji celów projektu. Jeżeli w zakresie projektu mieszczą się prace dotyczące drzew znajdujących się w miejscu realizacji inwestycji, w studium wykonalności projektu należy odnieść się do zgodności planowanych prac ze standardami ochrony drzew, w szczególności z opracowaniem pt. „Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” obejmującym kompleksowe procesy od projektu do wykonania, opisując i porządkując obiekty ochrony, sposoby jej realizacji – w tym technologie prac oraz osoby odpowiedzialne.

Należy zauważyć, że zgodnie z informacją zawarta w Regulaminie naboru (pkt 25) do wydatków niekwalifikujących się do wsparcia w ramach dofinansowanych przedsięwzięć należą m.in.:

 • koszt wycinki drzew,
 • prace dotyczące drzew realizowane niezgodnie ze standardami ochrony drzew.

Inne wydatki zgodne z przywołanymi wyżej standardami (np. nasadzenia) mogą stanowić wydatki kwalifikowalne w ramach projektów.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z pkt 12 Regulaminu naboru: W ramach Obszaru 1 i Obszaru 2 wsparcie będą mogły uzyskać projekty dotyczące obiektów budowlanych - obowiązkowo budynku lub budynków (dominujący zakres projektu: koszty prac budowlanych, konserwatorskich lub restauratorskich budynku/budynków muszą stanowić powyżej 50% kosztów kwalifikowalnych).

Czy wnioskodawca, który uczestniczył w projekcie finansowanym z programu UE Kreatywna Europa w latach 2019-2022 przysługuje punkt związany z synergią z programem Kreatywna Europa?

Punktacja w ramach kryterium rankingującego nr 10 „Budowanie synergii z programem Kreatywna Europa lub ESF+” będzie przyznawana, jeżeli Wnioskodawca załączy dokument potwierdzający realizację projektu z programu Kreatywna Europa lub EFS+ w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie.

Tym samym dokument musi dowodzić zrealizowania projektu przez Wnioskodawcę (zgodnie z definicją zawartą w słowniku pojęć Regulaminu naboru: podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu), a nie inne podmioty nie uczestniczące w realizacji projektu.

Czy w projekcie będą kwalifikowane koszty związane z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych na obiektach znajdujących się w obszarze wpisanym do Rejestru Zabytków oraz w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP?

Koszty związane z zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych na obiektach znajdujących się w obszarze wpisanym do Rejestru Zabytków oraz w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne w ramach projektów VII priorytetu FEnIKS, jeśli przyczyniają się do osiągnięcia celów inwestycji oraz są możliwe do realizacji zgodne z decyzją WKZ oraz decyzją o pozwoleniu na budowę (jeśli jest wymagana).

Czy koszt przygotowania Studium Wykonalności jest kwalifikowalny? Czy koszt przeprowadzenia konsultacji (wraz z kosztami akcji informacyjno-promocyjnej) oraz sporządzenia z nich raportu jest kwalifikowalny? Czy koszt stworzenia wniosku o dofinansowanie jest kosztem kwalifikowalnym? Czy wszystkie te koszty powinny być ujęte w kategorii "Przygotowanie projektu" i nie wliczają się w limit kosztów pośrednich?

Informacje na temat kosztów pośrednich projektu zostały zawarte w dokumencie „Katalog kosztów pośrednich w Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla Priorytetów I-VII” stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. Dokument jest dostępny na stronie http://poiis.mkidn.gov.pl/feniks/ogloszenie-o-naborze-projektow w pliku pn. Załączniki do umowy o dofinansowanie Kultura FEnIKS_2 . Zgodnie z informacją zawartą w pkt 6. lit. a tiret 1 ww. dokumentu „Kosztami pośrednimi w FEnIKS są: koszty poniesione na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności: wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (w tym biznes plan, studium wykonalności lub ich elementy, mapy lub szkice sytuujące projekt) […]”. W związku z powyższym, koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie (w tym formularza wniosku, studium wykonalności, wymaganych badań i analiz) mogą stanowić wydatek kwalifikowalny w ramach przedsięwzięcia finansowanego ze środków VII priorytetu FEnIKS 2021-2027. Zgodnie z pkt 29 Regulaminu naboru: „Koszty pośrednie projektów EFRR są rozliczane w sposób uproszczony za pomocą stawek ryczałtowych określonych w art. 54 rozporządzenia ogólnego. Powyższe koszty pośrednie rozliczane są wg. stawki ryczałtowej w wysokości do 7% sumy kosztów bezpośrednich kwalifikowalnych”.

W Wytycznych mamy zapis, że koszty pośrednie mogą stanowić 7% kosztów kwalifikowalnych projektu i dotyczyć mogą, np. personel projektu, zarządzanie projektem.
Czy te koszty wykazywać w budżecie Projektu, tj. preliminarz, zestawienie kosztów całkowitych? Czy koszty pośrednie należy podzielić na te od których liczy się VAT, tzn. najem i tych bez VAT tj. koszty osobowe, aby ująć je w budżecie?

Koszty pośrednie należy wykazać w budżecie projektu (wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności, załączniki o charakterze finansowym – preliminarz, tabela kosztów całkowitych projektu).

Części finansowe wniosku o dofinansowanie należy wypełnić zgodnie z instrukcją do wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie (w tym w zakresie VAT). Załączniki o charakterze finansowym należy sporządzić na formularzach arkuszy kalkulacyjnych opracowanych przez IP (Wzory wybranych załączników – załącznik nr 10 do Regulaminu naboru).

Czy koniecznym jest przedłożenie programu prac konserwatorskich  do zabytków ruchomych (zdjęć/rycin) będących w ramach projektu przedmiotem konserwacji?

Zgodnie z pkt 29 Listy załączników do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1 do Regulaminu naboru) jednym z obowiązkowych załączników do wniosku dla projektów dotyczących zabytków jest „Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac objętych wnioskiem wraz z programem prac konserwatorskich”.