Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla EFS+, EFRR, FS i FST.

Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027

Wytyczne określają, jak stosować przepisy dotyczące wyboru projektów. Zawierają postanowienia w zakresie m.in. zasad wyboru projektów, formułowania kryteriów, sposobów wyboru projektów, harmonogramów naborów, oceny projektów i jej wyników, unieważniania postępowań w zakresie wyboru projektów, a także regulaminów wyboru projektów.

Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027

Wytyczne dot. zasad równościowych opisują jednolity sposób realizacji dwóch zasad horyzontalnych: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn przez instytucje systemu wdrażania na wszystkich etapach realizacji m.in. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji oraz sposób koordynacji działań związanych z zapewnieniem przestrzegania zasad. Dokument wskazuje m.in. proponowane kryteria wyboru projektów, w tym opis zastosowania standardu minimum w ramach EFS+ (załącznik nr 1). Elementem Wytycznych są także standardy dostępności, których spełnianie jest wymagane przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Nowym elementem wytycznych w tym okresie programowania jest też Karta Praw Podstawowych i Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych oraz procedury ich przestrzegania. Wytyczne są stosowane od dnia 5 stycznia 2023 r.

Załącznik nr 1. Standard minimum 

Załącznik nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027

Załącznik nr 3. Procedura służąca do włączania KPON

Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027

Wytyczne określają podział kompetencji instytucji uczestniczących w realizacji programów i wdrażaniu FE w Polsce w zakresie działań komunikacyjnych na rzecz widoczności FE. Określają również ujednolicone warunki i procedury w zakresie informacji i promocji FE i obowiązują instytucje uczestniczące w realizacji PK i RP.
 
Warunki i procedury określone w wytycznych wynikają w szczególności z rozporządzenia ogólnego.

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji

Podręcznik przedstawia wszystkie obowiązki informacyjne beneficjetna od momentu dofinansowania podpisania umowy o dofinansowanie lub wydania decyzji o dofinansowaniu, do końca realizacji projektu lub do końca okresu trwałości projektu, który został określony w umowie.

Logotypy Programu FEnIKS

Tu znajdziesz potrzebne logotypy

Przestrzeganie zasad równościowych

Instytucje oraz beneficjenci realizujący Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 zgodnie z postanowieniami Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 [1], zobowiązani są do przestrzegania horyzontalnych zasad równościowych

Więcej na ten temat znajdziesz wchodząc w link:

https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przestrzeganie-zasad-rownosciowych/