Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym przez Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju podręcznikiem pt. Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020

Publikacja z pewnością będzie pomocna i przydatna dla wszystkich wnioskodawców i beneficjentów  planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, co do których zastosowanie mają lub będą miały "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020".

Zachęcamy do zapoznania się z treścią podręcznika w zakładce Pobierz poradniki i publikacje

Wróć do wiadomości