Jak skorzystać z Programu?

Program Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 to największy program Unii Europejskiej, który jest finansowany z środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach Programu realizowane są projekty infrastrukturalne o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym dotyczące ochrony środowiska, transportu, bezpieczeństwa energetycznego, a także ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Projekty infrastrukturalne z zakresu kultury w latach 2014 – 2020 realizowane będą w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dla której Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W ramach VIII osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  będzie można realizować projekty przede wszystkim z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego: renowacji zabytków wraz z otoczeniem, konserwacji zabytków ruchomych, zabytkowych parków i ogrodów. Ponadto, dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty mające na celu przebudowę czy rozbudowę instytucji kultury oraz szkół i uczelni artystycznych z przeznaczeniem ich na cele kulturalne.

Całkowita alokacja EFRR na projekty w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ wynosi 467,3 mln euro.

 

Dowiedz się więcej:

Dla kogo przeznaczona jest VIII oś POIiŚ?

Co można realizować dzięki wsparciu z VIII osi?

Jaka jest wartość wsparcia?