Zadania Instytucji Pośredniczącej (IP) dla osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kompetencje:

 • przygotowanie dokumentów dla VIII osi priorytetowej, w tym dokumentów o charakterze programowym, jak i wdrożeniowym;

 • zarządzanie VIII osią priorytetową;

 • ocena i wybór projektów oraz rozpatrywanie odwołań;

 • podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami;

 • weryfikacja, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały rzeczywiście poniesione i w prawidłowy sposób (np. kontrola zamówień publicznych);

 • rozliczanie umów z beneficjentami;

 • przekazywanie Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej wszystkich informacji niezbędnych przy certyfikacji wydatków do KE;

 • monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów, w tym także wskaźników;

 • kontrola realizowanych projektów;

 • przygotowanie sprawozdań dla IZ z realizacji powierzonych zadań;

 • odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie w pierwszej instancji decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek oraz decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów lub zadań;

 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

Instytucja Zarządzająca

Instytucją Zarządzającą POIiŚ jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (obecnie Ministerstwo Rozwoju).

Instytucja Zarządzająca programem może powierzyć część swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, zachowując pełną odpowiedzialność za ich wykonanie. Zadania Instytucji Zarządzającej programem wynikają z przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej).

Kompetencje:

 • opracowanie treści dokumentów programowych,

 • wydawanie wytycznych, zaleceń i podręczników;

 • ustanowienie systemu zarządzania i kontroli;

 • zatwierdzenie instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej oraz wydawanie dla niej zaleceń;

 • przygotowanie wzorów wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie;

 • przygotowanie kryteriów wyboru projektów do dofinansowania;

 • przygotowanie systemu oceny i wyboru projektów;

 • pełnienie funkcji Instytucji Certyfikującej;

 • kontrola realizacji programu operacyjnego, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;

 • rozpatrywanie odwołań od decyzji o zwrocie środków wydawanych w pierwszej instancji przez instytucję pośredniczącą albo wdrażającą;

 • rozpatrywanie, na podstawie art. 55 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, protestów w odniesieniu do konkursów prowadzonych przez Instytucje Pośredniczące w sektorze transportu, kultury i zdrowia;

 • ewaluacja programu operacyjnego;

 • monitorowanie postępów realizacji programu operacyjnego;

 • raportowanie do Komisji Europejskiej m.in. o postępach we wdrażaniu programu;

 • rozpatrywanie protestów w odniesieniu do konkursów prowadzonych przez Instytucje Pośredniczące w sektorze transportu, kultury i zdrowia;

 • zapewnienie informacji o programie operacyjnym i jego promocja.