26 Sty

16 - 17 lutego 2016

Warszawa

ma powiazane atr: Dni otwarte 16-17 lutego 2016 roku

Weź udział

Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.  Spotkania odbędą się w dniach 16 i 17 lutego 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem spotkania jest ułatwienie Wnioskodawcom dotarcia do kluczowych informacji
nt. przygotowywanych przez nich projektów, skonsultowanie kwestii niejasnych czy zadanie pytań dotyczących Programu. Podczas spotkania swoją pomocą będą Państwu służyć pracownicy MKiDN.

Do udziału w Dniach Otwartych zapraszamy przedstawicieli:

instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych,
szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
szkół artystycznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury,
organizacji pozarządowych,
kościołów i związków wyznaniowych,
podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego, Dziedzictwa UNESCO.

Uczestnicy proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia          8 lutego 2016 r. na adres dfe@mkidn.gov.pl .

Udział w Dniach Otwartych jest bezpłatny. Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń oraz kwalifikowalność projektu (oceniona na podstawie formularza zgłoszeniowego – zwracamy uwagę na kwalifikowalność beneficjentów i typów planowanych zadań – zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO IiŚ). Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na dany dzień i godzinę spotkania zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną.

Wróć do szkoleń