Szkolenia dot. zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych, jednodniowych szkoleniach dotyczących zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Szkolenia (jednodniowe) odbędą się 24 i 25 listopada 2016 r. w Warszawie, godzinach 10.00 - 16.00.

Celem szkoleń jest przekazanie potencjalnym beneficjentom niezbędnych informacji do prawidłowego przygotowania wniosku aplikacyjnego w zakresie:

  • procedur związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego (w tym zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe)
  • zmian w przepisach dot. zamówień publicznych wprowadzonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz ze zmianami proponowanymi w projekcie nowelizacji ustawy Pzp.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli:

  • instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
  • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych,
  • szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury,
  • organizacji pozarządowych,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

Każda instytucja może być reprezentowana przez dwie osoby.

Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.poiis.mkidn.gov.pl na adres msuchecka@mkidn.gov.pl 

Zgłoszenia są przyjmowane najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r. do godziny 16.00.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE ZOSTANĄ INDYWIDUALNIE POINFORMOWANE O DOKŁADNYM MIEJSCU WYBRANEGO SZKOLENIA PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI (INFORMACJA ZOSTANIE PRZEKAZANA DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES WSKAZANY W ZGŁOSZENIU).

Dodatkowe informacje:

Magdalena Mazurkiewicz-Suchecka

Telefon kontaktowy: 22 551 56 43

e-mail: msuchecka@mkidn.gov.pl

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin uczestnictwa

Wróć do szkoleń