Szkolenie dla beneficjentów VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Szkolenie dla beneficjentów VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

(nabór nr POIS.08.01.00-IP.05-00-001/16, POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17, POIS.08.01.00-IP.05-00-002/17)

TERMINY

23-24 listopada 2017 r.

29-30 listopada 2017 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wypełnianie wniosków o płatność i procedury związane z korzystaniem z systemu informatycznego SL2014.

2. Stosowanie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ.

3. Omówienie problemów i nieprawidłowości, wykrytych podczas realizacji projektów (kontrola ex-ante i kontrola ex-post).

4. Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym, zmowom cenowym, konflikt interesów, korupcja.

WAŻNE INFORMACJE

  • Szkolenie jest bezpłatne.
  • Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca.
  • Wszelkie informacje nt. sposobu rekrutacji, miejsca oraz terminu spotkania zostały przekazane m.in. droga elektroniczną na adresy osób wyznaczonych do kontaktów w ramach realizowanych projektów.

W przypadku pytań dotyczących szkoleń, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (22) 55 15 629.

 

Wróć do szkoleń