1. Czy VAT może być wydatkiem kwalifikowalnym w projektach realizowanych w ramach działania 8.1 POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ (Ministerstwo Rozwoju) podjęła decyzję o odstępstwie od zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zgodnie z przekazanym stanowiskiem VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny (po spełnieniu warunków określonych w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju) w ramach VIII osi priorytetowej PO IiŚ wyłącznie w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku projektów realizowanych przez inne podmioty VAT będzie zawsze wydatkiem niekwalifikowalnym. Stosowna informacja została umieszczona na stronie internetowej www.poiis.mkidn.gov.pl w zakładce Wiadomości.

 

2. Czy w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury trzeba posiadać kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę? Czy można aplikować w formule "zaprojektuj i wybuduj" na podstawie programu funkcjonalno- użytkowego?

Jednym z obowiązkowych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest ostateczne pozwolenie na budowę (z potwierdzonym przez właściwy organ walorem ostateczności) lub zgłoszenie budowy oraz dokument potwierdzający ważność pozwolenia na budowę (np. kopia wpisu w dzienniku budowy), w przypadku gdy pozwolenie na budowę zostało wydane wcześniej niż 3 lata przed terminem złożenia wniosku. Tym samym nie ma możliwości ubiegania się o środki projektu realizowanego w formule "zaprojektuj i wybuduj".

 

3.  Co w przypadku konieczności przedłożenia pozwolenia WKZ (jako obowiązkowego załącznika do dokumentacji aplikacyjnej) w sytuacji, gdy inwestor planuje wybór wykonawcy prac w drodze postępowania przetargowego lub innej procedury. W takiej sytuacji Konserwator zabytków nie wydaje „pozwolenia” na prowadzenie prac konserwatorskich, a „postanowienie”.

14 października 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, w myśl którego Wojewódzki Konserwator Zabytków może wydać pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich w przypadku, gdy na etapie składania wniosku nie została jeszcze wyłoniona osoba wykonująca prace. W takim przypadku zgodnie z § 13. ust 1. pkt. 4 rozporządzenia, pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych zawiera zobowiązanie wnioskodawcy do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków imienia, nazwiska i adresu wykonawcy prac, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez tę osobę kwalifikacji, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia prac, w przypadku gdy osoba ta zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

4. Jakie są ograniczenia dla projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury? 

Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury mogą realizować wyłącznie projekty mieszczące się w jednym z wskazanych poniżej zakresów:

 1. projekty dotyczące obiektów wpisanych na Listę  Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP;
 2. projekty mieszczące się w zakresie następujących obszarów tematycznych:
  1. projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych),
  2. projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich (miasta w granicach administracyjnych),
  3. projekty dotyczące rozwoju sztuki współczesnej  w miastach wojewódzkich (miasta w granicach administracyjnych),
  4. projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki;
 3. projekty wynikające z Kontraktów Terytorialnych.

Wskazane ograniczenia są związane z linią demarkacyjną pomiędzy Regionalnymi Programami Operacyjnymi a PO IIŚ.

 

5. Czy  w przypadku gdy wnioskodawcą jest samorządowa instytucja kultury możliwe jest złożenie projektu dotyczącego obiektu położonego na terenie uznanym przez Prezydenta RP za Pomnik Historii,  polegającym na modernizacji wystaw stałych. Czy mieści się to w pierwszym dopuszczalnym zakresie dla tego typu wnioskodawców, tj. projektów dotyczące obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP?

W przypadku gdy wnioskodawcą jest samorządowa instytucja kultury posiadająca obiekty na terenie uznanym przez Prezydenta RP za Pomnik Historii możliwa jest realizacja, w tych obiektach, wszystkich Typów Projektów określonych w punkcie 11 regulaminu (w tym modernizacji wystaw stałych).

 

6. Czy jednostki samorządu terytorialnego realizujące projekty na rzecz szkół artystycznych mogą realizować wszystkie typy projektów przewidzianych w ramach konkursu?

Tak, dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekty na rzecz szkół artystycznych nie ma ograniczenia do zakresów tematycznych określonych w punkcie III ogłoszenia o naborze.

 

7. Czy jeśli w ramach konkursu 8.1 składającym wniosek będzie jednostka samorządu terytorialnego, wkład własny nie będzie wymagany (możliwe jest finansowanie 100% kosztów kwalifikowalnych?)

W ramach konkursu w działaniu  8.1 PO IiŚ (konkurs dotyczy 15 województw z wyłączeniem województwa mazowieckiego) dla jednostek samorządu terytorialnego wkład własny wynosi minimum 15 procent, dofinansowanie z EFRR wynosi maksymalnie 85 procent kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo Beneficjent musi zabezpieczyć środki na sfinansowanie wszelkich kosztów niekwalifikowanych w projekcie.

W przypadku województwa mazowieckiego (planowany konkurs na II kwartał 2016 r.) dla jednostek samorządu terytorialnego wkład własny wynosi minimum 20 procent, dofinansowanie z EFRR wynosi maksymalnie 80 procent kosztów kwalifikowanych.

 

8. Czy podmiot z sektora prywatnego zarządzający obiektem, który nie jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale znajduje się na obszarze wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO może aplikować o środki w ramach ww. naboru.

Podmioty z sektora prywatnego zarządzającego budynkami znajdującymi się na obszarach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,  nie wpisanymi indywidualnie na listę nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Możliwość aplikowania dotyczy wyłącznie podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

9. Co rozumieć pod pojęciem zabytków drewnianych np. czy kościół który pierwotnie był drewniany, a teraz jest murowany, ale elementy drewniane zostały zachowane też jest kwalifikowalny do konkursu?

O możliwości zakwalifikowania obiektu jako nieruchomego zabytku drewnianego decyduje jego obecna forma (na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie). Tym samym jako nieruchomy zabytek drewniany może być potraktowany jedynie obiekt o zasadniczej konstrukcji wykonanej z drewna (np. obiekt o konstrukcji zrębowej, szachulec), a nie obiekt, który został gruntownie przebudowany i obecnie stanowi budynek murowany. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu Komisja oceny projektu będzie analizowała również zapisy decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków (opis zabytku) oraz pozwoleń właściwych konserwatorów zabytków pod kątem możliwości uznania obiektów stanowiących przedmiot projektów za zabytki drewniane.

 

10. Czy w ramach realizowanego przez kościół lub związek wyznaniowy projektu mieszczącego się w zakresie tematycznym dotyczącym konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków, wydatki na zakup trwałego wyposażenia zostaną uznane za kwalifikowalne?

W ramach projektów realizowanych przez kościoły i związki wyznaniowe dotyczących konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków możliwe jest sfinansowanie zakupu wyposażenia służącego do prezentowania efektów projektu (np. gablot służących ekspozycji zabytkowych obiektów drewnianych poddanych konserwacji w ramach projektu). Nie ma natomiast możliwości zakupu innego wyposażenia nie związanego bezpośrednio z efektami projektu.

 

11. Kiedy planowany jest konkurs dla województwa mazowieckiego?

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w trybie konkursowym (harmonogramem konkursów dostępny jest na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/) rozpoczęcie naboru wniosków dla województwa mazowieckiego zaplanowano na II kwartał 2016 r.

 

12. Czy wyposażenie do działalności kulturalnej zakupione w ramach projektu wybranego do dofinansowania w ramach pierwszego konkursu dla działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PO IiŚ 2014-2020 może być wykorzystywane na obszarze woj. mazowieckiego?

Pierwszy konkurs w ramach działania 8.1 PO IiŚ 2014-2020 został ogłoszony dla obszaru Polski z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Wyłączenie odnosi się do lokalizacji obiektów stanowiących przedmiot projektu. Infrastruktura (w tym wyposażenie) będąca przedmiotem projektu wybranego do dofinansowania w ramach konkursu musi być przypisana do obiektu poza obszarem województwa mazowieckiego. Nie oznacza to jednak, że instrumenty zakupione jako wyposażenie np. orkiestry spoza woj. mazowieckiego nie mogą być wykorzystane na koncercie tejże orkiestry na terenie woj. mazowieckiego.

 

13. Czy dla każdego projektu w ramach działania 8.1 konieczne jest przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko?

Występowanie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie będzie wymagane dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć kwalifikujących się do wsparcia w ramach działania 8.1 PO IiŚ. Każdy wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie powinien dokonać analizy zakresu projektu pod kątem zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności czy inwestycja nie znajduje się na liście przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa przedsięwzięć). Na podstawie wyników analizy należy podjąć decyzję o dalszym postępowaniu, np. wystąpieniu do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku wątpliwości czy projekt zawiera elementy wpisujące się w zakres II grupy przedsięwzięć, IP zaleca uzyskanie stanowiska właściwego organu.

Ponadto, przypadku projektów infrastrukturalnych konieczne jest wystąpienie do RDOŚ z wnioskiem o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na te obszary.

Przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie będzie dotyczyło projektów dotyczących wyłącznie zakupu sprzętu i wyposażenia.

 

14. Czy istnieje katalog obowiązkowych wskaźników dla działania 8.1 PO IiŚ?

Obligatoryjny zestaw wskaźników do zastosowania na potrzeby poszczególnych, określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 (SzOOP) typów projektów i kategorii interwencji, został określony w Katalogu wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektów. Katalog jest dostępny:

 

15. Czy dane przedstawione w Załączniku nr 5 do Wniosku o dofinansowanie (Mapa, na której wskazano obszar projektu, oraz dane geograficzne)  powinny być w formacie Shapefile?

W punkcie B.3.1 Wniosku o dofinansowanie sugerowane jest użycie formatu Shapefile, jednakże na potrzeby działania 8.1, w ramach którego większość projektów dotyczyć będzie projektów dotyczących konserwacji zabytków lub niewielkich inwestycji w infrastrukturę, nie ma konieczności przedstawiania danych w tym formacie. Załączona mapa powinna umożliwić ekspertom oceniającym wniosek zlokalizowanie miejsca realizacji projektu.

 

16. Czy możliwe jest wysłanie wniosku w formie dokumentu elektronicznego?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Aby wysłać pismo należy wejść na stronę: http://epuap.gov.pl/, złożyć konto i odszukać w katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, wybrać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i złożyć pismo do wysyłki załączając odpowiednie dokumenty.

 

17. Czy obowiązek publikacji ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich dotyczy wszystkich wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach działania 8.1 PO IiŚ 2014-2020?

W podrozdziale 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POliŚ na lata 2014-2020 w przypisie 43 do pkt 7 lit. a ppkt ii) wskazano, że Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich umożliwia umieszczanie ogłoszeń wyłącznie beneficjentom (tj. podmiotom, które otrzymały dofinansowanie). Potencjalni beneficjenci (tj. podmioty dopiero ubiegające się o dofinansowanie) nie mają możliwości umieszczania ogłoszeń w Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Na obecnym etapie nie planuje się zmian zmierzających do rozszerzenia dostępu do Bazy dla wnioskodawców.