Aktualizacja zasad dotyczących publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta.

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, sekcja 6.5.2 pkt 13, wszyscy beneficjenci, w zakresie publikacji zapytań ofertowych w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności, mają obowiązek publikacji ogłoszeń w Bazie konkurencyjności.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek ten spoczywa również na wnioskodawcach – czyli podmiotach, które nie podpisały jeszcze umowy o dofinansowanie, jednakże złożyły już wniosek o dofinansowanie projektu.

Natomiast wymogiem minimalnym dla  potencjalnych wnioskodawców (instytucje, które planują złożyć wnioski w kolejnych, jeszcze nie ogłoszonych, naborach) jak i potencjalnych beneficjentów (projekty znajdujące się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego) jest publikacja zapytania ofertowego na własnych stronach internetowych oraz przesłanie go do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

Jednocześnie, w odniesieniu do potencjalnych wnioskodawców oraz potencjalnych beneficjentów, IZ POIiŚ rekomenduje możliwość skorzystania z dobrowolnej publikacji ogłoszeń w TED (Tenders Electronic Daily)

Wróć do wiadomości