Modyfikacja zapisów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W dniu 22 marca 2018 r., Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w sprawie modyfikacji zapisów Programu Infrastruktura i Środowisko 20014-2020 (POIiŚ). Zmiany podyktowane były głównie koniecznością dostosowania zapisów Programu do dokumentów strategicznych, tj. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) i Umowy Partnerstwa. Oprócz tego modyfikacji uległy zapisy dotyczące kwestii finansowych i wdrożeniowych np.: trybu wyboru projektów, podziału interwencji między POIiŚ a Regionalne Programy Operacyjne, realokacji środków na obszary o wysokim potencjale absorpcyjnym czy dostosowania form wsparcia z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych analiz rynku.

Więcej informacji na temat Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 znajdą Państwo pod adresem http://www.pois.gov.pl/

 

Wróć do wiadomości