Nowe wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji

Od dnia 11 kwietnia 2018 r, obowiązują zaktualizowane Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Nowością w dokumencie jest wprowadzenie standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, które dotyczą takich obszarów jak: cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja. Wprowadzenie i stosowanie standardów ma zapewnić osobom z niepełnosprawnościami, na równi z osobami pełnosprawnymi, dostęp do Funduszy Europejskich.

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów w latach 2014-2020 oraz mają zastosowanie do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zarządzanych przez Polskę.

Wróć do wiadomości