Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Nowe zasady dotyczące publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta obowiązywać będa od stycznia 2018 roku

Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2010 – 2020  wprowadza zmianę w zakresie wymogów dotyczących publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta.

Zgodnie z nowymi zapisami, podmioty wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności – przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków –  będą zobowiązane do publikacji zapytań ofertowych na stronie wskazanej przez instytucję wszczynającą nabór. Stroną tą nie będzie mogła być strona własna beneficjenta.

Ministerstwo Rozwoju przygotowuje nową funkcjonalność Bazy konkurencyjności. W wyniku tych zmian możliwość publikowania zapytań ofertowych uzyskają również podmioty planujące pozyskanie dofinansowania realizacji projektów w ramach ogłoszonych naborów wniosków. 

Nowe zapisy będą obowiązywały najpóźniej od 1 stycznia 2018 roku.

Do tego czasu, czyli do końca 2017 roku lub udostępnienia nowej funkcjonalności w Bazie konkurencyjności, dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na publikacji zapytań ofertowych – przez podmioty wszczynające postępowanie według zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowyna własnych stronach internetowych oraz przesłaniu zapytania do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

Wróć do wiadomości