Rozstrzygnięcie IV naboru wniosków (regiony słabiej rozwinięte) w ramach VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17)

Informujemy, że w dniu 3 listopada 2017 r. Pan Prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o dofinansowaniu ostatnich trzech projektów złożonych do IV konkursu (regiony słabiej rozwinięte) w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17). Koszt całkowity dofinansowanych 42 inwestycji wynosi 837.087.125,01 zł łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 590.327.592,58 zł.

Dofinansowanie otrzymało 25 projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, o budżecie całkowitym 575.472.982,92 zł, 10 projektów z zakresu rozwoju infrastruktury kultury o budżecie całkowitym  179.688.322,70 zł i 7 projektów dotyczących zakupu sprzętu i wyposażenia o budżecie całkowitym 81.925.819,39 zł.

Lista projektów dofinansowanych.

33 spośród 35 projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Głównego Typu Projektu: Infrastruktura zabytkowa i Infrastruktura niezabytkowa to projekty wpisane do Kontraktu Terytorialnego. Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 projekty te na etapie oceny merytorycznej I stopnia uzyskiwały dodatkowe 10 pkt, co w przypadku maksymalnej możliwej do uzyskania punktacji (odpowiednio 54 i 55 punktów) jest znaczące.

Jednocześnie informujemy, że oceny dokonała Komisja Oceny Projektów składająca się z pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), tj. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skład Komisji Oceny Projektów.

Wróć do wiadomości