Wyniki oceny merytorycznej I stopnia projektów złożonych do IV naboru wniosków dla regionów słabiej rozwiniętych w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014-2020 (nr naboru POIS.08.01.00-IP.05.00-001

Wyniki oceny merytorycznej I stopnia projektów złożonych w ramach IV naboru wniosków dla VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014-2020 (nr naboru POIS.08.01.00-IP.05.00-001/17) po zwiększeniu alokacji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z "Planem działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów Umowy Partnerstwa 2014 -2020", przyjętym przez Rząd 26 lutego 2016 r., informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po akceptacji Ministerstwa Rozwoju jako Instytucji Zarządzającej PO IiŚ, podjęło decyzję o zwiększeniu  alokacji na konkurs do kwoty 591.024.100 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Podział środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu na Główne Typy Projektów wynosi obecnie:

 • dla infrastruktury zabytkowej: 409.296.700 PLN (słownie: czterysta dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych),
 • dla infrastruktury niezabytkowej: 125.772.400 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych),
 • dla sprzętu i wyposażenia: 55.955.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Zmiany na zaktualizowanej liście rankingowej polegają na:

 • zamianie statusu z rezerwowego na podstawowy następujących 9 projektów rezerwowych z obniżonym, w stosunku do wnioskowanego, wnioskowanym poziomem dofinansowania:
 • projekt Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu pn. Konserwacja wnętrz korpusu nawowego  perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej - Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu,

 • projekt Gminy Miejskiej Głogów pn. Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie,

 • projekt Gminy Miasta Gdańska pn. Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku

 • projekt Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie pn. Wzrost dostępności do infrastruktury kultury poprzez budowę sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej  I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie,

 • projekt Diecezji Pelplińskiej pn. Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury - modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie,

 • projekt Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jastrzębiu Zdroju pn. Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej  I i II st. w Jastrzębiu Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu.

 • projekt Klasztoru Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej pn. Kalwaryjskie fortalicium Fredry-konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi,

 • projekt Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu pn. worzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej poprzez zakup sprzętu i trwałego wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu,

 • projekt Muzeum Pamięci Sybiru pn. Wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru.

 • zmianie statusu z rezerwowego na podstawowy następujących trzech projektów rezerwowych z najwyższą liczbą punktów w ramach Głównego Typu Projektu: Infrastruktura zabytkowa (44 pkt.):
 • projekt Miasta Łomży pn. Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem,

 • projekt Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim pn. Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich,

 • projekt Muzeum Narodowego we Wrocławiu pn. Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej - etap III.

Zaktualizowana lista rankingowa projektów (do pobrania).

W związku z powyższym, do oceny merytorycznej II stopnia skierowano łącznie 42 projekty (w ramach Głównego typu Projektu: Infrastruktura zabytkowa: 25 projektów, Infrastruktura niezabytkowa – 10 projektów, Sprzęt i wyposażenie – 7 projektów).

Zwiększenie alokacji środków EFRR na konkurs wymagało aktualizacji Regulaminu konkursu (zmianie uległy zapisy pkt. 3 i 4 Rozdziału II. Postanowienia ogólne Regulaminu Konkursu oraz Ogłoszenia o naborze wniosków w zakresie wysokości alokacji i jej podziału na Główne Typy Projektów).

Ponadto, w związku z uwagi na wejście w życie  ustawy zmieniającej z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475), która stanowi, że do procedury odwoławczej wszczętej po jej wejściu w życie stosuje się nowe przepisy, zalecanym przez IZ PO IiŚ rozwiązaniem jest aktualizacja w tym zakresie regulaminów trwających konkursów. W związku z powyższym, wprowadzono zmiany do pkt. 109, 121, 122, 124, 126, 127, 133, 135 i 136 Regulaminu konkursu.

Zmieniony Regulamin konkursu obowiązuje od dnia 28 września 2017 r.

Zmieniony Regulamin konkursu - do pobrania.

Wersja ujednolicona Regulaminu konkursu – do pobrania.

Wróć do wiadomości