Zmiana wytycznych w zakresie kwalifikowalności

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Link do zmienionych wytycznych jest tu.

Wróć do wiadomości