Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Zmieniona ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

W dniu 2 września 2017 r. weszła  w życie nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 poz. 1460 i 1475). Ustawa wprowadziła m.in. instytucję rzecznika funduszy europejskich, zlikwidowała wytyczne programowe, umożliwiła dzielenie konkursów na rundy oraz ograniczyła katalog dokumentów, do których dostarczenia wnioskodawcy są zobowiązani na etapie aplikowania o środki. Zmiany są wynikiem postulatów zgłaszanych przez instytucje i podmioty zaangażowane w wydatkowanie środków europejskich oraz są efektem dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem programów operacyjnych polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Tekst jednolity ustawy dostępny na:  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/ustawa-o-zasadach-realizacji-programow-w-zakresie-polityki-spojnosci-finansowanych-w-perspektywie-finansowej-2014-2020-tzw-ustawa-wdrozeniowa/

Wróć do wiadomości