INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - BENEFICJENCI

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - WNIOSKODAWCY

WYNIKI PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 1. Lista projektów dofinansowanych_V nabór

  Plik .pdf, 292.00 kB

 2. Skład KOP

  Plik .pdf, 184.26 kB

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ I STOPNIA:

WYNIKI OCENY FORMALNEJ:

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA VIII OSI PRIORYTETOWEJ

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

W RAMACH

Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

I. W ramach konkursu dopuszcza się następujące Główne Typy Projektów, które zostały wyodrębnione ze względu na główny zakres projektu:

 • Infrastruktura zabytkowa: dotyczy działań przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, tj. wpisanych do Rejestru zabytków, wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, uznanych przez Prezydenta RP za Pomnik Historii oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (dominujący – powyżej 60% udział kosztów w kosztach całkowitych projektu). Działania przy niezabytkowej infrastrukturze kultury oraz zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu.
 • Infrastruktura niezabytkowa: dotyczy działań przy niezabytkowej infrastrukturze kultury (dominujący – powyżej 60% udział kosztów w kosztach całkowitych projektu). Działania przy zabytkowej infrastrukturze i zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu.
 • Sprzęt i wyposażenie: dotyczy działań polegających na zakupie trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz do realizacji prac konserwatorskich [1] (100% udział kosztów w kosztach całkowitych projektu). W ramach tego Głównego Typu Projektu można ponosić wyłącznie koszty zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia ww. sprzętu i wyposażenia oraz niezbędne do realizacji projektu koszty przygotowania dokumentacji, koszty zarządzania projektem, koszty informacji i promocji.

UWAGA: W ramach Głównego Typu Projektu pn. Sprzęt i wyposażenie możliwy jest wyłącznie zakup sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego bezpośrednio do prowadzenia działalności kulturalnej lub do prowadzenia prac konserwatorskich. Sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej dotyczy tylko takich elementów, które są wprost związane z prowadzeniem przez Wnioskodawcę działalności kulturalnej, tj. organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń artystycznych służących temu celowi (np. zakup instrumentów, zakup mebli (np. krzeseł, foteli) do sal koncertowych, zakup sprzętu wystawienniczego, sprzętu multimedialnego, systemów nagłośnienia, sprzętu oświetleniowego).    

W ramach Głównego Typu Projektu pn. Sprzęt i wyposażenie niekwalifikowane są roboty budowlane, w tym dotyczące adaptacji technicznej pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej (m.in. wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych, gazowych, elektrycznych, zakładanie stolarki budowlanej, roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian, roboty malarskie i szklarskie, roboty wykończeniowe, wykonywanie w obiektach systemów zabezpieczenia przed zniszczeniem czy włamaniem np. systemu oddymiania, czy przeciwpożarowego).

II. W ramach Głównych Typów Projektów wyróżnia się następujące typy projektów  podlegające dofinansowaniu w ramach konkursu:

 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
 2. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
 3. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
 4. Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;
 5. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
 6. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);
 7. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego);
 8. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

UWAGA:

 • W ramach Głównych Typów Projektów Infrastruktura zabytkowa i Infrastruktura niezabytkowa Wnioskodawca może łączyć różne typy projektów (z pkt. II ppkt. 1) - 8) ogłoszenia).  W tym przypadku WNIOSKODAWCA MA OBOWIĄZEK, biorąc pod uwagę cel projektu, zakres rzeczowy inwestycji oraz koszty poszczególnych typów projektów przewidzianych do realizacji w ramach projektu określić GŁÓWNY TYP PROJEKTU.
 • W ramach Głównego Typu Projektu Sprzęt i wyposażenie Wnioskodawca może realizować wyłącznie typ projektu wskazany w pkt. II ppkt. 3) ogłoszenia).

W ramach konkursu wyklucza się wsparcie inwestycji dotyczących:

 • budowy od podstaw nowej infrastruktury kultury;
 • obiektów przeznaczonych na cele: mieszkaniowe, sportowe, administracji publicznej, związane z ochroną zdrowia, infrastrukturą opiekuńczo-wychowawczą oraz targową;
 • działalności stricte dydaktycznej;
 • zakupu wydawnictw do bibliotek oraz zakupu muzealiów;
 • kompleksowej rewitalizacji przestrzeni miejskiej;
 • organizacji wydarzeń kulturalnych (wystaw, festiwali i in).

W ramach w VIII osi priorytetowej POIiŚ nie można realizować dużych projektów (tj. projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny przekracza kwotę 50 mln euro).

III. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 1. Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 2. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 3. Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 4. Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,
 5. Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury,
 6. Organizacje pozarządowe,
 7. Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych),
 8. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

W przypadku wszystkich ww. potencjalnych beneficjentów obowiązuje wyłącznie demarkacja kwotowa (zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. VI Ogłoszenia o konkursie).

UWAGA: Wsparcie w ramach konkursu będą mogły uzyskać również partnerstwa projektowe zawiązane przez wymienionych w pkt. III a) – h) ogłoszenia rodzaje podmiotów.

IV. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

AKTUALIZACJA z 28 LIPCA 2017 r. - ZWIĘKSZENIE ALOKACJI

Konkurs jest ogłoszony dla regionu lepiej rozwiniętego, tj. województwa mazowieckiego (region wg jednostek NUTS2: PL12).

Kwota środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 101.589.681 PLN  (słownie: sto jeden milionów, pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy, sześćset osiemdziesiąt jeden złotych).

Podział środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu na Główne Typy Projektów (wskazane w pkt. I ogłoszenia) wynosi:

 • dla infrastruktury zabytkowej: 56.717.926 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych),

 • dla infrastruktury niezabytkowej: 24.871.755 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych),

 • dla sprzętu i wyposażenia: 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Dla geograficznej identyfikacji projektu istotne jest miejsce realizacji inwestycji.

UWAGA: IOK zastrzega sobie możliwość przesuwania środków pomiędzy Głównymi Typami Projektów np. w przypadku gdy projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną I stopnia (tj. po uzyskaniu minimalnego limitu punktów określonego w regulaminie konkursu) nie wykorzystają całości zarezerwowanej alokacji.

IOK dopuszcza również możliwość niewykorzystania alokacji na konkurs, w sytuacji gdy projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną I stopnia nie wykorzystają wszystkich środków wskazanych w pkt. IV ogłoszenia.

V. Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektu ze środków EFRR uzależniony jest od rodzaju beneficjenta i wynosi:

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

 •  w przypadku państwowych jednostek budżetowych - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych wynosi 100%, z czego udział środków z EFRR w wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi zawsze 80%
 •  w przypadku pozostałych jednostek, które otrzymują dofinansowanie wyłącznie ze środków UE - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych projektu może wynieść maksymalnie 80% i w całości pochodzi z EFRR;
 •  w przypadku pozostałych jednostek, które otrzymują dofinansowanie zarówno ze środków UE, jak i dotacji celowej - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu może wynieść maksymalnie 100%, przy czym udział środków z EFRR wynosi maksymalnie 80%.

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

 • otrzymują dofinansowanie wyłącznie ze środków UE - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi maksymalnie 80% i w całości pochodzi z EFRR.

Minimalny wkład własny beneficjenta:

 • środki finansowe beneficjenta, będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą, kościołem i związkiem wyznaniowym, organizacją pozarządową, przedsiębiorstwem (dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw zarządzających obiektami UNESCO) przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej częściowo (5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze  środków własnych lub nie podlegających umorzeniu pożyczek. Nie dotyczy to innych beneficjentów.

VI. Minimalna / maksymalna wartość projektu

1) MINIMALNA WARTOŚC PROJEKTU: 2 mln euro kosztów całkowitych z wyłączeniem:

 • projektów realizowanych przez instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,
 •  projektów dotyczących zakupu trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich (jako odrębny Główny Typ Projektu),

dla których minimalna wartość projektu wynosi 0,5 mln euro kosztów całkowitych.

2) MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 mln euro kosztów całkowitych projektu (10 mln euro kosztów całkowitych projektu dla projektów znajdujących się na liście UNESCO) [2]

UWAGA: Należy zastosować kurs wymiany EURO/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnioważonych miesięcznych walut obcych w złotych Narodowego Banku Polskiego z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, tj. kurs 4,3558 zł.

UWAGA:

W ramach Głównych Typów Projektów Infrastruktura zabytkowa i Infrastruktura niezabytkowa można ubiegać się o dofinansowanie dla jednego obiektu nie przekraczającego limitu określonego w pkt VI 2) ogłoszenia o naborze (tj. 5/10 mln euro kosztów całkowitych). Termin „jeden obiekt” odnosi się do pojedynczego elementu infrastruktury np. budynek, zabytkowy ogród.

W ramach Głównych Typów Projektów Infrastruktura zabytkowa i Infrastruktura niezabytkowa można złożyć wniosek o dofinansowanie dotyczący kilku obiektów (tzw. projekt zintegrowany). Poszczególne obiekty muszą być od siebie oddzielone i funkcjonalnie niezależne. Łączny koszt projektu zintegrowanego może przekroczyć pułapy określone w pkt VI 2) ogłoszenia o naborze  (5/10 mln euro kosztów całkowitych), ale koszt prac przy każdym z obiektów wspieranych w ramach projektu zintegrowanego może wynosić do  5/10 mln euro kosztów całkowitych. W przypadku, gdy łączny koszt projektu zintegrowanego przekracza ww. pułap, należy wykazać potencjał projektu zintegrowanego dla rozwoju regionu oraz dodatkowy wpływ realizacji projektu na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.  

VII. Termin, miejsce, sposób i forma składania wniosków o dofinansowanie projektów

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 3 kwietnia  2017 r. do dnia 4 maja 2017 r.

UWAGA: Termin może ulec wydłużeniu np. w przypadku pojawienia się nowych dokumentów/wytycznych mających wpływ na konkurs.

2. Miejsce składania wniosków o dofinansowanie:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kancelaria Ogólna) w godzinach 8:15-16:15 na adres:

Ministerstwo  Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy i Spraw Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00– 071 Warszawa

3. Sposób składania wniosków o dofinansowanie (w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście):

Koperta lub paczka zawierająca kompletny wniosek musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:

 • Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wraz z wskazaniem Głównego Typu Projektu
 • numer naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/17,
 • pełna nazwa Wnioskodawcy,
 • adres Wnioskodawcy,
 • tytuł projektu
 • województwo.

4. Forma składania wniosków o dofinansowanie:

Drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego.

Przypisy:

[1] Należy przez to rozumieć wydatki inwestycyjne na nabycie wyposażenia, które jest instalowane na trwałe w projekcie, jak również wydatki na środki przenośne, w tym np. zakup instrumentów. Wydatki dotyczą zakupu środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

[2] Z wyłączeniem projektów dotyczących zakupu sprzętu i wyposażenia (jako Główny Typ Projektu), dla których nie określono maksymalnej wartości kosztów całkowitych.

VIII. Dokumenty do pobrania:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod wskazanym poniżej numerem telefonu oraz adresem mailowym:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament  Funduszy i Spraw Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

Tel. (22) 42 10 302

Fax . (22) 42 10 371

mail: poiis@mkidn.gov.pl