INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - BENEFICJENCI

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – WNIOSKODAWCY

Informacje nt. kolejnych naborów zaplanowanych w roku 2016 roku znajdziesz tutaj: Harmonogramu naboru wniosków.

 

 

WYNIKI PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ:

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ I STOPNIA:
WYNIKI OCENY FORMALNEJ:
 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie

 

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA VIII OSI PRIORYTETOWEJ
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

W RAMACH

Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 

I. W ramach konkursu dopuszcza się następujące Główne Typy Projektów, które zostały wyodrębnione ze względu na główny zakres projektu:

 • Infrastruktura zabytkowa: dotyczy działań przy zabytkach: zabytkach ruchomych i nieruchomych (dominujący – powyżej 60% udział kosztów w kosztach całkowitych projektu). Działania przy niezabytkowej infrastrukturze kultury oraz zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu.
 • Infrastruktura niezabytkowa: dotyczy działań przy niezabytkowej infrastrukturze kultury (dominujący – powyżej 60% udział kosztów w kosztach całkowitych projektu). Działania przy zabytkowej infrastrukturze i zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu.
 • Sprzęt i wyposażenie: dotyczy działań polegających na  zakupie trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich (dominujący – co najmniej 90% udział kosztów w kosztach całkowitych projektu). Działania przy zabytkowej i nie zabytkowej infrastrukturze mogą stanowić wyłącznie element projektu (tzn. łączny ich koszt całkowity nie powinien przekroczyć 10% kosztów całkowitych projektu).
   

II. W ramach Głównych Typów Projektów wyróżnia się następujące typy projektów  podlegające dofinansowaniu w ramach konkursu:

 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
 2. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
 3. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
 4. Modernizacja wystaw stałych;
 5.  Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
 6. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu);
 7. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu);
 8. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

UWAGA:

 • W ramach jednego wniosku Wnioskodawca może łączyć różne typy ww. projektów (z pkt. 1-8).
 • W przypadku, gdy projekt dotyczy kilku typów projektów WNIOSKODAWCA MA OBOWIĄZEK, biorąc pod uwagę cel projektu, zakres rzeczowy inwestycji oraz koszty poszczególnych typów projektów przewidzianych do realizacji w ramach projektu określić GŁÓWNY TYP PROJEKTU (spośród trzech typów wskazanych w pkt.  I).

W ramach konkursu nie można złożyć wniosku o dofinansowanie:

 • dotyczącego budowy od podstaw nowej infrastruktury kultury;
 • dotyczącego działalności stricte dydaktycznej w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie projektów szkół i uczelni artystycznych;
 • dotyczącego zakupu wydawnictw do bibliotek oraz zakupu muzealiów;
 • dotyczącego organizacji wydarzeń kulturalnych (wystaw, festiwali i in.), stanowiących podstawową działalność statutową Wnioskodawców.

 

III.  Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 1. Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 2. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 3. Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 4. Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,
 5. Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury,
 6. Organizacje pozarządowe,
 7. Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących konserwacji i renowacji zabytków ruchomych i nieruchomych),
 8. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

UWAGA: W przypadku potencjalnych beneficjentów takich jak: jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO możliwa jest wyłącznie realizacja projektów w jednym z następujących  zakresów tematycznych:

 1. projekty dotyczące obiektów wpisanych na Listę  Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP;
 2. projekty mieszczące się w zakresie następujących obszarów tematycznych:
  1. projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych),
  2. projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich (miasta w granicach administracyjnych),
  3. projekty dotyczące rozwoju sztuki współczesnej  w miastach wojewódzkich (miasta w granicach administracyjnych),
  4. projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki;
 3. projekty wynikające z Kontraktów Terytorialnych

UWAGA: W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie w stosunku do jednego obiektu nie przekraczającego limitu określonego w pkt VI 2) ogłoszenia o naborze (tj. 5/10 mln euro kosztów całkowitych). Termin „jeden obiekt” odnosi się do pojedynczego elementu infrastruktury np. budynek, zabytkowy ogród.

W ramach konkursu można złożyć wniosek o dofinansowanie dotyczący kilku obiektów (tzw. projekt zintegrowany). Poszczególne obiekty muszą być od siebie oddzielone i funkcjonalnie niezależne. Łączny koszt projektu zintegrowanego może przekroczyć pułapy określone w pkt VI 2) ogłoszenia o naborze  (5/10 mln euro kosztów całkowitych), ale koszt prac przy każdym z obiektów wspieranych w ramach projektu zintegrowanego może wynosić do  5/10 mln euro kosztów całkowitych. W przypadku, gdy łączny koszt projektu zintegrowanego przekracza ww. pułap, należy wykazać potencjał projektu zintegrowanego dla rozwoju regionu oraz dodatkowy wpływ realizacji projektu na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. 

UWAGA: W ramach konkursu przyjmujemy wnioski złożone przez partnerstwa projektowe.
 

IV. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie ze środków z EFRR w ramach niniejszego konkursu wynosi 200 mln PLN  (słownie: dwieście milionów PLN)

Podział środków przeznaczonych na dofinansowanie ze środków EFRR w ramach konkursu na Główne Typy Projektów wynosi:

 • dla infrastruktury zabytkowej: 80 mln PLN (słownie osiemdziesiąt milionów PLN),
 • dla infrastruktury niezabytkowej: 70 mln PLN (słownie siedemdziesiąt milionów PLN),
 • dla sprzętu i wyposażenia: 50 mln PLN (słownie pięćdziesiąt milionów PLN).

Konkurs został ogłoszony dla regionów wg jednostek NUTS2: PL11, PL21, PL22, PL31, PL32, PL33, PL34, PL41, PL42, PL43, PL51, PL52, PL61, PL62, PL63 (obszar Polski z wyłączeniem województwa mazowieckiego). Dla geograficznej identyfikacji projektu istotne jest miejsce realizacji inwestycji.

UWAGA: IOK zastrzega sobie możliwość przesuwania środków pomiędzy ww. Głównymi Typami Projektów np. w przypadku gdy projekty po uzyskaniu minimalnej liczby punktów nie wykorzystają całości zarezerwowanej alokacji.


V.  Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów ze środków EFRR:

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

- w przypadku państwowych jednostek budżetowych - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych wynosi 100%, z czego udział środków z EFRR w wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi zawsze 85% (dla regionów słabiej rozwiniętych, tj. dla regionów według jednostek NUTS 2: PL11, PL21, PL22, PL31, PL32, PL33, PL34, PL41, PL42, PL43, PL51, PL52, PL61, PL62, PL63) (Dla wszystkich województw na terenie Polski z wyjątkiem województwa mazowieckiego);

- w przypadku pozostałych jednostek, które otrzymują dofinansowanie wyłącznie ze środków UE - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych projektu wynosi maksymalnie 85% i w całości pochodzi z EFRR; (dla regionów słabiej rozwiniętych, tj. dla regionów według jednostek NUTS 2: PL11, PL21, PL22, PL31, PL32, PL33, PL34, PL41, PL42, PL43, PL51, PL52, PL61, PL62, PL63) (Dla wszystkich województw na terenie Polski z wyjątkiem województwa mazowieckiego);

- w przypadku pozostałych jednostek, które otrzymują dofinansowanie zarówno ze środków UE, jak i dotacji celowej - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu może wynosić maksymalnie 100%, przy czym udział środków z EFRR może wynosić maksymalnie 85% (dla regionów słabiej rozwiniętych, tj. dla regionów według jednostek NUTS 2: PL11, PL21, PL22, PL31, PL32, PL33, PL34, PL41, PL42, PL43, PL51, PL52, PL61, PL62, PL63) (Dla wszystkich województw na terenie Polski z wyjątkiem województwa mazowieckiego).

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- otrzymują dofinansowanie wyłącznie ze środków UE - udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi maksymalnie 85% i w całości pochodzi z EFRR; (dla regionów słabiej rozwiniętych, tj. dla regionów według jednostek NUTS 2: PL11, PL21, PL22, PL31, PL32, PL33, PL34, PL41, PL42, PL43, PL51, PL52, PL61, PL62, PL63 (Dla wszystkich województw na terenie Polski z wyjątkiem województwa mazowieckiego).

Minimalny wkład własny beneficjenta:

 • środki finansowe beneficjenta, będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą, kościołem i związkiem wyznaniowym, organizacją pozarządową, przedsiębiorstwem (dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw zarządzających obiektami UNESCO) przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej częściowo (5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze  środków własnych lub nie podlegających umorzeniu pożyczek. Nie dotyczy to innych beneficjentów.

 

VI.   Minimalna / maksymalna wartość projektu

     1  MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 mln euro kosztów całkowitych z wyłączeniem:

 • projektów realizowanych przez instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,
 • projektów dotyczących zakupu trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich (jako odrębny typ projektu),

        dla których minimalna wartość projektu wynosi 0,5 mln euro kosztów całkowitych.

   2  MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 mln euro kosztów całkowitych lub 10 mln kosztów całkowitych w przypadku gdy projekt dotyczy obiektu znajdującego się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO lub obiektu położonego na obszarze wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej (pismo z dnia 7 lipca 2015 r., Ref. Ares(2015)2840993-07/07/2015) limit maksymalnej wartości kosztów całkowitych nie dotyczy projektów dotyczących wyłącznie zakupu sprzętu i wyposażenia.).

UWAGA: Należy zastosować kurs wymiany EURO/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnioważonych miesięcznych walut obcych w złotych Narodowego Banku Polskiego z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, tj. kurs 4,2034 zł).
 

VII.  Termin, miejsce, sposób i forma składania wniosków o dofinansowanie projektów

 1. Termin składania wniosków o dofinansowanie
  Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.
  UWAGA: Termin może ulec wydłużeniu np. w przypadku pojawienia się nowych dokumentów/wytycznych mających wpływ na konkurs.
 2. Miejsce składania wniosków o dofinansowanie:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kancelaria Ogólna) w godzinach 8:15-16:15 na adres:
  Ministerstwo  Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Departament Funduszy Europejskich
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
  00– 071 Warszawa
 3. Sposób składania wniosków o dofinansowanie (w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, przesyłka kurierską lub osobiście):
 • Koperta lub paczka zawierająca kompletny wniosek musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:
  Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wraz z wskazaniem Głównego Typu Projektu (Infrastruktura zabytkowa, Infrastruktura niezabytkowa, Sprzęt i wyposażenie),
 • numer naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/16
 • pełna nazwa Wnioskodawcy,
 • adres Wnioskodawcy,
 • tytuł projektu.

      4. Forma składania wniosków o dofinansowanie
          Drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego.VIII. Dokumenty aplikacyjne (do pobrania):

 

 

Dodatkowych informacji udzielają:

- Pani Joanna Jurczyk, tel. 22 42 10 214; jjurczyk@mkidn.gov.pl
- Pan Krzysztof Adamczyk, tel. 22 42 10 305; kadamczyk@mkidn.gov.pl
- Pan Piotr Giemza, tel. 22 42 10 105; pgiemza@mkidn.gov.pl
- Pan Łukasz Kęcik, tel. 22 42 10 264; lkecik@mkidn.gov.pl
- Pan Mariusz Pulikowski, tel. 22 42 10 247; mpulikowski@mkidn.gov.pl
- Pan Marcin Skrycki, tel. 22 42 10 523; mskrycki@mkidn.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament  Funduszy Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Tel. (22) 42 10 302
Fax . (22) 42 10 371